Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2006

 • 2006-11-07

  Undervisning som samtalsgenre

  Lärare och elever som samtalar i undervisningssammanhang gör det utifrån olika kategorier av samtal, olika samtalsgenrer. Valet av samtalsgenrer sker ofta omedvetet men kan i efterhand analyseras utifrån exempelvis dess syfte och beståndsdelar. Genom sådan analys kan lärare och forskare reflektera över hur samtal kan se ut i undervisningssammanhang och hur man kan nå olika resultat med undervisningen beroende på hur samtalen förs. Läs mer
 • 2006-10-26

  Bättre samordning kan hjälpa hjärnskadade

  Att drabbas av en hjärnskada leder ofta till en identitetskris och omställningen till ett nytt liv kan bli en livslång process. Men med bättre samordning av de olika stödinsatserna kan rehabiliteringen gå snabbare och vägen till ett fungerande vardagsliv bli kortare. Den slutsatsen drar forskaren Thomas Strandberg vid Örebro universitet i sin doktorsavhandling i medicinsk handikappvetenskap. Läs mer
 • 2006-10-19

  Hybridregimer undersöks av Örebroforskare

  Tre forskare vid Örebro universitet har tilldelats 3,4 miljoner av Vetenskapsrådet för att undersöka hur vissa tidigare diktaturer som omvandlats till en slags blandning av demokrati och diktatur fungerar, och hur dessa statsskick kan fungera i framtiden. Läs mer
 • 2006-10-13

  Örebroforskare söker rötter till beteendeproblem i barndomen

  Vetenskapsrådet har tilldelat 900 000 kronor till ett forskningsprojekt som ska undersöka de ärftliga och psykosociala rötterna till barndomsdebuterat normbrytande beteendeproblem. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Institute of Psychiatry i London. Läs mer
 • 2006-10-03

  Ny forskarmiljö studerar kommunikation kring hotbilder

  Krisberedskapsmyndigheten har beviljat drygt 700 000 kronor under tre år för utvecklingen av en ny forskarmiljö kallad ”Hotbilder och identitet”. Forskarmiljön är ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Örebro universitet. Läs mer
 • 2006-10-03

  3 miljoner till forskning om krisretorik

  Retorikprofessorn Brigitte Mral vid Örebro universitet har beviljats ett forskningsanslag från Krisberedskapsmyndigheten för forskningsprojektet "Retoriska aspekter på kriskommunikation". Medlen är på 1,1 miljoner kronor för år 2007 och efter omprövning motsvarande för 2008 och 2009. Läs mer
 • 2006-09-29

  Örebroforskare invald i Granskningsnämnden för radio och TV

  Forskaren Per Frankelius vid institutionen för ekonomi, statistik och informatik vid Örebro universitet har av regeringen, Kultur- och utbildningsdepartementet, blivit utsedd som ordinarie ledamot i Granskningsnämnden för radio och TV. Läs mer
 • 2006-09-20

  Miljonstöd för forskning kring ätbara vacciner

  Åke Strid, professor i molekylär biokemi vid Örebro universitet, har fått drygt en miljon kronor för att bedriva forskning kring ätbara vacciner mot sexuellt överförbara sjukdomar. Läs mer
 • 2006-09-20

  Utvecklingsförsenade barn har också behov av samspel med andra barn

  Funktionshindrade och utvecklingsförsenade barn har samma behov som andra barn av självständighet och samspel med andra barn för att fungera positivt. Barn med utvecklingsförsening och samtidiga beteendeproblem blir dock över tid sämre bemötta av förskolepersonal vilket på sikt riskerar att försämra dessa barns hälsa. Läs mer
 • 2006-08-17

  Kommunala introduktionsprogram kan hämma invandrares möjligheter till arbete

  Endast 18 procent av invandrare som deltar i kommunala introduktionsprogram har arbete 30 månader efter att uppehållstillstånd givits. Av de som inte deltar har 40 procent arbete efter samma tid. En möjlig förklaring är att programmen har en inlåsningseffekt. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport