Nyhetsarkiv 2008

Nya utmaningar för lärarutbildningen

2008-12-18

Den 3 december presenterade Lärarutbildningsutredningen sitt förslag till en ny lärarutbildning. Owe Lindberg, dekan för Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap vid Örebro universitet, svarar på frågor om utredningen.

Vad handlar utredningen om egentligen?

Man kan säga att den handlar om tre saker. Det första är vilken sorts lärare vi skall ha i Sverige och vilken sorts utbildning de behöver. Det andra är hur lärarutbildningen ska underbyggas med forskning. Det tredje är frågan om vem som skall få ge vilken utbildning. Förslaget är att varje lärosäte kommer att få erövra rätten att få ge lärarutbildning med olika inriktningar efter en särskild examensrättsprövning.

Hur påverkas lärarutbildningen vid Örebro universitet av förslagen i utredningen?

Det går inte riktigt att svara på än. Riksdagen förväntas fatta ett beslut om den nya utbildningen om ungefär ett år. Sedan är tanken att högskolor och universitet får ansöka om examensrätt för den utbildning man vill ge. Utredningen föreslår att det skall finnas två examina, grundlärarexamen respektive ämneslärarexamen. I bägge fallen skall det finnas fyra inriktningar. Exakt vad vi kommer att ansöka om har vi inte bestämt oss för än men vi räknar med att vi kommer att tillhöra de lärosäten som får ökade uppdrag av staten.

Varför räknar ni med det?

Vi har god kompetens inom många områden och generellt har våra lärare hög akademisk kompetens. Utredningen skriver mycket om behovet av att höja den akademiska kompetensen inom lärarutbildningen och för många högskolor, och en del universitet, är det ett stort problem. Det är det inte i Örebro. Vi har en klart högre kompetens än majoriteten av lärosäten. Vi har dessutom en stor andel lärare som både är disputerade och har egen lärarutbildning och lärarerfarenhet.

Hur annorlunda kommer den nya utbildningen att bli jämfört med den nuvarande?

Lärarutbildningen vid Örebro universitet ligger i flera avseenden ganska nära det som föreslås. Förslaget om den utbildningsvetenskapliga kärnan, d.v.s. det som alla blivande lärare skall ha som gemensam bas, är nästan helt identiskt med det allmänna utbildningsområdet vid lärarutbildningen i Örebro. I andra delar av utbildningen blir det sannolikt mer påtagliga förändringar.

Vad kan det röra sig om?

De som framförallt kommer att märka av en skillnad är de som studerar till lärare inom förskola, förskoleklass och i grundskolans tidigare år. I den nuvarande utbildningen har de möjligheter att fördjupa sig inom något område men den möjligheten kommer enligt förslagen att försvinna eller bli mer begränsad. En huvudtanke med den nya grundlärarutbildningen är att den skall ge större bredd än dagens utbildning, men därmed också mindre djup.

Vad händer med de studenter som går den nuvarande utbildningen?

De fullföljer den utbildning de påbörjat. Den nya utbildningen skall inte starta förrän hösten 2011 vilket gör att vi kommer att anta studenter i ytterligare två omgångar, hösten 2009 och hösten 2010. Dagens utbildning kommer således att ges under ganska många år framöver. Parallellt med detta kommer vi att arbeta med utvecklingen av den nya utbildningen. Där det är möjligt kommer vi att erbjuda kurser som är utvecklade för den nya utbildningen också för dem som påbörjat utbildning enligt nuvarande ordning.

Kommer utredningens förslag att leda till en bättre lärarutbildning tror du?

Det får framtiden utvisa. Vår utmaning och vårt uppdrag är att göra en så bra utbildning som möjligt inom de ramar som utredningen, och så småningom riksdagsbeslutet, ger. Visserligen heter utredningen ”En hållbar lärarutbildning” men jag har väldigt svårt att tro att det är den sista lärarreformen jag får uppleva.

Text: Helena Jansson

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport