Forskningsprojekt

Genusinriktad ANDT prevention - Förebyggande och främjande verksamhet för unga tjejer

Om projektet

Syfte

Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av genusspecifika insatser till unga tjejer för att vidareutveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett övergripande syfte är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol, narkotika, dopning och tobaks (ANDT) - förebyggande arbetet bland unga tjejer.

Bakgrund

Forskningsprojektet avser att studera tre projekt med verksamhet som riktar sig speciellt till unga tjejer som drivs inom två ideella organisationer. Det är KSAN:s projekt Det nationella/internationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet och Tjejzonens projekt Storasyster mot droger och Storasyster på nätet. Tjejzonens projekt riktar sig till tjejer i åldern 12-25 år. Verksamheten innebär stöd till unga tjejer genom att de erbjuds individuella möten med en tio år äldre tjej. Dessa tjejer bildar par som kallas Storasyster/Lillasyster. De individuella mötena sker antingen online eller offline. KSANs projekt syftar till att stödja tjejgruppsledare i landet som driver tjejgrupper inom olika verksamheter. 

Metod

Studien avser att i en longitudinell studie följa utvecklingen hos unga tjejer 12-25 år med avseende på familjeliv, levnadsvanor och välbefinnande med särskild inriktning på psykisk hälsa. Utifrån detta ska studien försöka identifiera vad genusanpassade verksamheter betyder för dessa unga tjejer. Gör verksamheten skillnad i tjejernas liv? Vad får de unga tjejerna ut av att träffa en storasyster eller vara med i en tjejgrupp? Vad händer med de unga tjejerna efter deltagandet i sådan verksamhet? Ytterligare ska studien försöka fånga storasystrarna/tjejgruppsledarna och deras syn, inställning och förväntningar på verksamheten de engagerat sig i.

Under våren 2011 inleddes förarbete till studien med diskussioner med projektledarna och en detaljerad projektplan arbetades fram. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien i juni 2011 (Dnr 2011/212). Studien startade under hösten 2011. Datainsamlingen har skett årligen under 2011-2014 genom enkäter till deltagande unga tjejer. Intervjuer har genomförts med deltagande lillasystrar och storasystrar samt verksamhetsledare. 

Resultat och publikationer 

Löpande rapportering sker årligen till Folkhälsomyndigheten och medverkande idéburna organisationer. Resultaten planeras att publiceras i vetenskapliga artiklar utifrån studiens frågeställningar. En första artikel är submitted.

För mer information 

Vill du veta mer om studien? Kontakta This is an email address

 

 

Uppdaterad: 2014-08-22

Sidansvarig: Charli Eriksson