Forskningsprojekt

Genusinriktad ANDT prevention - Förebyggande och främjande verksamhet för unga tjejer

Om projektet

Projektets innehåll

Under våren 2011 har två projekt med ett genusperspektiv beviljats medel från Statens folkhälsoinstitut. Det är KSAN:s projekt Det nationella/internationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet och Tjejzonens projekt Storasyster mot droger. Denna studie inriktas därför mot att undersöka verksamhet som riktar sig speciellt till unga tjejer. Tjejzonens projekt riktar sig till tjejer i åldern 12-25 år. Verksamheten innebär stöd till unga tjejer genom att de erbjuds individuella möten med en tio år äldre tjej. Dessa tjejer bildar par som kallas Storasyster/Lillasyster. KSANs projekt syftar till att stödja tjejgruppsledare i landet som driver tjejgrupper inom olika verksamheter.

Utvärdering

Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland unga tjejer. Forskningsprogrammet avser att i en longitudinell studie följa utvecklingen hos unga tjejer 12-25 år med avseende på familjeliv, levnadsvanor och välbefinnande med särskild inriktning på psykisk hälsa. Utifrån detta ska studien försöka identifiera vad genusanpassade verksamheter betyder för dessa unga tjejer. Gör verksamheten skillnad i tjejernas liv? Vad får de unga tjejerna ut av att träffa en storasyster eller vara med i en tjejgrupp? Vad händer med de unga tjejerna efter deltagandet i sådan verksamhet?

Ytterligare syfte med studien är att fånga storasystrarna/tjejgruppsledarna och deras syn, inställning och förväntningar på verksamheten de engagerat sig i/kommer att engagera sig i, samt hur de ser på sin egen roll och sitt ansvar som storasystrar/tjejgruppsledare.

Utvärderingen har startat under hösten 2011. Under våren 2011 har diskussioner med projektledarna inletts och en detaljerad utvärderingsplan har arbetats fram och studien godkändes under våren av Etikprövningsnämnden i Uppsala. Datainsamlingen påbörjades hösten 2011 och kommer att genomföras med både enkäter och intervjuer till både de unga tjejerna som finns i verksamheterna samt storasystrarna/tjejgruppsledarna.

Resultat och publikationer

Studien har påbörjats september 2011 och än finns inget resultat. Vill du veta med om studien? Kontakta Madelene Larsson: This is an email address eller Camilla Pettersson: This is an email address

Uppdaterad: 2014-08-21

Sidansvarig: Charli Eriksson