Forskningsprojekt inom Omvårdnadsvetenskap

 • A web-based intervention to improving the care o children in relation to tonsil surgery

  Beskrivning finns endast på engelska.

  Läs mer
 • Anestesisjuksköterskan, patientens advokat

  Det övergripande syftet är att ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv undersöka innebörden av att vara patientens advokat i...Läs mer
 • Anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade

  Inom projektet har flera studier hittills genomförts under en tioårsperiod och rapporterats där syftet varit att belysa...Läs mer
 • Arbetsorganisationen inom hälso- och sjukvård i ett sjuksköterskeperspektiv

  Studier har påvisat hög grad av stress bland sjuksköterskor. Var tionde nybliven sjuksköterska lämnar yrket. Detta sker i...Läs mer
 • Arbetsrelaterad motivation - identifiering och utveckling av mätinstrument

  Flera studier visar att sjuksköterskor idag i större utsträckning än tidigare lämnar sitt yrke i förtid. I linje med...Läs mer
 • Aseptik och kolonisering

  Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit  5 mg/ml samt att...Läs mer
 • Att arbeta inom vård och omsorg för äldre

  Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur sjuksköterskor och undersköterskor ser på sin roll och...Läs mer
 • Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen. Ett deltagarbaserat forskningsprogram

  Detta tvärvetenskapliga deltagarbaserade forskningsprojekt har pågått sedan 2010 i ett nära samarbete mellan vård- och...Läs mer
 • Att implementera en värdegrund

   I ett aktionsforskningsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet byggdes en värdegrund för äldreomsorgen.Läs mer
 • Att utveckla telefonsjuksköterskor genuskompetens

  Projektet är ett samarbete med Uppsala universitet och syftar till att undersöka hur faktorer som kön, klass, etnicitet och...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-17

Sidansvarig: webbsupport