Forskningsprojekt inom Omvårdnadsvetenskap

 • Att välja fosterdiagnostik - Information - Beslut

  Bakgrund I SBU rapport 182, 2006 ”Metoder för tidig fosterdiagnostik – en systematisk litteraturöversikt” är den...Läs mer
 • Bröstcancer - från diagnos till bot eller återfall

  Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever livskvalitetsaspekter och känsla av sammanhang före diagnosen, under...Läs mer
 • Bättre vård för kvinnor i krigets Kongo

  Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har...Läs mer
 • Creating Learning Environments for Compassionate Care

  Tillsammans med en internationellt ledande forskningsgrupp vid Health Sciences, University of Southampton, UK bedrivs studier med syfte att utveckla,...Läs mer
 • Dansintervention för tonårsflickor med psykosomatiska besvär

  Depression tenderar att öka globalt sett och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst...Läs mer
 • Dansintervention för unga flickor med psykosomatisk problematik

  Dansinterventionen syftar till att stärka förmågan att behärska och använda kroppen som uttrycksmedel, vilket kan öka...Läs mer
 • Den äldre personens väg genom vårdkedjan - från eget boende till inläggning på akutklinik samt utskrivning från slutenvård

  Inom projektet har flera studier genomförts och rapporterats under en tioårsperiod där syftet varit att belysa vad som påverkar...Läs mer
 • Effekten av probiotisk produkt på maghälsan hos äldre (ELROY)

  Probiotiska bakterier är bakterier som har visat sig ha en välgörande effekt. Den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri har...Läs mer
 • Empiriska studier i Skaraborg

  Inom min tjänst som lektor inspirerade jag sjuksköterskor, barnmorskor och BVC-sjuksköterskor under metodskolningskurser och vid deras...Läs mer
 • Erfarenheter av långtidssjukskrivning och delaktighet i sjukskrivningsprocessen

  Detta projekt utgår från enheten för allmänmedicin vid Uppsala universitet och avser att studera sjukskrivning och delaktighet...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-17

Sidansvarig: webbsupport