Tidskriften Utbildning & Demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret Vol. 24, Nr 2, 2015 ute!

Årets andra nummer av Utbildning & Demokrati innehåller först två bidrag från den under hösten vid Örebro universitet genomförda sjätte nordiska konferensen i läroplansteori. Konferensens tema var Curriculum and national identity – Nordic divergences och den första artikeln, en av konferensens keynotes, tar fasta på just det temat. Den andra artikeln bidrar till diskussionen om lärarprofessionalism. Den tredje artikeln anknyter till den utbildningspolitiska diskussionen om konsekvenserna av det fria skolvalet och betydelsen av elevsammansättning för skolornas resultat. Avslutningsvis två artiklar med riktning mot de yngre barnen och förskolan och motsvarande. I den fjärde artikeln riktas uppmärksamheten mot hur förskollärare kan skapa möjligheter för barn att utveckla kritiskt värderande förmågor och i den femte slutligen barns perspektiv på demokrati.

Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Kicki Ekberg