Samtliga artiklar från vol. 8 1999 digitalt (innehåll tidigare nummer)

Nedan följer en kronologisk förteckning över innehållet i samtliga nummer av Utbildning & Demokrati, samt en notering om numret är slutsålt. Fr o m 1999 kan respektive artikels fulltext-fil laddas ner.

Förteckning av tidigare nummer av Utbildning & Demokrati


Snabblänkar

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Vol 24, nr 2, 2015

Redaktionellt

Carsten Ljunggren
Nationell identitet och kulturella skillnader

Larissa Mickwitz
Den professionella lärarens möjlighetsvillkor

Pontus Bäckström
Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat

Maria Hedefalk
Barns möjligheter att utveckla en kritisk handlingsförmåga

Mari Pettersvold
Barns perspektiver på demokrati i barnehagen

Vol 24, nr 1, 2015

Redaktionellt

Ann Quennerstedt
Mänskliga rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och inflytande- en läroplansanalys

Hans Ingvar Roth
Det sena genombrottet för mänskliga rättighetsutbildningar

Johan Hyrén
Självskapelseetik: grupprättigheter och utbildning

Martin Samuelsson & Steinar Bøyum
Education for deliberative democracy: Mapping the field

Andreas Nordin
Olika världar av internationalisering - en jämförande studie av internationella influenser och utbyten i svensk skola 1950-2000

Vol 23, nr 3, 2014

Tema: Nya professorer

Redaktionellt

Christial Lundahl
Kunskap in/om pedagogik - Produktion, visualisering och effekter av skolresultat

Johan Öhman
Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv

Eva Forsberg
Utbildningens bedömningskulturer i granskningens tidevarv

Ninni Wahlström
Utbildningens villkor II – en denationaliserad utbildningskonception

Silwa Claesson
Om varför begreppet undervisning behöver återerövras

Vol 23, nr 2, 2014

Redaktionellt

Magnus Dahlstedt & Maria Olson
Medborgarskapande för ett nytt millennium

Andreas Nordin
Centralisering i en tid av decentralisering

Magnus Frostenson
Lärarlegitimationen som organisationsfråga

Ingrid Henning Loeb och Karin Lumsden Wass
Synlig pedagogik och subtila interaktionsmönster

Simon Ceder
Etik och jämlikhet

Michael Tengberg
Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio

Vol 23, nr 1 2014

Redaktionellt

Tema:
Carlbaum, Hult, Lindgren, Novak, Rönnberg & Segerholm
Skolinspektion som styrning

Christina Segerholm
Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och -lärande genom skolinspektion

Sara Carlbaum
Marknadens misslyckande? Om behovet av utökad kontroll av fristående skolor

Joakim Lindgren
Grund grund för bedömning? Dilemman i "inspektionsträsket"

Linda Rönnberg
Att ta inspektionen i egna händer – hur lokala aktörer använder Skolinspektionen

Agneta Hult
Granskningens verkningar – inspektörer om inspektionen

Judit Novak
Anpassningarnas för(e)ställning. Om Skolinspektionens tillsyn som en scen för förändring

Vol 22, nr 3 2013

Kan vi lita på PISA? (Hela numret)

Redaktionellt

Tema: Storskaliga studier
Kunskapsmätningar som paradox och möjlighet

Anders Jakobsson

Anders Jakobsson
Att undersöka kunskapstrender med hjälp av PISA. Likvärdighet, förståelse och kunskapssyn

Eva Davidsson, Karl-Göran Karlsson & Magnus Oskarsson
Trender och likvärdighet – svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse

Birgitta Frändberg & Sofie Johansson-Kokkinakis
Högstadieelevers användning av naturvetenskapligt språkbruk i kemiämnet i TIMSS

Marie Wiberg & Ewa Rolfsman
School effectiveness in Science in Sweden and Norway viewed
from a TIMMS perspective

Eva Lundqvist & Malena Lidar
Nationella prov i NO och lärares val av undervisningsinnehåll

Margareta Serder
Att förstå naturvetenskapliga kunskapsmätningar utifrån en sociokulturell teoriram

Vol 22, nr 2 2013

Redaktionellt

Mats Trondman
Att förstå barndom Till frågan om barndom tillblivelse (becoming) eller vara (being)

Liv Torunn Grindheim
Barns motstand som demokratisk deltaking i basebarnehagen

Vibeke Solbue
Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i mote med videregående skole

Jörgen Dimenäs, Kerstin Kolback, Christer Wede och Anita Norlund
"En trygg och framgångsrik skola" – pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor

Beniamin Knutsson
Swedish environmental and sustainability education research in the era of post-politics?

Johan Öhman
En respons till Swedish environmental and sustainability education research in the era of post-politics?

Anders Burman
Recension av Einar Sundsdal: Naturalistisk humanisme: Bidrag til et pedagogisk standpunkt

Einar Sundsdal
Et større fellesskap av sjeler. Replikk til Anders Burman

Vol 22, nr 1 2013

Redaktionellt

Anneli Frelin
Att hantera läraryrkets komplexitet(er) - en grund för professionalitet?

Lotta Johansson
Från definierat förflutet till utstakad framtid

Martin Samuelsson
Deliberativ demokrati i den norska skolan

Maria Rönnlund
Elevinflytande i en skola i förändring

Kirsten Grønlien & Sara Irisdotter Aldenmyr
Etisk aktör eller solitär reaktör? Om en etisk otydlighet i manualbaserat värdegrundsarbete

Elisabet Malmström
Bild och pedagogikens estetiska språk - en analys av nationella styrdokument

Recension
Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen & Neriman Tiftik

Vol 21, nr 3 2012

Redaktionellt

Tema:
Eva Hjörne & Ann-Carita Evaldsson
Att normalisera de marginaliserade. Om motstånd och kategoriseringsarbete i specialpedagogisk praktik i Sverige

Ann-Carita Evaldsson & Adriana Velasquez
"Impulskontroll nada". Maskulina iscensättningar och sociala kategoriseringar i en ADHD grupp

Yvonne Karlsson
Barns aktörskap och identitetsarbete i en särskild undervisningsgrupp

Monica Johansson
Där de olika lagrarna gro? Gymnasieelevers anpassnings- och motståndsprocesser

Lisa Asp-Onsjö
Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan

Eva Hjörne
"Det har skett en stor förändring hemma" – Elevidentitet, föräldrars motstånd och ADHD i den svenska skolan

Claes Nilholm
Makt, motstånd och normalisering – en kommentar

Vol 21, nr 2 2012

Redaktionellt

Tema:
Stefan Lund & Daniel Sundberg
Kunskaper för en ny tid - Pedagogisk kritik av samtidens kunskapspraktiker

Carl-Henrik Adolfsson
Vad räknas som kunskap i den svenska skolan En kritisk diskursanalys av förändrade policyformeringar mellan 1990-talet och 2010-talet i svensk gymansieskola

Jan Berggren
En gemensam resa eller skilda resor. Talet om kärnämnen i gymnasieskolan 1990-2009

Lars Fonseca
”Det är nästan som lite ansvar att fuska” – En kritisk analys av hur normer kring skolfuskpraktik i gymnasieskolan villkoras av en tilltagande markandisering av utbildning

Henrik Nilsson
Tallskolan – En mångkulturell skolas tillblivelse och pedagogik

Ann-Charlott Norman & Lena Fritzén
”Money talks” – En kritisk diskursanalys av samtal om förbättringar i hälso- och sjukvård

Vol 21, nr 1 2012

Theme: Citizenship Education under Liberal Democracy

Guest editor: Maria Olson
Editorial

Carsten Ljunggren
Theme context:
Citizenship education under liberal democracy
A contextualization of the comments on the IEA/ICCS 2009 study

Maria Olson
Theme introduction:
Citizenship education under liberal democracy
To be or not to be a (properly educated) citizen - comments on the ICCS 2009 study

Maria Olson
What counts as young people’s civic engagement in times of accountability? On the importance of maintaining openness about young people's civic engagement in education

Silvia Edling
The (embodied) citizen
Exploring young people's possibilities to engage in the wellbeing of others

Johan Liljestrand
Citizenship education in discussions concerning political issues

Erik Andersson
The political voice of young citizens
Educational conditions for political conversation - school and social media

Vol 20, nr 3 2011

Redaktionellt

Jubileumsnummer med bidrag från sex professorer

Carsten Ljunggren
Utbildning – mellan individ, nation och samhälle

Ninni Wahlström
Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald

Lars Løvlie
Politisk danning etter 22. juli

Roger Säljö
Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande

Gert Biesta & Carl Anders Säfström
Ett manifest för pedagogik

Vol 20, nr 2 2011

Redaktionellt

Fristående artiklar

Stefan Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo
Den mätbara litteraturläsaren

Magnus Frostenson
Läraren som konkurrensmedel

Lena Sjöberg
Vygotskij goes neoliberal

Linnéa Bruno
Skolan, familjerätten och barnen

Niels Nørgaard Kristensen & Trond Solhaug
Uncovering the political in non-political young muslim immigrant identities

Herner Sæverot
Pedagogikk, tid og individualisering

Vol 20, nr 1 2011

Tema: New Swedish environmental and sustainability education research

Gästredaktör: Johan Öhman
Temainledning

Louise Sund & Johan Öhman
Cosmopolitan perspectives on education and sustainable development

Birgitta Nordén & Elise Anderberg
Knowledge capabilities for sustainable development in global classrooms - local challenges

Ingela Bursjöö
How student teachers form their educational practice in relation to sustainable development

Pernilla Andersson, Johan Öhman & Leif Östman
A business to change the world – moral responsibility in textbooks for International Economics

Tomas Torbjörnsson, Lena Molin & Martin Karlberg
Measuring attitudes towards three values that underlie sustainable development

Lena Persson, Iann Lundegård & Per-Olof Wickman
Worry becomes hope in education for sustainable development

Vol 19, nr 3 2010

Redaktionellt

Tema: Ordningens pris

Gästredaktörer: Niklas Månsson & Carl Anders Säfström
Temainledning

Carl Anders Säfström
Vad kan utbildning åstadkomma?
En kritik av idealiserade föreställningar om utbildning

Jonas Nordmark
Kan vi räkna med läraren?

Niclas Månsson
Låt skillnaden vara

Elisabet Langmann
Välkomna (nästan) allihopa!
Mellan kategoriserade olikheter och radikal skillnad

Cathrine Ryther
Levande Ordning

Silvia Edling
”Jag var ju aldrig riktigt elak”

Vol 19, nr 2 2010

Redaktionellt

Fristående artiklar

David T. Hansen
Läroplanen och föreställningen om ett kosmopoliskt arv (fulltext)

Sara Irisdotter Aldenmyr
Lärarprofessionen och arbetet med livskunskap i grundskolan (fulltext)

Johan Liljestrand
Barns möte med institutionaliserad undervisning och dess innebörder för demokratiskt medborgarskap (fulltext)

Åsa Brumark
Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande (fulltext)

Mikael Quennerstedt, Lisette Burrows
& Ninitha Maivorsdotter
From teaching young people to be healthy to learning health(fulltext)

Recensionsessä:
Ninni Wahlström
Ett nytt språk om skola?(fulltext)

Vol 19, nr 1 2010

Redaktionellt

Tema: Förorten och skolan

Gästredaktör: Ove Sernhede
Temainledning

Ulf Borelius
Två förorter (fulltext)

Johannes Lunneblad
Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs (fulltext)

Anneli Schwartz
Att ”nollställa bakgrunder” för en effektiv skola (fulltext)

Jan Gustafsson
Partnerskap, skolprestationer och ekonomiska realiteter i en territoriellt stigmatiserad förort (fulltext)

Åsa Möller
Den ”goda” mångfalden. Fabrikation av mångfald i skolans policy och praktik (fulltext)

Ove Sernhede
Avslutande kommentarer kring projektet "Omvärlden och skolan" (fulltext)

Jonas Lindbäck och Ove Sernhede
Det ”integrerade” gymnasiet och den segregerade staden (fulltext)

Vol 18, nr 3, 2009

Redaktionellt

Tema: Vuxnas lärande och demokrati

Gästredaktörer: Per Andersson & Lisbeth Eriksson
Temainledning

Martin Lundberg
Samordningsproblem i studiecirkelsamtal (fulltext)

Henrik Nordvall & Magnus Dahlstedt
Folkbildning i (av)koloniseringens skugga Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer (fulltext)

Anette Forsberg
Bygdedrömmar möter byråkrati Kamp för lokala perspektiv och värden (fulltext)

Susanne Köpsén
Kunskap och lärande i facket (fulltext)

Henrik Bohlin
Mångkulturalitet och kulturmöten i högskoleutbildning
– möjligheter och svårigheter
(fulltext)

Katarina Eriksson Barajas & Anne-Li Lindgren
Den ’rättfärdige’ mobbaren
Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktiviteter
(fulltext)

Vol 18, nr 2, 2009

Tema: Flerspråkighet

Redaktörer: Ulrika Tornberg & Marie Carlson
Temainledning

Inger Lindberg:
I det nya mångspråkiga Sverige (fulltext)

Marie Carlson:
Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv som saknas
(fulltext)

Rickard Jonsson & Tommaso M. Milani:
Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den "Andre" i media och skola (fulltext)

Johannes Lunneblad & Maj Asplund Carlsson:
De kommer från nordost - Om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk (fulltext)

Ann Runfors:
Modersmålssvenskar och vi andra - Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism (fulltext)

Karen Risager:
Sprogkulturer i de sproglige verdensnetværk (fulltext)

Nicals Månsson:
Didaktikens behov av ett "experimentum linguae" - Om språkets klssificerande, manipulerande, inneslutande och uteslutande funktioner (fulltext)

Vol 18, nr 1, 2009

Redaktionellt

Fristående artiklar

Ove Sernhede:
Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det postindustriella samhället (fulltext)

Lena Sjöberg:
Skolan och den 'goda' utbildningen - för ett konkurrenskraftigt Europa (fulltext)

Jan Bengtsson:
Qualifications of future leaders - ideas and ideals in the liberal discourse about teachers and teacher education in Sweden (fulltext)

Niklas Eklund & Anna Larsson:
Samhällskunskapen och disciplinfrågan - om utbildning av lärare i samhällskunskap (fulltext)

Katarina Larsson:
Högre utbildning som politiskt instrument (fulltext)

Thomas Aastrup Rømer:
Klistrende og forrevne ord (fulltext)

Vol 17, nr 3, 2008

Redaktionellt

Tema: Didaktiska undersökningar

Redaktörer: Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman & Leif Östman
Temainledning

Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman & Leif Östman:
Pragmatiska studier av meningsskapande (fulltext)

Johan Öhman:
Erfarenhet och meningsskapande (fulltext)

Jonas Almqvist:
Artefaktanvändning i undervisningssammanhang - en privilegieringsanalys (fulltext)

Marie Öhman:
Att analysera socialisationens riktning ur ett maktperspektiv (fulltext)

Mikael Quennerstedt:
Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter: En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor (fulltext)

Leif Östman:
Analys av utbildningens diskursivitet: Normer och följemeningar i text och handling (fulltext)

David Kronlid:
Etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt meningsskapande (fulltext)

Vol 17, nr 2, 2008

Redaktionellt

Tema: Educating towards civic and professional responsibility - The future of higher education?

Redaktörer: Tomas Englund, Berit Karseth, Carsten Ljunggren, Tone Dyrdal Solbrekke & Ingrid Unemar Öst
Temainledning

Carsten Ljunggren & Ingrid Unemar Öst:
Professional and personal responsibility in higher education - An inquiry from a standpoint of pragmatismand discourse theory (fulltext)

Berith Karseth:
Qualifications frameworks for the European higher education area - a new instrumentalism or "much ado about nothing"? (fulltext)

Tone Dyrdal Solbrekke:
Educating for professional responsibility - a normative dimension of higher education (fulltext)

Tomas Englund:
The university as an encounter for deliberative communication - creating cultural citizenship and professional responsibility (fulltext)

Commentary articles:

Per Gerrevall:
Educating towards civic and professional responsibility - comments on the future of higher education (fulltext)

Monika Nerland:
Civic and professional responsibility in new landscapes of knowledge (fulltext)

Ciaran Sugrue:
Professional responsibility in higher education - a response from the "swamp" (fulltext)

Vol 17, nr 1, 2008

Redaktionellt

Tema: En reformerad gymnasieskola - med vilka ambitioner?

Redaktörer: Ylva Bergström & Ninni Wahlström
Temainledning

Matilda Hjorth Liedman & Sven-Eric Liedman:
Den livslånge lärlingen (fulltext)

Lisbeth Lundahl:
Skilda framtidsvägar - Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform (fulltext)

Fredrik Hertzberg:
Formaliserade möten, tidigarelagda val. Reflektioner kring gymnasieutredningens syn på övergång från skola till arbetsmarknad (fulltext)

Eva Forsberg:
Framtidsvägen - en huvudled eller en skiljevägg? (fulltext)

Eva Hultin:
Gymnasiereformen och svenskämnets traditioner (fulltext)

Claes Nilholm:
Gör politiken skillnad? Exemplet elever "i behov av särskilt stöd" (fulltext)

Anders Burman:
Konsten att tänka kritiskt - John Deweys How We Think (fulltext)

Vol 16, nr 3, 2007

Redaktionellt

Fristående artiklar

Lars Løvlie:
Does paradox count in education? (fulltext)

Gert Biesta:
The education-socialisation conundrum, or 'Who is afraid of education? (fulltext)

Johan Liljestrand:
Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox (fulltext)

Sara Irisdotter Aldenmyr:
Det privata livet och den gemensamma skolan - diskursetisk diskussion kring skolans hantering av privatlivsfrågor i ett pluralistiskt, marknadiserat samhälle (fulltext)

Robert Thornberg:
Inkonsekvenser i vardagsmönstret av skolregler - en pedagogisk och demokratisk utmaning (fulltext)

Recensioner och recensionsessäer:

Jonas Aspelin:
Biesta och "utbildningens brännpunkt" (fulltext)

Carl Anders Säfström:
Att erövra sin frihet: vilja, uppmärksamhet och arbete. En läsning av Jaques Rancieres The Ignorant Schoolmaster (fulltext)

Ninni Wahlström:
Kan vi tala med främlingar? Om Danielle S. Allens bok Talking to Strangers och om att känna tillit (fulltext)

Vol 16, nr 2, 2007 (utsåld)

Redaktionellt

Tema: Kropp, hälsa och genus - kritiska perspektiv på idrott och hälsa?

Redaktörer: Mikael Quennerstedt & Marie Öhman
Temainledning

Michael Gard & David Kirk:
Obesity discourse and the crisis of faith in disciplinary technology (fulltext)

Mikael Quennerstedt:
Hälsa eller inte hälsa - är det frågan? (fulltext)

Mia Herskind & Helle Rønholt:
Idræt, krop og bevægelse mellem sundhed og dannelse (fulltext)

Jan Wright & Rebecca Dean:
A balancing act - problematising prescriptions about food and weight in school health texts (fulltext)

Marie Öhman:
Den rätta viljan - idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv (fulltext)

Håkan Larsson, Karin Redelius & Birgitta Fagrell:
"Jag känner inte för att bli en ... kille" Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa (fulltext)


Vol 16, nr 1, 2007

Redaktionellt

Tema: Om skolplikt, föräldrars rätt och segregation

Redaktör: Tomas Englund
Temainledning

Sara Högdin:
Skolplikten och dess befrielsegrunder - Om praktisk tillämpning och lagstiftning (fulltext)

Bo Dahlin:
Fristående skolor och segregation - "Give a dog a bad name and hang him?" (fulltext)

Christer Hedin:
John Locke och familjens makt över uppfostran (fulltext)

Joachim Rosenquist:
Politisk liberalism och skolans religionsundervisning (fulltext)

Anders Burman:
Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet - Om John Deweys pedagogik och estetik (fulltext)

Britten Ekstrand & Andreas Nordin:
Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande (fulltext)

Recensionsessä:
Tomas Englund:
Om villkor för pedagogisk kommunikation och kommunikativt handlande i skolan (fulltext)

Vol 15, nr 3, 2006

Redaktionellt

Fristående artiklar

Eva Forsberg & Christian Lundahl:
Kunskapsbedömningar som styrmedia (fulltext)

Ann-Christine Vallberg Roth & Annika Månsson:
Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan (fulltext)

Johan Hofvendahl:
"Noa har inga fel": om bristfokus i skolans utvecklingssamtal (fulltext)

Magnus Dahlstedt:
Viljan att aktivera (fulltext)


Recensioner och recensionsessäer:
Ulrika Tornberg:
Jörgen Tholin: "Att kunna klara sig i ökänd natur" En studie av betyg och betygskriterier... (fulltext)

Bernt Gustavsson:
Emma Eldelin: "De två kulturerna" flyttar hemifrån C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959-2005 (fulltext)

Tomas Englund:
Demokratifostran som forskningsobjekt ur statsvetar- och sociologperspektiv (fulltext)

Jörgen Nissen:
Tony Becher & Paul R Trowler: Academic Tribes and Territories - Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines (fulltext)

Francis Lee:
Joe Moran: Interdisciplinarity (fulltext)

Per-Anders Forstorp:
Julie Thompson Klein: Humanities, Culture, and Interdisciplinarity - The Changing American Academy (fulltext)

Lennart Sturesson:
Mats Alvesson: Tomhetens triumf - Om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel (fulltext)

Vol 15, nr 2, 2006

Redaktionellt

Tema: Gränsdragningar och gränsöverskridanden i högskolevärlden

Gästredaktörer: Per-Anders Forstorp & Jörgen Nissen
Temainledning

Catharina Landström:
Kulturstudier av vetenskap (fulltext)

Per-Anders Forstorp:
Liminala metaforer och gränsarbete i den högre skolan. Kulturstudier och gränsernas mening (fulltext)

Fredrik Schoug:
Den kvalitetsmärkta högskolan (fulltext)

Jörgen Nissen:
Tvärvetenskap och/eller gränsöverskridanden? (fulltext)

Birgitta Meurling:
Gränsöverskridande eller gränsbevarande? Mentorsprojekt och ledarskapssatsningar i universitetsvärlden (fulltext)

Marta Ronne:
Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i akademin. Margit Abenius som forskare och litteraturkritiker (fulltext)

Ulf Mellström:
Gränsöverskridandets praktik och ömsesidighetens mandat. Exempel från etnografiska fältarbeten (fulltext)

Vol 15, nr 1, 2006

Redaktionellt

Tema: Pedagogisk filosofi, etik och politik

Redaktör: Tomas Englund
Temainledning

Lynda Stone:
Drawing parts together: the philosophy of education of Nel Noddings(fulltext)

Gunnel Colnerud:
Nel Noddings och omsorgsetiken (fulltext)

Solveig Hägglund:
Det hela barnet - vem är det? Reflektioner i anslutning till några texter av Nel Noddings (fulltext)

Karin Hjälmeskog:
Att lära sig bry sig om de nära - och de långt borta (fulltext)

Klas Roth:
Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nicholas Burbules (fulltext)

Recensioner och recensionsessäer:
Carl Anders Säfström:
Demokratins antagonistiska pluralism - Chantal Mouffe om det politiska (fulltext)

Sharon Todd:
"Like travellers navigating an unknown terrain" - Seyla Benhabib on rights and the borders of belonging (fulltext)

Carsten Ljunggren:
Alain Touraine - Kan vi leva tillsammans? Jämlika och olika(fulltext)

Sven-Eric Liedman:
Nigel Blake m fl - The Blackwell Guide to the Philosophy of Education (fulltext)

Tomas Englund:
Gert J J Biesta & Nicholas Burbules - Pragmatism and Educational Research (fulltext)

Vol 14, nr 3, 2005

Redaktionellt

Fristående artiklar

Michael Tholander:
Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv (fulltext)

Niklas Ammert:
Folkvilja, etikett eller jordbruksteknik?(fulltext)

Kjetil Børhaug:
Voter education (fulltext)

Nihad Bunar:
Valfrihet och anti-segregerande åtgärder (fulltext)

Thomas Aastrup Rømer:
Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori (fulltext)

Vol 14, nr 2, 2005

Redaktionellt

Tema: Bildning och demokrati i matematikutbildningen

Gästredaktör: Arne Engström
Temainledning

Günter Graumann:
Allmänbildning i matematikundervisning i ett demokratiskt samhälle (fulltext)

Håkan Lennerstad:
Matematikens dubbelnatur - undflyende innehåll, självtillräckligt språk (fulltext)

Ole Skovsmose & Paola Valero:
Mathematics education and social justice (fulltext)

Elisabeth Buk-Berge:
History war i 1990 årene i USA - kampen mellom H og h (fulltext)

Anders D Olofsson & J Ola Lindberg:
Pedagogik, tolkning och förståelse - en metodologisk reflektion kring studieobjektet edukation (fulltext)

Vol 14, nr 1, 2005

Redaktionellt

Tema: Estetik och utbildning

Redaktörer: Carsten Ljunggren & Eva Hultin
Temainledning

Jan Thavenius:
Om den radikala estetiken (fulltext)

Magnus Persson:
Den kulturella vändningen i skolans styrdokument (fulltext)

Ketil A Thorgersen & Eva Alerby:
One word to rule them? (fulltext)

Per-Olof Wickman & Britt Jakobson:
Den naturvetenskapliga undervisningens estetik (fulltext)

Eva Hultin:
Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning (fulltext)

Lars Løvlie:
Is there any body in cyberspace? (fulltext)

Vol 13, nr 3, 2004, English edition

Redaktionellt

Tema: The multicultural foreign language classroom: an arena for democratic experiences

Redaktör: Ulrika Tornberg
Temainledning

Sangeeta Bagga-Gupta:
Challenging understandings in pluralistic societies language and culture loose in school sites, and losing sight of democratic agendas in education? (fulltext)

Claire Kramsch:
The language teacher as go-between (fulltext)

Hans-Jürgen Krumm:
Heterogeneity: multilingualism and democracy (fulltext)

Leo van Lier:
The semiotics and ecology of language learning - perception, voice, identity and democracy (fulltext)

David Little:
Democracy, discourse and learner autonomy in the foreign language classroom (fulltext)

Ulrika Tornberg:
"Multiculturalism" - a dead end in conceptualizing difference, or an open-ended approach to facilitating democratic experiences in the foreign language classroom? (fulltext)

Vol 13, nr 2, 2004

Tema: Specialpedagogik och demokrati

Gästredaktör: Claes Nilholm
Temainledning

Lise Vislie:
Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten (fulltext)

Rolf Helldin & Ulf Sivertun:
Specialpedagogikens normativa betingelser (fulltext)

Reidun Carlsson & Claes Nilholm:
Demokrati och inkludering - en begreppsdiskussion (fulltext)

Bengt Persson:
Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla - en fråga om likvärdighet, rättvisa eller rättigheter? (fulltext)

Sangeeta Bagga-Gupta:
Forskning om mångfald och utbildningsinstitutioner som arenor för mångfald - demokratiska aspekter (fulltext)

Göran Linde:
När examinationen är allt (fulltext)

Vol 13, nr 1, 2004

Redaktionellt

Tema: Kunskap och demokrati

Redaktör: Bernt Gustavsson
Temainledning

Nico Stehr:
En värld av kunskap (fulltext)

Thora Margareta Bertilsson:
Den vetenskapliga republiken i nytt perspektiv (fulltext)

Gert Biesta:
Kunskapande som ett sätt att handla - John Deweys transaktionella teori om kunskapande (fulltext)

Mia Maria Rosenqvist:
Den egna erfarenheten som grund i lärarutbildningen - tankar utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv(fulltext)

Ninni Wahlström:
Ryms erfarenhetens och handlingens kontinuitet i skolan? Om Deweys kontinuitetsprincip i relation till likvärdighet och kunskap (fulltext)

Carin Jonsson:
Barnets livfulla kommunikativa vinkningar - om läsande och skrivande som erfarenhets- och bildningskultur (fulltext)

Vol 12, nr 3, 2003 (utsåld)

Redaktionellt

Tema: Om kunskap och demokrati i konkret skolpraktik

Gästredaktörer: Lena Fritzén & Per Gerrevall
Temainledning

Christer Fritzell:
Demokratisk kompetens - Några steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell (fulltext)

Per Gerrevall:
Bedömning av demokratisk kompetens - en pedagogisk utmaning (fulltext)

Lena Fritzén:
Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet? (fulltext)

Joakim Krantz:
Skolverksutvärderingar av demokratisk kompetens - En kritisk granskning (fulltext)

Recensioner och recensionsessäer:
Matilda Wiklund:
Gert J J Biesta & Denise Egéa-Kuehne, red (2001): Derrida & Education, London: Routledge. 251 s (fulltext)

Johan Liljestrand:
Hans Knutagård (2003): Introduktion till verksamhetsteori, Lund: Studentlitteratur. 179 s (fulltext)

Vol 12, nr 2, 2003

Redaktionellt

Tema: Svenskämnet som demokratiämne

Redaktör: Eva Hultin
Temainledning

Caroline Liberg:
Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget (fulltext)

Kerstin Bergöö & Annette Ewald:
Liv, identitet, kultur - Om utredningen Att lämna skolan med rak rygg och svenska som ett demokratiämne (fulltext)

Jan Einarsson:
"Jag hatar ordet privilegierad" - Om att rota i elevers sociala bakgrund (fulltext)

Gun Malmgren:
Svenskämnet som demokrati- och "värdegrundsämne" (fulltext)

Gunilla Molloy:
Det nödvändiga samtalet (fulltext)

Margareta Petersson:
Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism (fulltext)

Birgitta Garme:
Skolan, proven och demokratin (fulltext)

Recennsionessä:
Eva Hultin:
En vandring i det svenskämnesdidaktiska fältet (fulltext)

Vol 12, nr 1, 2003

Redaktionellt

Tema: Forskningshorisonter - Demokratiska dimensioner i utbildning

Redaktör: Tomas Englund
Temainledning

Agneta Linné:
Tid, rum, berättelse - En historia om pedagogik och lärarutbildning (fulltext)

Bernt Gustavsson:
Bildning och demokrati - Att förmedla det partikulära och det universella (fulltext)

Gert Biesta:
Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? (fulltext)

Lars Lövlie:
Den pedagogiske filosofiens veier (fulltext)

Thomas Tydén:
Samspelet vetenskap och praktik - ett utmanande forskningsfält(fulltext)

Gunnar Berg:
Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande(fulltext)

Vol 11, nr 3, 2002

Redaktionellt

Tema: Samhällsteoretiska perspektiv på utbildning

Redaktör: Tomas Englund
Temainledning

Mats Dahlkvist:
Skolplikten och samhällsordningen - Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång (fulltext)

Mikael Carleheden:
Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv (fulltext)

Stefan Lund:
Från tågresenär till bilist - En diskussion om individualisering och individualism (fulltext)

Göran Brante:
Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism? (fulltext)

Ylva Boman & Ingrid Öst:
En kritisk läsning av Studentspegeln 2002 (fulltext)

Vol 11, nr 2, 2002

Redaktionellt

Tema: Folkbildning och folkbildningsforskning Folkbildning och folkbildningsforskning

Gästredaktör: Gunnar Sundgren
Temainledning

Henrik Nordvall:
Folkbildning som mothegemonisk praktik? (fulltext)

Kerstin Rydbeck:
Kön och makt i folkbildningen - Reflexioner kring kvinnornas positioner imom 1900-talets fria bildningsarbete (fulltext)

Lisbeth Eriksson:
Folkhögskolan i en globaliserad värld (fulltext)

Helena Blomberg och Bosse Jonsson:
Öppen skola - En arbetsform i gränssnittet mellan folkbildning och utbildning (fulltext)

Kjell Gustavsson:
Några bildningsfilosofiska perspektiv i synen på folkbildning (fulltext)

Vol 11, nr 1, 2002

Redaktionellt

Tema: Utbildningspolitik

Redaktörer: Ylva Boman, Tomas Englund & Carsten Ljunggren

Carsten Ljunggren & Ingrid Öst:
Bortom akademisk kapitalism - Idén om ett Nytt Universitet (fulltext)

Hans Lödén:
Skilda världar? - Om nationell och global identitet (fulltext)

Bo Lindensjö:
Från jämlikhet till likvärdighet (fulltext)

Sun-Joon Hwang:
Kampen om begreppet valfrihet i skolpolitiken (fulltext)

Tomas Englund:
Utbildning som medborgerlig rättighet - Skilda traditioner och uttolkningsmöjligheter (fulltext)

Sharon Todd:
Utbildning som en praktik för rättvisa - Ett Lévinas-perspektiv (fulltext)

Vol 10, nr 3, 2001

Redaktionellt

Tema: George Herbert Mead och intersubjektivitetens utmaningar

Redaktör: Moira von Wright
Temainledning

Lars-Christer Hydén:
Ensamhet eller tvåsamhet. Om social dekontextualisering och kontextualisering (fulltext)

Jonas Aspelin:
Relationer i undervisningen(fulltext)

Emma Engdahl:
Kroppens och känslornas betydelse för självförverkligandet. En rekonstruktion av G H Meads tänkande (fulltext)

Elin Lundin:
G H Mead och de sociala strukturernas betydelse för individen (fulltext)

Lars-Erik Berg:
Varifrån kommer då detta Jag? Jaget och Miget ur socialbehavioristisk synvinkel (fulltext)

Michael Uljens:
Om hur människan blir människa bland människor. Om pedagogik och intersubjektivitet (fulltext)

Martha Nussbaum:
Känslornas betydelse för kosmopolitiska överväganden (fulltext)

Vol 10, nr 2, 2001

Redaktionellt

Tema: FN:s konvention om barnets rättigheter - en källa till viktiga forskningsfrågor om barn och barns villkor

Gästredaktör: Solveig Hägglund
Temainledning

Sven G Hartman:
Barnkonventionens föregångare. Anteckningar om den polske barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak (fulltext)

Kristina Bartley:
FN:s konvention om barnets rättigheter. Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan (fulltext)

Eva-Maria Svensson:
Barnets bästa i främsta rummet. Reflektioner utifrån en konferens om Barnets bästa som rättsligt begrepp i Tromsø (fulltext)

Birgitta Qvarsell:
Juridik och politik i barnpedagogiken - om FN-konventionens dilemman (fulltext)

Anne-Li Lindgren & Gunilla Halldén:
Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN:s barnkonvention (fulltext)

Gunni Kärrby:
Barnets rätt till hög kvalitet i förskolan (fulltext)

Michael Wessells:
Barns rätt till skydd och undervisning i krigsdrabbade områden (fulltext)

Vol 10, nr 1, 2001

Redaktionellt

Tema: Teknik, kultur och utbildning

Gästredaktörer: Jonas Almqvist & Anders Westlin
Temainledning

Jonas Almqvist:
Bilder av Internet - en studie av IT som verktyg för meningsskapande (fulltext)

Anders Westlin:
Teknik och politiskt handlande som utbildningsproblematik. Några didaktiska utgångspunkter för samhällsorienteringen (fulltext)

Sangeeta Bagga-Gupta:
Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor (fulltext)

Morten Søby:
Interaktivitet - moteord eller passord til fremtidens pedagogikk? (fulltext)

Magnus Johansson & Jörgen Nissen:
IT i framtidens samhälle och i dagens skola (fulltext)

Michael Uljens:
Pedagogik i början av det 21:a århundradet (fulltext)

Vol 9, nr 3, 2000

Redaktionellt: Carsten Ljunggren

Pragmatism - politik och filosofi

Cleo Cherryholmes:
Pragmatismens innebörder och dess konsekvenser (fulltext)

Roswitha Lehmann-Rommel:
Nyläsningar av Dewey - trender under nittiotalet (fulltext)

Gert Biesta:
Om att-vara-med-andra. Pedagogikens svårighet såsom politikens svårighet (fulltext)

Andrej Pinter:
Deweys sätt att förstå den allmänna opinionen - kontinuitet och pluralitet (fulltext)

Vol 9, nr 2, 2000

Redaktionellt: Eva Hagström

Utbildningens mångfald

Anna Lyngfelt:
Kunskap som mål eller medel? Om synen på den akademiska föreläsningen förmedlad av Chalmerslärare 1998/99 (fulltext)

Ann-Carita Evaldsson:
"För jag är bäst på svenska!" Om sociala och språkliga ordningar i en mångkulturell skola (fulltext)

Roger Säljö:
Betecknandets politik - kommunikation som social handling (fulltext)

Anders Burman:
Den frie mannens uppfostran. Anteckningar om uppfostran och konst i Aristoteles Politiken (fulltext)

Kjell Granström & Rolf Lander:
Samverkan och planering. Två indikatorer på skolans styrningskultur (fulltext)

Ove Karlsson:
Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem (fulltext)

Vol 9, nr 1, 2000

Redaktionellt: Tomas Englund

Högre utbildning och demokrati

Sven-Eric Liedman:
Demokrati, kunskap och fantasi (fulltext)

Bengt Molander:
Universitets- och/eller medborgarutbildning? Några tankar om den vetenskapande och den - i vidaste mening - politiska människan (fulltext)

Carl Tham:
Högskolan - en demokratisk kunskapsmiljö?(fulltext)

Sverker Sörlin:
Nya uppdrag för skapandets platser? (fulltext)

Ylva Bergström:
En läsning av Martha Nussbaums Cultivating Humanity(fulltext)

Bernt Gustavsson:
Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket(fulltext)

Maria Carlshamre:
Att odla sin mänsklighet (fulltext)

Vol 8, nr 3, 1999

Redaktionellt: Lotta Brantefors

Mångkulturalismer - föreställningar om mångkulturalism och skola

Walter Feinberg:
Målsättningar inom mångkulturell utbildning. En kritisk omprövning (fulltext)

Elisabeth Gerle:
Mångkulturalism - etniska grupper i skilda skolor eller överlappande identiteter inom den allmänna skolan? (fulltext)

Pirjo Lahdenperä:
Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning (fulltext)

Mekonnen Tesfahuney:
Monokulturell utbildning (fulltext)

Frédérique Børhaug:
Hvilke etiske prinsipper bør integrering av innvandrere bygge på? En teoretisk drøfting med utgangspunkt i Emmanuel Lévinas' tenkning (fulltext)

Nihad Bunar:
Multikulturalism är död, leve mulitkulturalism! Om den svenska skolans (multikulturella) möjligheter och begränsningar (fulltext)

Vol 8, nr 2, 1999

Redaktionellt: Owe Lindberg

Lärarutbildning mellan omstrukturering och nytänkande

Agneta Linné:
Läroplanshistorisk forskning - vad kan den bidra med i en lärarutbildning för morgondagens skola? (fulltext)

Kerstin Skog-Östlin:
Att vara lärare - bilder ur två traditioner(fulltext)

Pertti Kansanen:
Några aspekter på lärarens pedagogiska tänkande (fulltext)

Karl-Georg Ahlström:
Vad erbjuds för kunskap i lärarutbildningen och vad tillägnar de studerande sig?(fulltext)

Inger Anne Kvalbein:
Kultur og subkulturer i allmennlærerutdanning; moderne lærere og postmoderne studenter (fulltext)

Dennis Beach:
Att förändra utbildning (fulltext)

Vol 8, nr 1, 1999

Redaktionellt: Ylva Bergström & Tomas Englund

Demokrati, autonomi och gemenskap

Tomas Englund:
Utbildning och demokrati - Installationsföreläsning vid Örebro universitet 5 februari 1999 (fulltext)

Ylva Bergström:
Föreställningar av en gemenskap (fulltext)

Kirsti Klette:
Utdanning - og den pluralistiske utfordring (fulltext)

Carsten Ljunggren:
Identitet som konstitutivt handlande (fulltext)

Lotta Brantefors:
Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem (fulltext)

Niclas Månsson:
Sökandet efter ett moraliskt metaspråk(?) (fulltext)

Johan Liljestrand:
Fostran mot bestämda värden och värdepluralism - två oförenliga teman i Lpo-94? (fulltext)

Biörn Hasselgren:
Facktidskriften - ett njutningsmedel? (fulltext)

Vol 7, nr 3, 1998

Didaktiska perspektiv på de naturorienterande och naturvetenskapliga ämnena

Redaktionellt: Leif Östman

Moira von Wright:
Genus och fysik. Om jämställdhet i läroböcker.

Margareta Svennbeck:
Världsbilder, kön och kultur: En ny utgångspunkt för diskussioner och forskning om Na-utbildning.

Piotr Szybek:
No-utbildningen. En handling på två scener samtidigt.

Jonas Almqvist:
Vi och våra kunskaper - om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen.

Cecilia Karlström:
Medborgarfostran och miljöperspektiv - en analys av miljöbegreppet i grundskolans läroplaner.

Vol 7, nr 2, 1998

Didaktik

Redaktionellt: Carl Anders Säfström

Tomas Englund:
Varför ett sociopolitiskt perspektiv på det vi kallar undervisning och lärande?

Roger Säljö:
Lärande - att behärska institutionella former av kommunikation.

Tomas Kroksmark:
Pedagogiken, didaktiken och lärarutbildningarna.

Christer Fritzell:
Skolans värdegrund - samhällsutveckling och pedagogikens demokratisering.

Michael Uljens: *
Allmän pedagogik som det upplysta samtalets vetenskap.

Torlaug L Hoel:
Læring og undervisning i et dialogisk perspektiv.

Tomas Englund:
Skola för demokrati?

Vol 7, nr 1, 1998

Ny skola - och gammal: Synpunkter på publikationer från 1997 års skolkommitté

Redaktionellt: Carsten Ljunggren

Eva Forsberg:
Dialog som styrning och elevers inflytande.

Lotta Brantefors:
Den paradoxala frågan om etnocentrismen.

Reidun Carlsson & Ingeborg Rydin:
Den mångkulturella kontexten - att definieras som problem.

Lars Erikson:
Staten och det civila samhället - Om föräldrarnas roll och inflytande i skolan.

Eva Hagström:
Autonomi eller demokrati. Två olika sätt att motivera elevinflytande.

Karin Engström:
Om skola i en ny tid. Demokratins möjligheter i en ny skola.

Vol 6, nr 3, 1997

Kroppen i pedagogisk och didaktisk teori

Redaktionellt: Carl Anders Säfström

Bengt Molander:
Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner.

Karin Hjälmeskog:
Filosofisk orientering - idéer och konsekvenser - exemplet hemkunskap.

Jan Bengtsson:
Kropp och pedagogik. Den mänskliga kroppens betydelse i pedagogisk kunskapstradition.

Inger Berndtsson:
En förändrad kropp - en förändrad värld. Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället; ett livsvärldsperspektiv.

Ylva Bergström:
Konceptioner av en person.


Vol 6, nr 2, 1997

Skolan och demokratin - skola för kvalificerade samtal

Redaktionellt: Tomas Englund

Gunilla Svingby:
Utvärdering av de samhällsorienterande ämnena - en lägesrapport.

Ulf Zander:
Från nationell till demokratisk överideologi.

Hans Albin Larsson:
Demokrati, historia och medborgarutbildning.

Lars-Erik Bjesssmo:
Demokrati och samhällsundervisning.

Anders Wello Westlin:
Samhällsorienteringen och den tekniska kompetensen.

Carsten Ljunggren:
Radikal demokrati.

Vol 6, nr 1, 1997

Demokrati, skola och lärarutbildning

Redaktionellt: Karl-Georg Ahlström

Tomas Englund:
Barns och ungdomars rätt till en pluralistisk utbildning.

Mikael Alexandersson & Björn Mårdén:
Att sitta på två stolar. Målstyrningens demokratiska dilemma.

Owe Lindberg:
Om lärarutbildningsproblematiken - några funderingar utifrån en internationell utblick.

Pertti Kansanen:
Lärarutbildning i Sverige och Finland.

Kjell Granström & Eva Hammar Chiriac:
Lärarutbildning som modell för lärararbete.

Matts Dahlkwist, Valdy Lindhe & Christer Stensmo:
Om casemetodik i lärarutbildningen.

Vol 5, nr 3, 1996

Svenskämnets didaktik

Redaktionellt: Per Olov Svedner

Jan Thavenius:
Svenskämnet och kulturerna.

Bengt-Göran Martinsson:
Ett skolämnes utveckling speglat i valet av litteraturhistoriska läromedel.

Lars-Göran Malmgren:
Några tankar om litteraturundervisningens fällor, fallgropar och felslut.

Maj Asplund Carlsson:
Bara läten eller rakt in i hjärteroten? Lärarstuderande och litteraturförståelse.

Jon Smidt:
Sjølpositionering og skriveroller i skriving på skolen.

Monica Ågren:
Ett gångbart svenskämne - som 26 grundskollärare ser det.

Per Olov Svedner:
Ambitioner och strategier i modersmålet - ett försök till ämnesanalys.

Tor G Hultman:
Forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning - inte bara ämnesdidaktik.

Vol 5, nr 2, 1996 (utsåld)

Att utvärdera svensk lärarutbildning

Redaktionellt: Tomas Englund

Tomas Englund:
Reflektioner utifrån en strategisk utvärdering - om grundskollärarutbildningens (och grundutbildningens) framtid.

Carl Anders Säfström:
Pedagogisk essentialism: om psykologi och frånvaron av förändring i svensk lärarutbildning.

Leif Östman:
No-didaktiken inom lärarutbildningen.

Karin Hjälmeskog:
Om jämställdhet i lärarutbildningen.

Berit Ljung:
De kommunikativa situationernas möjligheter i lärarutbildningen.

Moira von Wright:
Lärarstudenten - en blivande tusenfoting? Förberedelser inför undervisningssituationens sociala och kommunikativa aspekter.

Catharina Andersson:
Reflektioner över lärarutbildning.

Lena Fritzén:
Utvärdering som "draghjälp " i utvecklingsarbete.

Tomas Kroksmark:
Konsten att utvärdera en process - som man själv är en del av.

Torsten Madsén:
Lärarutbildningen mellan vetenskapliggörande och yrkesprofessionalisering.

Kerstin Skog-Östlin:
Några reflektioner med anledning av en utvärdering.

Helge Strömdahl:
Didaktisk kunskap en grund för läraryrkets yrkesspråk?

Jan Wyndhamn:
Tankar i samband med en utvärdering.


Vol 5, nr 1, 1996

Samhörighet, pluralism, omsorg och kommunikation

Redaktionellt: Tomas Englund

Lars Løvlie:
Etikken mellom kommunitarisme og universalisme.

Ola Sigurdson:
Kommunitarismen och det pluralistiska samhället.

Karen Jensen:
Fellesskap og forholdet til den annen.

Tone Kvernbekk & Tove Nagel:
Omsorg for helheter: deltakeres livsverden i store kontexter.

Ove Karlsson:
Utvärderingens värdemässiga diskurs.

Vol 4, nr 3, 1995 (utsåld)

Didaktik och genus

Redaktionellt: Karin Hjälmeskog

Lyn Yates:
Konstruktion och dekonstruktion av "flickor" som kategori i utbildning - reflektion över tjugo års forskning och reformer.

Anne-Mette Kruse:
Pigepædagogik og drenge-pædagogik - debat, praksis og perspektiver.

Maria Ohlsson:
Samtal i skolan - om språk och kön.

Michael (Booth) Eveline:
Utbildning i ett genusperspektiv - att tillägna sig kunskap eller skapa förståelse?

Eva Erson:
Det omedvetet könade universitetet.

Kajsa Ohrlander:
Dekonstruerande eller frigörande? Utmanande feministisk utbildningsforskning.

Vol 4, nr 2, 1995

Text och läsning

Redaktionellt: Carl Anders Säfström & Leif Östman

Jan Thavenius:
Det avpolitiserade språket.

Karin Hjälmeskog:
Texter om utbildning - ett manligt språkspel?

Luis Ajagán-Lester:
Text och etnicitet.

Carl Anders Säfström:
Läsning som omvänd hermeneutik.

Per Olov Svedner:
Läsningen, läraren och texten.

Michael Gustavsson:
Text och textobjekt.

Vol 4, nr 1, 1995 (utsåld)

Undervisningens innehåll, studerandeinflytande och tysk didaktik

Redaktionellt: Tomas Englund

Roger Säljö:
Begreppsbildning som pedagogisk drog.

Bo Dahlin:
Lärandets metaforik.

Gunnar Sundgren:
Om elevers tolkningsföreträde och rätt till en egen kunskapsprocess.

Eva Forsberg:
Elevers inflytande över skolarbetet.

Gerd B Arfwedson:
Den tyska didaktiken - tankevärld och strukturer.

Michael Uljens:
Nationalsocialismen och bildningsteoretisk pedagogik.

Vol 3, nr 3, 1994

Aktuell skolpolitik

Redaktionellt: Maud Jonsson

Sverker Lindblad:
Bilden av skolan - på väg att förändras?

Ingrid Carlgren & Tomas Englund:
Innehållsfrågan, didaktiken och läroplansreformen.

Carsten Ljunggren:
Till frågan om mediekunskap.

Rolf Helldin:
Specialpedagogik och utbildningspolitiska intentioner i ett historiskt perspektiv.

Tomas Englund:
Den gemensamma grundskolan bara en historisk parentes? Argument för dess bevarande och utveckling.

Vol 3, nr 2, 1994 (utsåld)

Metakognition

Ulrika Tornberg:
Tema: Metakognition.

John J Baird:
A view of quality teaching and learning: personal challenge; shared adventure.

Ulrika Tornberg:
STRIMS - ett projekt med metakognitiv inriktning. Elevstrategier vid inlärning av moderna språk.

Ulla Andersson & Annika Åhs-Forslund:
Varför blir man egentligen lärare?

Vol 3, nr 1, 1994

Utbildningspolitiskt systemskifte

Karl-Georg Ahlström:
Från redaktionen.

Rolf Lander:
Lärarrepertoarer med kvalitet.

Britta Wingård:
Kvinnor klarar inte rektorsuppgiften, eller.?

Tomas Englund:
Utbildningspolitiskt systemskifte.

Alfred Oftedal Telhaug:
Den nye utdanningspolitikken i et internasjonalt og teoretisk perspektiv.

Vol 2, nr 3, 1993

Ett blandat nummer

Maud Jonsson:
I det här numret...

Viveka Adelswärd:
Kvartssamtalets komplexitet. Några reflektioner inför ett påbörjat projekt.

Ingemar Emanuelsson:
Undervisning "för alla" i sammanhållen grupp.

Owe Lindberg:
Att förstå utbildningsskeenden och undervisningsutfall. Några reflektioner utifrån LEK-projektet.

Stefan Björklund:
Faktorer som indikerar kvalitet i grundläggande högskoleutbildning.

Margot Elfving Vogel:
Ämnesövergripande projekt miljö - EG/EU. Katedralskolan i Uppsala januari-mars 1993.

Vol 2, nr 2, 1993 (utsåld)

Lärarutbildningen i fokus

Redaktionellt: Maud Jonsson

Daniel Kallós:
Lärarutbildning som universitetsutbildning.

Edgar Almén & Berit Askling:
Dags för en bredare didaktikansats i lärarutbildningen!

Karl-Georg Ahlström:
Handlingsteori på vetenskaplig grund.

Siv Anstedt & Barbro Eriksson:
Att undersöka praktiken.

Vol 2, nr 1, 1993

Undervisning som kommunikation

Tomas Englund:
Undervisning som kommunikation.

Carsten Ljunggren:
Undervisning som kommunikation - om läxor och behovet av offentliga samtal i skolan.

Tomas Englund:
Tre olika undervisningskonceptioner och förespråkandet av undervisning som kommunikativ argumentation.

Ulrika Tornberg:
"Kommunikativ kompetens", ett mångdimensionellt begrepp i modern språkpedagogik.

Kjell Gustavsson:
Synpunkter kring en folkbildningsidé.

Vol 1, nr 3, 1992 (utsåld)

Skolan och miljön

Maud Jonsson:
Temat miljö.

Jan Erik Kihlström:
Kan livet överleva? Våra globala miljöproblem.

Leif Östman:
Den naturorienterande undervisningens moraliska och politiska karaktär.

Birgitta Johansson:
Skolan måste visa på olika bilder av världen.

Börje Ekstig & Staffan Sjöberg:
Teknik och resurslära i skolan.


Vol 1, nr 2, 1992 (utsåld)

Text och kontext - didaktik idag

Tomas Englund:
Text och kontext - om didaktikens nuläge och framgångsvägar.

Egil Børre Johnsen:
En ny lærebokkultur?

Roger Säljö:
Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande.

Ulrika Tornberg:
"Varför måste vi lära oss ackusativobjekt?"

Carl Anders Säfström & Leif Östman:
Den nya utbildningsretoriken.

Vol 1, nr 1, 1992 (utsåld)

Utbildning och demokrati - en ny tidskrift

Tomas Englund:
Utbildningspolitiska vägval - förändrade förutsättningar för skola och didaktik.

Karl-Georg Ahlström:
Profilering och valfrihet.

Elisabet Hammar:
Språkinlärning - en lång historia. Forska om att lära franska i Sverige 1600-1900.

Karin Hjälmeskog:
Synen på det praktiska arbetet i grundskolans tre läroplaner, Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 med särskild inriktning på ämnet hemkunskap.


Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Kicki Ekberg