Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Socialt arbete

Socialt arbete är ett mångteoretiskt ämne och huvudämnet inom socionomprogrammet. Fokus i socialt arbete är hur olika strukturella processer i det moderna samhället påverkar människors - både vuxnas och barns - livssituation.

När du läser socialt arbete kommer du att skaffa dig de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt på individ- och familjenivå, grupp- och organisationsnivå samt på samhällelig nivå. Du kommer under utbildningstiden att utveckla kunskaper om hur samhälleligt förändringsarbete kan bedrivas men också om hur individorienterat arbete och mänskliga möten kan utformas.

Att studera socialt arbete innebär att studenten utvecklar ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, vilket bl.a. innebär förmåga till kritisk reflektion och etisk medvetenhet.

Uppdaterad: 2014-09-10

Sidansvarig: Kristina Lexell