Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Mattias Bäckström

Mattias Bäckström
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303965, 0761 413234
Rumsnummer: B3303

Titel/arbetsområde

Forskarassistent i kemi, skyddsombud

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Mattias Bäckström är doktor i kemi. Han disputerade vid Örebro Universitet 2002, med avhandlingen "On the state and mobility of lead and other trace elements at the biogeosphere/technosphere interface".

Metalltransport

Ett av de största miljöproblemen i Sverige är förekomsten av förhöjda tungmetallkoncentrationer. Metaller tillförs naturen från en rad olika antropogena källor, både som metallföreningar i avgaser och vatten och som skrot. Metallskrot kan bli en punktkälla som ger ett regionalt metalltillskott från industritomter eller skrotupplag. Militära aktiviteter kan exempelvis ge upphov till detta genom ammunition och annat metallskrot. En annan betydande metallkälla för metalläckage är sulfidmalmsupplag (restprodukt vid gruvbrytning). I fallet med gruvavfallet är de största mängderna deponerade de senaste åren vilket gör att det är ett stort kommande miljöproblem om inga åtgärder vidtas. Det kvantitativa utsläppet från olika källor påverkas av de lokala hydrokemiska förhållandena och den mikrobiella aktiviteten. Detta gör att det är nästan omöjligt att förutsäga utsläppen och fördelningen av metallerna i varje enskilt fall.

Mål med projektet

  • Uppskattning av den totala metallbelastningen och dess fördelning i naturen.
  • Beräkning av kemiska former och förväntad transport.
  • Studier av löslighet och diffusionskontrollerad transport i sedimentsystem.
  • Indentifiering av mobiliseringsprocesser och modellering av metallspridningen.

Uppdaterad: 2011-10-05

Sidansvarig: Ulla Stenlund