Myndigheter

 • Barnrättsakademin

  Barnrättsakademin samlar och sprider kunskap om barnets rättigheter via framför allt utbildningar och seminarier men också genom en webbaserad kunskapsbank. Läs mer
 • CETIS - Centrum för tekniken i skolan

  CETIS är ett nationellt resurscentrum. Deras huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Läs mer
 • Kemilärarnas Resurscentrum

  KRC har utarbetat ett flertal kompendier med olika teman, som kan ge stöd för kemiundervisningen. Många av dem finns finns numera för gratis nedladdning och användnig för skolbruk! Läs mer
 • Kulturrådet

  Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Läs mer
 • Livmedelsverket

  Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.Livsmedelsverket skapar nu även ett nationellt kompetenscentrum för måltider i den off. sektorn. Läs mer
 • Nationellt centrum för Matematikutbildning

  NCM´s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbildningar. Centrumet finns vid Göteborgs universitet och inrättades genom ett regeringsbeslut. Läs mer
 • Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling

  NCS:s uppdrag är att kartlägga, sammanställa och sprida information om aktuell forskning och praktiska erfarenheter samt utforma och erbjuda kompetensutveckling Läs mer
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  Detta är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum med ansvarsområdet svenska som andraspråk, inklusive sfi, och det omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning Läs mer
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

  Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Läs mer
 • Nationellt Resurscentrum för Fysik

  Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Läs mer
 • Naturvårdsverket

  Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Visionen är en bra livsmiljö för människan och allt annat levande nu och för kommande generatione Läs mer
 • Skolinspektionen

  Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Näringsriktiga skolmåltider ing Läs mer
 • Skolverket

  Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Läs mer
 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Läs mer
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Myndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Läs mer
 • Statens folkhälsoinstitut

  Statens folkhälsoinstitut är en myndighet som har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena. Läs mer
 • Trafikverket

  Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Du kan bl.a. läsa om arbetet med trafik i barns närmiljö – till exempel vid lekplatser, runt skolan och på vägen till och från skolan. Läs mer

Uppdaterad: 2012-04-11

Sidansvarig: Camilla Bergholm