Husumskolan i Husum

På Husumskolan arbetar man utifrån målsättningen ”friskare och piggare elever med stärkt självförtroende” och utgår från en egen hälsomodell för att främja fysisk aktivitet bland skolans elever.         

Ett steg i taget

Skolans hälsofrämjande arbete började som en reaktion på larmrapporter om ökad ohälsa bland skolbarn. Man ansåg att det fanns behov av mer rörelsetid och att skolidrotten inte räckte till för att täcka det behovet.

En planeringsgrupp tillsattes och 2001 startades projektet "Fysen" med målsättningen att bidra till attitydförändringar när det gällde den egna hälsan. Tanken var att man skulle skynda långsamt och i projektets inledningsskede koncentrerade man sig på att utbilda personal, knyta kontakter med föreningslivet, och initiera föräldrar i det hälsofrämjande arbetet.

Sedan inriktades arbetet på att bestämma formerna för fysisk aktivitet, att involvera fler lärare och så småningom inleddes ett samarbete med föreningslivet. Då det fysiska aktivitetsarbetet slagit rot har man breddat verksamheten ytterligare till att inbegripa tankar om kost och fysisk aktivitet för personalen.

Att arbeta hälsofrämjande handlar ju inte bara om att införa fler motionspass på skoltid. Det är lika viktigt att låta en gemensam vision genomsyra verksamheten och att främja delaktighet i det hälsofrämjande arbetet.

Tid från andra ämnen

För att kunna erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet har man tagit tid från andra skolämnen förutom basämnen. Fysenlektionerna är schemalagda och till en början är undervisningen lärarstyrd för att så småningom övergå till att eleverna får ta mer ansvar.

I åk 7 har eleverna 3x30 minuter avsatt till Fysentid, i åk 8 har eleverna 2x40 minuter och åk 9 har eleverna 40 minuter i veckan. Det betyder att elever i sjunde klass har, tillsammans med lektioner i Idrott- och Hälsa och tillval, fysisk aktivitet vid sex tillfällen varje vecka. Lektionerna är varierande och skolan har möjlighet att erbjuda ett stort urval av aktiviteter tack vare tillgång till lokaler som simhall, idrottshall, brottarlokal, styrketräningslokal samt och ishall. 

Utvärdering speglar attityder

Kontinuerlig utvärdering är en del i Fysenprojektet som även ingått i ett examensarbete för lärare. I undersökningen har man låtit elever svara på frågor i syfte att mäta deras attityder till fysisk aktivitet.

Eleverna är överlag positiva till skolans hälsoarbete, framförallt de som hållit på med Fysen under en tid. Tendenser till negativa attityder kunde man se hos sjundeklassare vilket speglar att det krävs en stunds ”insocialisering” i skolans aktiva klimat. Deras tankar handlar om att det är tufft att vara ute mycket, framförallt vid dåligt väder, medan niondeklassare som deltagit i Fysenprojektet under längre tid inte upplever samma problem.

En annan intressant aspekt som uppsatsen visar är att inställningen till varför man motionerar har ändrats sedan Fysenprojektet startade. Svaren kretsar mindre kring viktminskning och prestationsinriktning och istället betonas rörelseglädje och allmän hälsa. Man motionerar ”för att klara skolarbetet bättre” och ”för att det är roligt och skönt”.

Utvärderingarna indikerar att eleverna genomgått en attitydförändring under den tid Fysenprojektet avlöpt vilket sporrar det hälsofrämjande arbetet.

Text: Pia Horvarth 

 

Uppdaterad: 2011-03-18

Sidansvarig: Camilla Bergholm