Kvalitet i fritidshem - Skolinspektionens rapport 2010:3

Skolinspektionens uppdrag är att med barn och elever i fokus, granska kvaliteten i och ha tillsyn över förskolor, fritidshem och skolor i hela landet. Den här rapporten handlar om fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de närmare 350 000 barn mellan 6 och 12 år som tillbringar en stor del av sin aktiva fria tid i fritidshem.

Syftet med Skolinspektionens granskning har varit att bidra till en förbättrad kvalitet i de 77 granskade fritidshemmen. Granskningens resultat förväntas även spridas till andra fritidshem och huvudmän. Rapporten kan fungera som ett underlag för förbättringsarbete generellt i landet. Förhoppningen är också att rapporten mer allmänt bidrar till att lyfta fram fritidshemmens betydelse i barns vardag och de möjligheter fritidshemmen har att på ett positivt sätt påverka barns uppväxtvillkor.

Uppdaterad: 2012-01-12

Sidansvarig: Camilla Bergholm