Rapporter

 • Idrott och hälsa i grundskolan rapport nr 2012:5

  Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för undervisningen i idrott och hälsa i årskurserna 4-6. Läs mer
 • Idrottslyftet- Skolsamverkan och tillgänglighet

  Idrottslyftets externa utvärdering kring Skolsamverkan och tillgänglighet genomförd av Ramböll på uppdrag från Riksidrottsförbundet. Läs mer
 • På pojkarnas planhalva

  En sammanställning av ämnet idrott och hälsa i grundskolan utifrån ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv Läs mer
 • Folkhälsan i Stockholm - I dag och i morgon

  Folkhälsorapporten 2011beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten ges ut vart fjärde år och vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att prioritera. Läs mer
 • Elevhälsa - ojämlikheter i hälsan

  Elevvårdsteamet har inte bara till uppgift att säkerställa elevernas hälsa och utveckling utan också att ge övrig skolpersonal och föräldrar stöd att hantera och förebygga olika problem. Skriften Elevhälsa innehåller ny kunskap, konkreta råd, förslag m.m. Läs mer
 • Bokomslag

  Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom - fakta och argument

  Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har stor betydelse för individens benägenhet att vara fysiskt aktiv senare i livet. Läs mer
 • Bokomslag

  "Trivsel, sundhed og sundhetsvaner blandt 16-20 årige i Danmark"

  En ny rapport utarbetad av bl.a. Sundhedsstyrelsen visar ett nära sammanhang mellan fysisk inaktivitet, osunda vanor och saknad av trivsel bland unga. Läs mer
 • Bokomslag

  Ungdomars tävlings- och motionsvanor

  Riksidrottsförbundet har låtit Statistiska Centralbyrån fråga ett statistiskt urval barn och ungdomar mellan 13-20 år om deras idrotts- och motionsvanor. Läs mer
 • Bokomslag

  Föräldrarnas engagemang i barnens idrottsföreningar

  Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars engagemang i sina barns (7-12 år) idrottsföreningar samt att undersöka föräldrarnas insikt, förståelse för verksamheten i dessa idrottsföreningar. Läs mer
 • Den goda barnidrotten - föräldrar om barns idrottande

  Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars uppfattningar om vad god barnidrott är och hur man ser på de målsättningar för barnidrott som finns uttryckta i idrottsrörelsens officiella styrdokument – Idrotten vill. Läs mer
 • Bokomslag

  Möjligheten till motion och fysisk aktivitet - lika för alla?

  Inom ramen för projektet Idrottsresurser på lika villkor gav Riksidrottsförbundet Inregia AB uppdraget att genomföra en undersökning av funktionshindrades möjligheter till fysisk aktivitet. Läs mer
 • Bokomslag

  Näridrott i skolmiljö

  Rapporten innehåller bland annat undersökning och analys av planeringen av näridrottsplatsen, där bl.a. elevernas delaktighet och medverkan i planeringen samt inflytande över anläggningens utformning har studerats. Läs mer
 • Bokomslag

  Intervention on Diet and Physical activity, What works?

  Implementation of the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (WHO) Läs mer
 • Idrottsundervisningens utrymme i den svenska grundskolan

  Sedan den nya läroplanen för skolan (LPO 94) infördes har idrottsundervisningen blivit föremål för granskning huruvida antalet idrottstimmar har minskat eller inte. Läs mer
 • Bokomslag

  Idrott och rörelse i skolan

  Under våren 2007 besvarade 500 skolor över hela landet en enkät om idrott i skolan. Antalet skolor representerar ungefär var fjärde gymnasieskola och cirka 15 procent av landets grundskolor. Läs mer
 • Idrott i planering - idrott för utveckling

  Denna bok handlar om samhällsplaneringens betydelse för idrott och fysisk aktivitet - och vice versa. Läs mer
 • Bokomslag

  Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)

  Annika Mellquist, samhällsmedicinska enheten vid landstinget i Uppland har på RF:s uppdrag gjort en FoU-rapport kring idrottsrörelsens arbete med FaR - Fysisk aktivitet på Recept - regionalt och lokalt. Läs mer
 • Children and physical activity: A Systematic Review of Barriers and Faciliators

  Denna systematiska kunskapsöversikt undersöker vilka hinder och framgångsfaktorer som finns vad gäller barn, mat och fysisk aktivitet. Öppna dokumentet
 • Evidence in School Health Promotion

  This synthesis seeks to determine the effectiveness of health promotion in schools and, more specifically, the effectiveness of the "health promoting schools" approach. Läs mer
 • Bokomslag

  Folkhälsorapport 2009

  Socialstyrelsens Folkhälsorapport är den sjunde nationella rapporten och redovisar hälsans utveckling i olika befolkningsgrupper och hur den påverkats av levnadsvanor och omgivningsfaktorer. Läs mer
 • Bokomslag

  Barn i rörelse - sju skolexempel

  Riksidrottsförbundets presentationsskrift på hur sju skolor arbetar för att främja fysisk aktivitet. Läs mer
 • Bokomslag

  2000-talets friluftspolitik - från ord till handling

  Dokumentation av tankesmedjan i Vålådalen 2006 Läs mer
 • Bokomslag

  Rörelseidentitet

  Staffan Hultgren vid GIH i Stockholm har sammanställt en beteendevetenskaplig dokumentation om tänkbara samband mellan psykosociala faktorer och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Läs mer
 • Att vara tonåring och må bra

  Barn och ungdomar befinner sig till stor del av sin vakna tid i skolan där atmosfären och möten med andra barn och ungdomar samt vuxna har en stor betydelse för individens utveckling. Läs mer
 • Bokomslag

  Rapport om fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar

  COMPASS studien syftade till att kartlägga och analysera relationerna mellan ungdomars fysiska aktivitet och deras självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Läs mer
 • Elever klarar skolan bättre om de rör på sig!

  Eleverna blir gladare och har lättare att koncentrera sig om de rör mer på sig. Det gör att det blir lugnare i klassrummen, vilket i sin tur leder till att eleverna bättre tar till sig kunskaper. Läs mer
 • Idrotten vill- Idrottsrörelsens idéprogram (2009)

  Ny version av idrottsrörelsen gemensamma idéprogram. Läs mer

Uppdaterad: 2011-02-04

Sidansvarig: Camilla Bergholm