Aktiv transport och byggd miljö

 • Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd

  Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning bor i glesbygdsområden och det är i dag välkänt att människor i glesbygd generellt har sämre hälsa än tätortsbor. Läs mer
 • Omslagsbild

  Att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

  Forskning visar att det finns stor potential för främjande av ett aktivt vardagsliv för alla om samhället satsar på stödjande miljöer som bra och tillgängliga gång- och cykelbanor, anläggningar för rekreation, parker och grönområden. Läs mer
 • Översikt av forskningen inom fysisk aktivitet och byggd miljö

  Forskning visar att den byggda miljöns utformning sannolikt har stor betydelse för befolkningens hälsa och för olika former av fysisk aktivitet såsom utevistelse, friluftsliv, motion och lek. Läs mer
 • Omslagsbild

  Bra för barn? Forskning om barn och byggd miljö

  Denna kunskapssammanställning handlar om barn och ungdomar och deras boende, skola och fritid. Rapporten utgår från konventionen om barnets rättigheter och enligt denna är man barn mellan 0-18 år. Läs mer
 • Omslagsbild

  Aktiv transport - På väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik

  Satsningar på ökad aktiv transport och minskat bilåkande ger stora vinster för samhället. Skriften är framtagen av Statens folkhälsoinstitut. Läs mer
 • Omslagsbild

  Samhällsplanering för ett aktivt liv

  Samhället måste sträva efter att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför allt tryggt, roligt och trivsamt. Skriften är framtagen av Statens folkhälsoinstitut. Läs mer
 • Omslagsbild

  Barns miljöer för fysisk aktivitet

  I denna skrift tas flera lärande exempel upp som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar i samhället. Skriften är framtagen av Statens folkhälsoinstitut. Läs mer

Uppdaterad: 2010-05-04

Sidansvarig: Camilla Bergholm