Orättvist behandlad? Så här gör du (studenter och medarbetare)

Diskriminerad eller mobbad?

Örebro universitet har särskilda riktlinjer och handläggningsordningar för hantering av diskriminering (inklusive trakasserier/sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling (Dnr CF 10-160/2010).

Diskriminering är när någon eller en grupp missgynnas eller kränks, och när detta har samband med någon av de sju skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På www.do.se kan du läsa mer om definitioner av diskriminering och trakasserier.

Kränkande särbehandling kallas ibland mobbning, och definieras av Arbetarskyddsstyrelsen som ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt” (Arbetarskyddsstyrelsens kungörande med föreskrifeter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, 1§). Att komma ihåg är att ”[k]ränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet” – alla typer av konflikter är alltså inte mobbning.

Vid Örebro universitet utreds alla former av diskriminering och kränkande särbehandling enligt särskilda riktlinjer och handläggningsordningar:

Diskriminering och kränkande särbehandling, riktlinjer och handläggningsordningar

Diskriminering utreds centralt vid Ledningskansliet, medan kränkande särbehandling i första hand utreds av akademichef/kanslichef/avdelningschef.

Alla anmälningar ska ställas till rektor och sändas till registrator. Anmälan behöver inte gälla dig själv, och medarbetare och studenter uppmanas anmäla vid kännedom om missförhållanden. Du kan – och bör - alltså anmäla diskriminering även om det inte är du själv som är utsatt. Chefer har anmälningsskyldighet.

Oenigheter, konflikter, samarbetsproblem?

Om du som student upplever akuta brister i pågående undervisning eller utbildning, eller om det uppstår oenigheter, konflikter eller samarbetsproblem inom studentgrupper eller mellan studenter och lärare, ska du i första hand vända dig till din undervisande lärare/kursansvarig alternativt enhetschef/studierektor för den aktuella utbildningen för dialog kring de problem som uppstått.

Om du bedömer att situationen inte kan lösas i samråd med undervisande lärare/kursansvarig, eller om samråd med undervisande lärare/kursansvarig inte leder till förändring, kan du vända dig till prefekten för den institution där du bedriver dina studier med ditt ärende, skriftligt eller muntligt. Ditt ärende hanteras då i enlighet med särskilda rutiner:

Rutiner för hantering av studentrelaterade ärenden vid institutionerna

Rutiner för hantering av studentärenden, flygblad

Du kan också i alla skeden vända dig till studentombudet vid Örebro studentkår för att få stöd och råd. Studentombudet kan också fungera som ditt ombud om du vill vända dig till prefekten med ditt ärende.

Uppdaterad: 2015-11-03

Sidansvarig: Klara Folkesson