Ekonomiavdelningen

Organisation

Ekonomiavdelningen tillhör organisatoriskt universitetsförvaltningen och är underställd unversitetsdirektörens ledning.

Ansvarsområden

Ekonomiavdelningen har ansvar för verksamhetsområdet inkluderande framtagande av policies, planer, riktlinjer och tillämpningsbeslut. Ekonomiavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är att till universitetets organisatoriska enheter ansvara för att erbjuda stöd och utveckling inom ansvarsområdena:

  • Stöd för långsiktig ekonomisk planering
  • Stöd för budgetarbete och resultatuppföljning
  • Bokslutsarbete
  • Redovisning och betalning
  • Inköp/upphandling
  • Underlag för rapportering till departement och myndigheter

Ekonomiavdelningen ansvarar för att, med ett tydligt kundperspektiv, utveckla och förvalta ett processorienterat arbetssätt i samverkan med övrig verksamhet vid universitetet.

I övrigt ansvarar ekonomiavdelningen för att utföra de arbetsuppgifter man får sig ålagda av universitetsdirektören.

Ekonomichefen är systemägare för och förfogar över administrativa resurser för de IT-baserade stödsystem som erfordras för verksamhetens genomförande.

    Uppdaterad: 2015-04-09

    Sidansvarig: Martin Larsson