Fakultetsnämnder och Lärarutbildningsnämnden

Vid Örebro universitet finns tre fakultetsnämnder. Fakultetsnämndernas sammansättning, ansvarsområden och uppgifter fastställs av styrelse och rektor. Fakultetsnämnderna utgör en del av universitetets centrala ledning och har som uppgift att planera, stödja och följa upp den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten med ett särskilt ansvar för frågor som rör kvalitet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Vad fakultetnämnderna får besluta om framgår av delegationsordningen.

Som stöd för sin verksamhet har fakultetsnämnderna tre anställningsutskott, två docenturnämnder samt en organisation för särskilt meriterad lärare.

Utöver fakultetsnämnderna finns Lärarutbildningsnämnden (LUN), en samlad organisation för beslut, bedömning och beredning av frågor som gäller lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. Som stöd för sin verksamhet har LUN ett arbetsutskott med huvuduppgift att kvalitetssäkra kursplanerna inom lärarutbildningen.

Ledamöterna i fakultetsnämnderna, utom studentrepresentanterna, utses av lärare vid universitetet genom val. Studenterna har rätt att vara representerade med högst två ledamöter i varje fakultetsnämnd. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Fakultetsnämnden leds av en ordförande, benämnd dekan, som utses av rektor.

Lärarutbildningsnämnden får sitt uppdrag av rektor som också utser dess ledamöter. Nämnden leds av en ordförande. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter som utses av studentkåren.

De huvudområden och andra områden inom vilka kurser får anordnas inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom respektive nämnds ansvarsområde, liksom forskarutbildningsämnen anges i respektive förteckning nedan.

Förteckning över huvudområden m.m.

Förteckning över forskarutbildningsämnen vid ÖU

Uppdaterad: 2013-09-16

Sidansvarig: Sven Landh