Docenturnämnder

Örebro universitet har två docenturnämnder som har i uppdrag att bereda ansökningar om antagning som oavlönad docent och därefter lämna förslag till beslut till fakultetsnämnderna.

Docentkompetens

Enligt Örebro universitets lokala riktlinjer skall en huvudhandledare på forskarutbildningsnivå ha minst docentkompetens.

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska efter doktorsexamen ha utvecklat både den pedagogiska och den vetenskapliga kompetensen. Den vetenskapliga delen ska motsvara ytterligare en avhandling. Den sökande prövas enligt riktlinjer som är lokala för Örebro universitet. Tjänsten "docent" finns inte längre, därför benämns de antagna som ”oavlönad docent” (gäller alla lärosäten i landet).

Ansökan om antagning

Örebro universitet har två docenturnämnder med indelning efter fakultetsnämndernas områden: MH+(E)NT och HS+E(NT). Respektive docenturnämnd tillämpar särskilda riktlinjer för antagning av oavlönade docenter. Läs mer om vilka ämnen som faller under vilken docenturnämnd under fliken ”Riktlinjer och ansökan”.

Den som redan är antagen som docent vid ett annat lärosäte kan ansöka om överflyttning. Då förenklas handläggningen bl.a. genom att det inte behöver anlitas någon sakkunnig granskare.

Docenturnämnderna bereder ansökningarna och anlitar sakkunniga. Fakultetsnämnderna beslutar om antagning efter förslag från docenturnämnden.

Uppdaterad: 2014-08-12

Sidansvarig: Louise Rügheimer