Ann-Britt Ivarsson

Ann-Britt Ivarsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303760
Rumsnummer: P2151

Ann-Britt Ivarsson legitimerad arbetsterapeut och professor i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ann-Britt Ivarssons forskningsområde är inriktad på hur aktivitet kan användas som terapeutiskt medel för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med studierna inom forskningsområdet är att öka kunskapen och därmed tydliggöra hur aktivitet kan bidra till dessa personers återhämtning och delaktighet i dagligt liv. Inom forskningsområdet har instrumentet Satisfaction with Occupational Ability (SOA) utvecklats och psykometriskt testats i ett flertal studier. Vidare har begreppet aktivitet undersökts i studier både som ett vardagligt begrepp och som ett professionsbegrepp inom arbetsterapi. Studier om hur kreativa aktiviteter används som ett medel i arbetsterapi genomförs också inom området. Externa samarbetspartners inom forskningsområdet är forskare från Uppsala Universitet, Gävle högskola och Mälardalens högskola.

Ytterligare forskning som Ann-Britt Ivarsson medverkar i är forskningsprojektet: Håll koll på tiden – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv funktionsnedsättning. Syftet med detta projekt är att undersöka om tidshantering och organisationsförmåga kan utvecklas och förbättras genom interventionen ”Håll koll på tiden” och därmed underlätta dagligt liv för personer med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD. Externa samarbetspartners i detta projekt är forskare från Dalarnas högskola och Uppsala universitet.
Ann-Britt Ivarsson är också delaktig i studier om kvalitet i psykosocial verksamhet med fokus på boendestöd och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att i samverkan med brukare, närstående och personal få kunskap om vilka områden som upplevs ha låg kvalitet. Denna kunskap förväntas ge underlag till förbättring av verksamhetens kvalitet. Som grund för detta kunskapsunderlag utvecklas och psykometriskt testas instrumenten: Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av din dagliga sysselsättning (KPV-DS) och Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av din ditt boendestöd (KPV-BS). Externa samarbetspartners i dessa projekt är forskare inom Örebro Läns Landsting, Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet och Halmstads högskola.

Metodologiskt har Ann-Britt kunskap i kvalitativa metoder men även i deskriptiva och psykometriska metoder.

Övriga uppdrag

Ann-Britt är refereegranskare för ett flertal vetenskapliga tidskrifter och anlitad som opponent och ledamot i betygsnämnder vid externa och interna disputationer samt som extern granskare vid tillsättning av lektorat och docenturer.

Hon är ledamot av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters Begrepp- och termgrupp.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Thunborg, C. , Wågert, P. v. H. , Götell, E. , Ivarsson, A. & Söderlund, A. (2015). Development of a new assessment scale for measuring interaction during staff-assisted transfer of residents in dementia special care units. BMC Geriatrics, 15.

Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.

Lidström Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Ivarsson, A. (2013). Therapeutic use of self as defined by Swedish occupational therapists working with clients with cognitive impairment following acquired brain injury: a Delphi study. Australian Occupational Therapy Journal, 60 (1), 48-55.

Müllerdorf, M. & Ivarsson, A. (2012). The use of creative activities in occupational therapy practice in Sweden. Occupational Therapy International, 19 (3), 127-134.

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2012). Occupational therapists' practice patterns for clients having cognitive impairments following acquired brain injury. Brain Injury, 26 (4-5), 458-459.

Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2012). Occupational therapists' practice patterns for clients with cognitive impairment following acquired brain injury: development of a questionnaire. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 (2), 150-163.

Salzmann-Erikson, M. , Lützén, K. , Ivarsson, A. & Eriksson, H. (2011). Achieving equilibrium within a culture of stability: cultural knowing in nursing care on psychiatric intensive care units. Issues in Mental Health Nursing, 32 (4), 255-265.

Müllersdorf, M. & Ivarsson, A. (2011). Occupation as described by academically skilled occupational therapists in Sweden: a Delphi study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18 (2), 85-92.

Tollén, A. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2011). Changes in everyday life after discharge from day care rehabilitation. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6 (1), 5753.

Salzmann-Erikson, M. , Lützén, K. , Ivarsson, A. & Eriksson, H. (2010). Intensive psychiatric care. European psychiatry, 25, 635.

Falk, G. , Ivarsson, A. & Brynhildsen, J. (2010). Teenagers' struggles with contraceptive use: What improvements can be made?. European journal of contraception & reproductive health care, 15 (4), 271-279.

Ivarsson, A. & Mullersdorf, M. (2009). Occupation as described by occupational therapy students in Sweden: A follow-up study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16 (1), 57-64.

Falk, G. , Brynhildsen, J. & Ivarsson, A. (2009). Contraceptive counselling to teenagers at abortion visits: a qualitative content analysis. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 14 (5), 357-364.

Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2009). Social processes of participation in everyday life among persons with schizophrenia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4 (4), 267-279.

Frisk, M. L. A. , Stridh, G. , Ivarsson, A. & Kamwendo, K. (2009). Can a housing environmental index establish associations between indoor risk indicators and clinical tests in persons with asthma?. International Journal of Environmental Health Research, 19 (6), 389-404.

Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2009). Occupational therapists' descriptions of their work with persons suffering from cognitive impairment following acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16 (1), 13-24.

Salzmann-Erikson, M. , Lützén, K. , Ivarsson, A. & Eriksson, H. (2008). The core characteristics and nursing care activities in psychiatric intensive care units in Sweden. International Journal of Mental Health Nursing, 17 (2), 98-107.

Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2008). Participation by doing: Social interaction in everyday activities among persons with schizophrenia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15 (3), 162-172.

Ivarsson, A. & Müllersdorf, M. (2008). An integrative review combined with a semantic review to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing and task. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15 (1), 52-63.

Müllersdorf, M. & Ivarsson, A. (2008). Occupation as described by novice occupational therapy students in Sweden: the first step in a theory generative process grounded in empirical data. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15 (1), 34-42.

Frisk, M. L. A. , Magnuson, A. , Kiviloog, J. , Ivarsson, A. & Kamwendo, K. (2007). Increased occurrence of respiratory symptoms is associated with indoor climate risk indicators: a cross-sectional study in a Swedish population. Respiratory Medicine, 101 (9), 2031-2035.

Lindstedt, H. , Ivarsson, A. & Söderlund, A. (2006). Background factors related to and/or influencing occupation in mentally disordered offenders. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (3), 331-338.

Frisk, M. , Arvidsson, H. , Kiviloog, J. , Ivarsson, A. , Kamwendo, K. & Stridh, G. (2006). An investigation of the housing environment for persons with asthma and persons without asthma. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 13 (1), 4-12.

Ivarsson, A. , Carlsson, M. & Sidenvall, B. (2004). Performance of occupations in daily life among individuals with severe mental disorders. Occupational Therapy in Mental Health (2), 33-50.

Ivarsson, A. , Sidenvall, B. & Carlsson, M. (2004). The factor structure of the Burden Assessment Scale and the perceived burden of caregivers for individuals with severe mental disorders. Scandinavian Journal of Caring Sciences (2), 396-401.

Ivarsson, A. & Carlsson, M. (2002). Developement of the experience of occupational performance questionnarie: validity and reliability in a sample of individuals with severe mental disorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9 (4), 184-191.

Ivarsson, A. , Söderback, I. & Ternestedt, B. (2002). The meaning and form of occupational therapy as experienced by women with psychoses: A phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16 (1), 103-110.

Ivarsson, A. , Söderback, I. & Stein, F. (2000). Goal, intervention and outcome of occupational therapy in individuals with psychosis: content analysis through a chart review. Occupational Therapy International, 7 (1), 21-41.

Ivarsson, A. , Söderback, I. & Stein, F. (1998). The application of concept analysis in the occupational therapy treatment process in mental health. Occupational Therapy International, 5 (2), 83-103.

Gullberg, M. , Olsson, H. , Alenfelt, G. , Ivarsson, A. & Nilsson, M. (1994). Ability to solve problems, professionalism, management, empathy, and working capacity in occupational therapy: The Professional Self Description Form. Scandinavian Journal of Caring Sciences (8), 173-178.

Thunborg, C. , Von Heideken Wågert, P. , Ivarsson, A. & Söderlund, A. (). Inter- and intra-rater reliability of a newly developed assessment scale: the Dyadic Interaction in Dementia Transfer Assessment Scale (DIDTAS). Physical & Occupational Therapy in Geriatrics.

Konferensbidrag

Ivarsson, A. , Lindstedt, H. & Carlsson, M. (2014). The development of the Self Assessment of Occupational Ability: a tool to measure occupation as a medium in therapy among persons with mental disability. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapist (WFOT), Yokohama, Japan, June 18-21 2014.

Ivarsson, A. & Müllersdorf, M. (2014). The use of creative activities in occupational therapy practice in Sweden. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Yokohama, Japan, June 18-21 2014.

Tollén, A. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2011). Förändringar i vardagen efter utskrivning från dagrehabilitering och möjliga förklaringar till dessa. Konferensbidrag vid At-forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, 2011.

Ivarsson, A. & Müllersdorf, M. (2011). Aktivitet för arbetsterapi i ett svenskt sammanhang: utveckling av en modell. Konferensbidrag vid At-forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, 2011.

Ivarsson, A. , Lindstedt, H. & Carlsson, M. (2011). En sak i taget: Goal Attainment Scaling som stöd vid formulering av mätbara mål. Konferensbidrag vid AT-forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, 2011.

Ivarsson, A. & Lindstedt, H. (2010). Individuell måluppfyllelse och långtidsuppföljning för peroner med psykisk funktionsnedsättning. Konferensbidrag vid Regional FoU dag, 2010.

Falk, G. , Ivarsson, A. & Brynhildsen, J. (2010). Teenagers' struggles with contraceptive use: do adults help enough?. Konferensbidrag vid Ninth conference of FIAPAC: Seville Spain, Achieving Exellence in Abortion-Care (FIAPAC) Fédération Internationale des Associés Professionnels de l'Avortement et de la Contraception, 22-23 October 2010.

Lindstedt, H. , Ivarsson, A. & Carlsson, M. (2010). Individual Goal Attainment Scaling (GAS) and structured long-term follow-up: first measurement. Konferensbidrag vid 15th Word Congress of the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Santiago, Chile, May 4-7 2010.

Ivarsson, A. & Müllersdorf, M. (2010). Occupation described in a culture specific and empirically based theory. Konferensbidrag vid 15th World Congress of Occupational Therapists (WFOT). Santiago, Chile, 4-7 maj 2010.

Yilmaz, M. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2010). Participation in daily activities among persons with schizophrenia. Konferensbidrag vid 15th Word Congress of the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Santiago, Chile, May 4-7 2010.

Ivarsson, A. & Müllersdorf, M. (2009). Aktivitet ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Konferensbidrag vid At-forum, 2009.

Müllersdorf, M. & Ivarsson, A. (2007). Aktivitet såsom nyantagne arbetsterapeutstuderande i Sverige beskriver det. Konferensbidrag vid At-forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.

Lidström-Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2007). Arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.

Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2007). Aktivitetsmönster, interaktion och delaktighet hos personer med schizofreni. Konferensbidrag vid AT-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.

Ivarsson, A. (2007). Innehåll och mening i begreppet aktivitet: en integrerad analys. Konferensbidrag vid At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, Stockholm, 19-20 april 2007.

Ivarsson, A. , Josephsson, S. & Eklund, M. (2007). Hur möjliggör vi delaktighet i vardag och samhällsliv för personer med psykiska funktionshinder?. Konferensbidrag vid At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, Stockholm, 19-20 april 2007.

Ivarsson, A. (2006). Perfromance of occupation in daily life among individuals with severe mental disorders. Konferensbidrag vid 14th WFOT Word Congress of Occupational Therapists, Sydney, Australia. 25–28 July 2006.

Ivarsson, A. (2005). Aktivitetsförmåga och aktivitet som terapeutiskt medel hos personer med psykiska funktionshinder. Konferensbidrag vid At-Forum Stockholm, 2005.

Müllersdorf, M. & Ivarsson, A. (2005). Occupation as described by novice occupational therapy students: a theory generative process grounded in empirical data. Konferensbidrag vid Society for the study of occupation: USA Fourth annual research conference, Maryland, USA, October 27-29 2005.

Ivarsson, A. (2004). Aktivitet som terapeutiskt medel för personer med psykisk ohälsa. Konferensbidrag vid Att leva med psykisk ohälsa. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Förbund, Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdalstiftelsen. Stockholm, 2004.

Ivarsson, A. (2004). Performance of occupations in daily life among individuals with severe mental disorders. Konferensbidrag vid Advanced health sciences of tomorrow, Göteborg, 10-11 nov. 2004.

Ivarsson, A. (2003). Upplevelse av att delta i aktivitet som medel i terapi. Konferensbidrag vid At-forum, 2003.

Ivarsson, A. (2003). Experiences of occupation therapy. Konferensbidrag vid The 22nd International Human Science Research Conference. Theme: Human science research and human vulnerability, Ersta Sköndal högskola, Stockholm, 13–16 augusti 2003.

Ivarsson, A. (2002). Experiences of OT: the meaning and form of occupationa therapy as expereinced by women with psychosis. Konferensbidrag vid 13th WFOT World Congress of Occupational Therapist, Stockholm, Sweden, June 23-28, 2002.

Ivarsson, A. (2001). Systematisk dokumentation av arbetsterapi. Konferensbidrag vid At-Forum, Stockholm, 2001.

Ivarsson, A. (2001). Kännetecken och effekt av arbetsterapi för personer med psykotisk diagnos. Konferensbidrag vid At-Forum, Stockholm, 2001.

Ivarsson, A. (2000). Innehåll i arbetsterapi för personer med psykos: en fenomenologisk studie. Konferensbidrag vid Psykiatri och habilitering, Psykiatri på 2000-talet, Örebro, 2000.

Ivarsson, A. (2000). Goal, intervention and effect of occupational therapy in individuals with psychosis. Konferensbidrag vid VI European Congress of occupational therapy ERGO, Paris, 2000.

Ivarsson, A. (1999). Kan journaldokumentation analyseras?. Konferensbidrag vid Psykiatri och habilitering, 7:e Forskningskonferensen -Renez-vous, Örebro.

Ivarsson, A. (1999). Kan dokumeterat innehåll för patienter med psykisk störning av psykotisk karaktär analyseras?. Konferensbidrag vid AT-Forum. Förbundet Sveriges Arbetsteraputer, Stockholm, 25–26 mars 1999.

Ivarsson, A. (1996). Research-linked education in occupational therapy. I: Ergoterapi i hele Norden. Konferensbidrag vid Ergoterapi i hele Norden. Nordisk seminar og ergoterapikonference den 10.og 11.november 1995 i Aalborg,Danmark. København: Ergoterapeutforeningen.

Manuskript

Thunborg, C. , Von Heideken Wågert, P. , Ivarsson, A. B. & Söderlund, A. Functional Behavior Analysis-Guided Interventions for Improving Transfer-Related Behavior in Dementia Care Dyads : Two Experimental Single Cases

Rapporter

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. , Olstam, M. , Pettersson, I. & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning kognitiva hjälpmedel: Projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Uppdaterad: 2016-02-10

Sidansvarig: Ann-Britt Ivarsson