Gun Hedlund

Gun Hedlund
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303893
Rumsnummer: F2201

Allmänt

Jag är docent i statskunskap med särskilt inriktning mot genus/kön och politik. Jag disputerade 1996 på en avhandling om kvinnors villkor och intressen i lokal politik. Forskningen har sedan förändrats från fokus på kvinnliga politiker till ett intresse för kön, makt och offentlig organisation där även män och maskulinitet studerats.

Undervisning

Undervisar för närvarande i kurser om politik och förvaltning på olika nivåer och på programkurser, handleder C- och D-studenter och doktorander. Kursansvarig för distansutbildningen Kvinnofridskunskap 15 hp. Drygt 30-årig erfarenhet som lärare i kvinnovetenskap (numera genusvetenskap) och statskunskap. Kursutveckling av ett flertal kvinnovetenskapliga- och jämställdhetskurser vid Högskolan i Örebro/Örebro universitet under perioden 1978-2000. Kursansvarig för distansutbildningen Kvinnofridskunskap 15 hp fr om VT 2010. Jag har även arbetet med europeisk (7 länder) och internationell distansutbildning (Sverige-USA) på temat kön och politik. Finansiärer EU och STINT

Forskningsinriktning

Just nu forskar jag om jämställdhetspolitikens förändring där gender mainstreaming som metod och idé blivit ett viktigt inslag. Genomgående tema i min forskning är kön och makt i ljuset av politikens förändring. Det handlar om organisationsförändringar i offentlig sektor (New Public Management) i reformeringen av den offentliga sektorn med nya roller för både politiker, förvaltning och anställda. Jag har utforskat 2000-talets ledarskapsförändringar i svenska kommuner, mellanchefers roll och övergången till s k nätverkspolitik. Nya former för beslutsfattande, kallat governance i internationell forskning, har jag undersökt inom olika områden där frågan om kön och makt utgör en central frågeställning. Det rör både regional utveckling och partnerskap, EU:s strukturfonder, policyn om kvinnors företagande, nya förväntningar på ideella kvinnojourer eller lokala nätverk vid energiomställning i bostadsområden med hyresrätt.

Nationellt

Forskningsprojekten bedrivs inom två forskningsmiljöer. Center for Urban and Regional Studies, CUReS, har erfarenhet av nationellt och regionalt samarbete och tvärvetenskaplig, komparativ forskning om urbana och regionala förhållanden. Center for Democratic Governance in Change har en bred kompetens inom policyforskning (hur politik skapas på olika områden) och relationen mellan politik och förvaltning.

Internationellt

  • 2010-2012 Local Democracy (SIPRU International) föreläsningar och seminarier om kön och lokal demokrati för grupper med ett 30-tal afrikanska deltagare som gästar ÖU
  • 2011 fyra seminarier på temat kön och lokal politik för kvinnogrupper i Georgien, Arrangör Kvinna till kvinna.
  • Projektledare och svensk koordinator för ett Fellowship Programme , finansiär STINT, med lärar- och forskarsamarbete med Department of Women´s Studies i San Diego State University (1999-2003)
  • Inbjuden expert i ett demokratiprojekt med särskild inriktning på kvinnors deltagande i Armenien med seminarier i Yerevan och i Örebro, projektansvariga SIDA och Vänsterpartiet.
  • I arrangemang av Svenska Institutet och ambassader och konsultat har jag medverkat i seminarier om jämställdhet, kvinnor och män och politik i Istanbul, Damaskus och Tunis.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hedlund, G. & Andersson, R. (2014). Att göra kön i kommunal politik: lokala variationer av gender mainstreaming och kvinnofrid. Tidskrift för genusvetenskap, 35 (2-3), 56-80.

Hedlund, G. (2012). New steering methods in regional policy: transforming the alliance of  ‘state feminism’. Women's Studies, 35 (3), 166-172.

Hedfeldt, M. & Hedlund, G. (2011). A clash between the business and political climates in Sweden: gender in the European structural fund partnerships. European Spatial Research and Policy, 18 (1), 53-69.

Hedlund, G. (2006). Genus och det nya kommunala ledarskapet. Kommunal ekonomi och politik, 10 (3), 41-62.

Hedlund, G. (1985). Kvinnorörelsens påverkan på lokal politik. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 6 (2), 36-53.

Böcker

Hedlund, G. (2008). Regionala partnerskap, kön och demokrati. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 63).

Doktorsavhandlingar

Hedlund, G. (1996). "Det handlar om prioriteringar": Kvinnors villkor och intressen i lokal politik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro högskola.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hedlund, G. & Hedfeldt, M. (2012). Gendered partnerships and networks in Swedish innovation policy: a case study of multi-level governance. I: Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson & Elisabeth Sundin, Promoting innovation: policies, practices and procedures (ss. 155-172). Stockholm: VINNOVA.

Andersson, R. & Hedlund, G. (2012). Gender mainstreaming and local democracy. I: Lindholm, Kristina, Gender mainstreaming in public sector organisations: policy implications and practical applications (ss. 189-216). Lund: Studentlitteratur.

Hedlund, G. & Sundin, E. (2011). En tidstypisk strategi. I: Kristina Lindholm, Jämställdhet i verksamhetsutveckling (ss. 223-242). Lund: Studentlitteratur.

Blomberg, E. , Hedlund, G. & Wottle, M. (2011). Inledning: stat marknad, familj och individ. I: Eva Blomberg, Gun Hedlund, Martin Wottle, Kvinnors företagande - mål eller medel? (ss. 9-35). Stockholm: SNS förlag.

Hedlund, G. (2011). Partnerskap och genus i den regionala röran. I: Eva Blomberg, Gun Hedlund, Martin Wottle, Kvinnors företagande - mål eller medel? (ss. 114-138). Stockholm: SNS förlag.

Hedlund, G. (2011). New public management and gender in Swedish local government:  . I: Barbara Pini, Paula McDonald, Women and representation in local government: international case studies (ss. 193-209). London: Routledge.

Andersson, R. & Hedlund, G. (2011). Jämställdhetsintegrering och lokal demokrati: vem styr och vem prioriterar?. I: Kristina Lindholm, Jämställdhet i verksamhetsutveckling (ss. 165-192). Lund: Studentlitteratur.

Montin, S. & Hedlund, G. (2009). Den samtida samhällsstyrningen: både kontinuitet och förändring. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 201-207). Stockholm: Santérus Academic Press.

Hedlund, G. (2009). Att samverka i ideologiskt laddade frågor: exemplet kvinnofrid. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 83-106). Stockholm: Santérus Academic Press.

Montin, S. & Hedlund, G. (2009). Governance som interaktiv samhällsstyrning: gammalt eller nytt i forskning och politik?. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 7-36). Stockholm: Santérus Academic Press.

Hedfeldt, M. , Hedlund, G. & Åström, J. (2008). Får företagande kvinnor vara med i EU:s strukturfonder och regionala partnerskap?. I: Pär Larsson, Ulla Göranson, Magnus Lagerholm, Sesam öppna dig!: Forskarperspektiv på kvinnors företagande (ss. 153-161). Stockholm: Vinnova.

Hedlund, G. (2008). Partnership, gender and democracy. I: Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Partnership: as a strategy for social innovation and sustainable change (ss. 209-232). Stockholm: Santérus.

Hedlund, G. (1998). Variationer i kvinnors politiska deltagande. I: Ulrika Lorentzi, Delad kommunal makt: en rapport från programberedningen Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet och demokrati (ss. 55-107). Stockholm: Svenska kommunförbundet.

Hedlund, G. (1997). Kön, makt, organisation och ekonomi i svenska kommuner. I: Anna G. Jónasdóttir, Styrsystem och jämställdhet: institutioner i förändring och könsmaktens framtid : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (ss. 42-85). Stockholm: Fritzes förlag.

Hedlund, G. (1994). Kvinnorna och välfärdsstaten: en strid i kommuner och landsting. I: Boëthius, Maria-Pia & Thorgren, Gunilla, ... å andra sidan: om kvinnors och mäns villkor (ss. 95-106). Stockholm: Svenska kommunalarbetarförbundet.

Hedlund, G. (1988). Women´s interests in local politics. I: Kathleen B. Jones and Anna G. Jónasdóttir, The political interests of gender: developing theory and research with a feminist face (ss. 79-105). London: SAGE Publications.

Hedlund-Ruth, G. & Jónasdóttir, A. G. (1983). Statsvetenskap. I: Om hälften vore kvinnor ---: kvinnor i forskningen : Jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen (ss. 94-99). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget.

Konferensbidrag

Hedlund, G. & Andersson, R. (2014). Gender mainstreaming as transnational flow of ideas in gender politics. Konferensbidrag vid Nordic Political Science Association (NOPSA), Gothenburg, Sweden, August 12-15, 2014.

Hedlund, G. & Perman, K. (2013). "In this area we have it so nice”. Konferensbidrag vid 3rd European Conference on Politics and Gender (ECPG), Barcelona, Spain, March 21-23, 2013.

Hedlund, G. & Perman, K. (2012). ”The heating, especially warm water, is exceptionally high in this area….”. Konferensbidrag vid 2nd Nordic Conference on Consumer Research, Gothenburg, Sweden, May 30- June 1, 2012.

Hedlund, G. & Perman, K. (2012). "In this area people use a lot of hot water": renewal of public housing and the role of local hybrid companies. Konferensbidrag vid 40th ECPR Joint Sessions of Workshops, Antwerp, Belgium, April 10-15, 2012.

Hedlund, G. & Hedfeldt, M. (2010). A change of the form of politics –: effects for both descriptive and substantive representation.. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Göteborg, 30 september-2 oktober 2010..

Hedlund, G. & Hedfeldt, M. (2010). Gendered Partnerships and Networks in Swedish Innovation Policy – a case study of multi-level governance.. Konferensbidrag vid Equality, Sustainability and Economic Growth – do they mix? Linköping University 25-26 November 2010, papersession Gender Perspectives on Innovation system in Policy and Practice..

Hedlund, G. & Hedfeldt, M. (2010). Networking in gender regional development. Konferensbidrag vid Sustainable Regional Growth in the Creative Knowledge Economy. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International 19th – 23rd August 2010, Jönköping, Sweden.

Hedfeldt, M. & Hedlund, G. (2009). Gender inclusive networks: opening the doors for women entrepreneurs to European structural funds partnerships?. I: Bernhard, Irene, The geography of innovation and entrepreneurship revised papers presented at the 12th Uddevalla Symposium, 11-13 June, 2009, Bari, Italy. Konferensbidrag vid The 12th Uddevalla Symposium, 11-13 June, 2009, Bari, Italy (ss. 577-589). Trollhättan: Department of Economics and IT, University West.

Hedlund, G. (2008). Governance and body politics. Konferensbidrag vid GEXcel Conference of Workshops, Workshop 3, 22-25 May, 2008, Örebro University.

Rapporter

Hedlund, G. (2008). Samverkan under frihet eller tvång?: Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer 2007. Rapport till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, december 2008.. Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) (Roks rapport 2009:1).

Hedlund, G. (2007). Samverkan på (o)jämlika villkor?: utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer 2006. Stockholm: Roks.

Hedlund, M. , Hennerdal, P. & Edvardsson, B. (2004). Psykologiska påståenden i domskäl: En kritisk granskning av misshandelsdomar vid svensk tingsrätt. .

Hedlund, G. , Lennqvist Lindén, A. & Perman, K. (2003). Önskade och oönskade förändringar: könsmakt och organisationsförändringar i svenska kommuner : forskningsprogrammet Ledarskap i kommuner : Svenska kommunförbundet. Örebro: Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.

Samlingsverk (redaktör)

Blomberg, E. (ed.) , Hedlund, G. (ed.) & Wottle, M. (ed.) (2011). Kvinnors företagande - mål eller medel? (1ed.). Stockholm: SNS förlag.

Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Gun Hedlund