Sangeeta Bagga-Gupta

Sangeeta Bagga-Gupta
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303589
Rumsnummer: F3115

Profil

Sangeeta Bagga-Gupta är professor i pedagogik vid Genusvetenskap, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Hon är även forskningsledare vid Habiliterings forskningscentrum, HFC, Örebro läns landsting. Hon är vetenskaplig ledare för den tvärvetenskaplig nätverksbaserade forskningsmiljön Communication, Culture and Diversity, CCD, sedan slutet av 90-talet.

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv i ett flertal internationella och nationella akademiska föreningar och är dessutom styrelsemedlem bl a i den globala Southern Multilingualisms and Diversity Consortium och Swedish Participatory Action Research Consortium, SPARC. Hon är sedan 2008 projektledare och föreståndare för Vetenskapsrådets nationella forskarskola Literacies, Multilingualism and Cultural Practices in present day society, LIMCUL. Sangeeta Bagga-Gupta har varit styrelseledamot i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté, UVK 2007-2012. Hon är medlem (eller har varit medlem) i styrgruppen för fyra stora nationella forskningsplattformar/forskarskolor där flera lärosäten och ämnen ingår: (i) LIMCUL, (ii) Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik, UVD, (iii) Teknikburna kunskapsprocesser, TKP, och (iv) SPARC. Hon är medlem i Advisory Board för IES, International English Schools i Sverige.

Sangeeta Bagga-Gupta har en uttalad tvärvetenskaplig och flerfälts/disciplinär bakgrund. Hon disputerade inom det tvärvetenskapliga området "Communication Studies" vid Linköpings universitet och innan dess läste hon vid Hull University (M.Ed), England, SNDT University (M.Sc), Mumbai och Delhi University (B.Sc), Delhi. Hon har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet på flera håll i världen. Hon har under åren 2012-2014 fått utmärkelsen ”Framstående senior forskare” vid Örebro universitet.

Forskningsinriktning

Sangeeta Bagga-Guptas forskningsintresse rör, på ett övergripande plan, människans (i) kommunikation, (ii) lärande och (iii) identiteter i såväl historiska som nutida kontexter, inklusive IKT och teknologier. Frågor kring barn, unga och vuxnas livsvärldar intresserar henne. Hur sociala kategorier avseende (i) identiteter (såsom kön, etnicitet, funktionshinder) och (ii) språk (såsom olika språk, två/flerspråkighet, flerspråkighet, hemspråk, främmande språk, olika teckenspråk) framträder i olika sammanhang och praktiker inklusive policy är centrala i hennes arbete. Problematiserande av "gränser" och en orientering mot intersektionalitet som forskningsobjekt, men även som kunskapsobjekt, genomsyrar hennes forskning.

Hur olika literacies och mångspråkighet gestaltas i skolan, specialskolan, arbetsplatsen, familjen, fritiden i olika samhällen och tider berörs i hennes arbeten. I fokus ligger generella frågor kring lärande inom och utanför institutionella kontexter och didaktiska frågor avseende olika skolämnen/fält (t ex olika språk, tvåspråkighet, läs och skriv, matematik, musik). Utöver detta fokuseras teknologiers plats i människans liv både historiskt och i början av 2000-talet.

I hennes användning av etnografiska forskningsansatser sammanvävs i en bred metodologisk ram (i) mikrostudier och diskursiva studier av vardagslivet, (ii) mesoanalyser av sociala praktikers organisationer över tid och rum och (iii) makroansatser som fokuserar samhälliga nivåer. På liknande sätt skapas synteser av sociokulturella/sociohistoriska perspektiv och postkolonial teoribildning.

Samhällsutvecklingsprojekt

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv inom universitetets tredje uppgift och är för närvarande vetenskapligt ansvarig för det stora regionala utvecklingsprojektet Delaktighet och teater, Dot, som finansieras av Kulturrådet. Hon bygger upp forskningskapacitet vid Mumbai Mobile Creches, MMC i Indien. Hon har varit ansvarig för ett antal nationella skolutvecklingsprojekt och utvärderingar med extern finansiering,
bl a Skriv- och läsprojektet finansierat av Skolverket, Idéskolor för mångfald finansierat av departementet via Myndigheten för skolutveckling och uppdragsprojektet Barn och Ungas Språkande och Literacy i dagens samhälle, BUS, som finansieras av Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

Internationella konferenser / Workshops / Symposier

Länkpil Internationella tvärvetenskapliga konferenser organiserade av CCD

Postdoktorala utmärkelser/positioner

2012-2014: Framstående seniora forskare vid Örebro University (Fellowship Outstanding Professor Örebro University)

2001-2002: Powrie V. Doctor. Chair in Deaf Studies, Gallaudet University, Washington DC, USA

1996-1998: Wallenberg Stiftelse stöd till unga disputerade postdok kvinnliga forskare i Sverige (Fellowship for young post-doctoral women researchers in Sweden)

Nätverk

  • The Global Southern Multilingualisms and Diversities Consortium
  • SPARC, The Swedish Participatory Action Research Consortium
  • Literacy Praktiker nationella nätverk. Finansierad av Vetenskapsrådet
  • Literacies in transition in Nordic societies. Finansierad av NOS-HS rådet
  • The Mercator Network of Language Diversity. Finansierad av The European Lifelong Learning Program, EU

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2015). ‘Prata svenska vi är i Sverige’ [’Talk Swedish we are in Sweden!’]: Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. Linguistics and Education, 31, 59-73.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2015). Learning on-the-go in institutional telecollaboration: Anthropological perspectives on the boundaries of digital spaces. CALICO journal, 13, 259-281.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in the twenty-first century: Exploring varieties and modalities in literacies inside and outside learning spaces. Language and Education, 29 (6), 509-526.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2015). Language, Identity and Technologies in classrooms for the differently-abled. Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids, 3 (4), 1-19.

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2015). Prata svenska, vi är i Sverige! [Talk Swedish, we are in Sweden!]: A study of practiced language policy in adult language learning. Linguistics and Education, 31, 59-73.

Holmström, I. , Bagga-Gupta, S. & Jonsson, R. (2015). Communicating and Hand(ling) Technologies: Everyday Life in Educational Settings Where Pupils With Cochlear Implants Are Mainstreamed. Journal of Linguistic Anthropology, 25 (3), 256-284.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in the twenty-first century: exploring varieties and modalities in literacies inside and outside learning spaces. Language and Education, 29 (6), 509-526.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2015). Mapping languaging in digital spaces: literacy practices at borderlands. Language Learning & Technology.

Bagga-Gupta, S. (2015). Going beyond oral-written-signed-virtual divides: theorizing languaging from social practice perspectives. Writing & Pedagogy, 7 (2).

Bagga-Gupta, S. (2015). Accounting for and (re)visiting special needs and “deaf bilingualism”: The identity of language and the language of identity. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2014). Understanding glocal learning spaces: an empirical study of languaging and transmigrant positions in the virtual classroom. Learning, Media & Technology, 39 (4), 468-487.

Bagga-Gupta, S. , Ferm Thorgersen, C. , Georgii-Hemming, E. & Varkøy, Ø. (2014). Aesthetic and communicative experiences: building on the ideas of Christopher Small. Music Education Research.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2013). Young people’s languaging and social positioning: Chaining in “bilingual” educational settings in Sweden. Linguistics and Education, 24 (4), 479-496.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Communication in the virtual classroom in higher education: languaging beyond the boundaries of time and space. Learning, Culture and Social Interaction, 2 (3), 127-142.

Rosén, J. K. & Bagga-Gupta, S. (2013). Shifting identity positions in the development of language education for immigrants: an analysis of discourses associated with ‘Swedish for immigrants’. Language, Culture and Curriculum, 26 (1), 68-88.

Holmström, I. & Bagga-Gupta, S. (2013). Technologies at work: a sociohistorical analysis of human identities and communication. Deafness and Education International, 15 (1), 2-28.

Bagga-Gupta, S. & St John, O. (2012). Making complexities (in)visible: empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. Learning, Culture and Social Interaction.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2012). Trajectories of learning and participation in online glocal communities: languaging and identity positions at borderlands. Learning, Media & Technology.

Bagga-Gupta, S. , Lyngvær Hansen, A. & Muruvik Vonen, A. (2012). Visuelt orientert flerspråklig kommunikasjon. [Visually oriented multilingual communication]: En empirisk fundert teoretisk diskusjon med utgangspunkt i analyse av hverdagskommunikasjon i høyere utdanning [An empirically grounded theoretical discussion based on the point of departure of analysis of everyday communication in higher education]. Nordic Studies in Education.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2012). 'Prata svenska vi är i Sverige': languaging and identities in the construction and organization of 'Swedish for immigrants'. Language and Education.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2012). What did he say?: Communicative strategies in institutional learning environments where one participant has a CI. Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

Bagga-Gupta, S. & St John, O. (2012). Doing the answer: co-correcting in French language form-focused interaction. The Modern language journal.

Bagga-Gupta, S. (2011). Gränsdragningar och identiteter [Creating boundaries and identities]: en skola för (nästan) alla [A school for (almost) everyone]. Pedagogiska Magasinet (4), 52-57.

Bagga-Gupta, S. (2010). Vadå interkulturellt?: En sociohistorisk och tvärgeografisk blick på det som vi kallar kultur. Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 3, 15-18.

Bagga-Gupta, S. (2010). Creating and (re)negotiating boundaries: representations as mediation in visually oriented multilingual Swedish school settings. Language, Culture and Curriculum, 23 (3), 251-276.

Bagga-Gupta, S. (2007). Aspects of diversity, inclusion and democracy within education and research. Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (1), 1-22.

Bagga-Gupta, S. (2007). Going beyond the Great Divide: Reflections from Deaf Studies. Deaf Worlds, 23 (2), 69-87.

Carlsson, R. & Bagga-Gupta, S. (2006). Verktyg och lådor: en studie om språkfokuserade aktiviteter för minoriteter på förskolearenor. Nordisk Pedagogik, 26 (3), 193-209.

Bagga-Gupta, S. (2004). Forskning om mångfald och utbildningsinstitutioner som arenor för mångfald: demokratiska aspekter. Utbildning och Demokrati, 13 (2), 115-149.

Bagga-Gupta, S. (2004). Challenging understandings in pluralistic societies: language and culture loose in school sites and losing sight of democratic agendas in education?. Utbildning och Demokrati, 13 (3), 11-36.

Foster, S. , Mudgett-DeCaro, P. , Bagga-Gupta, S. , de Leuw, L. , Domfors, L. , Emerton, G. , Lampropoulou, V. , Ouellette, S. & et al. (2003). Cross-cultural definitions of inclusion for deaf students: a comparative analysis. Deafness and Education International, 5 (1), 1-19.

Bagga-Gupta, S. (2002). Explorations in bilingual instructional interaction: a sociocultural perspective on literacy. Learning and instruction, 12 (5), 557-587.

Bagga-Gupta, S. & Nilholm, C. (2001). En utvidgning av mångfaldsforskning inom pedagogik. Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning NTD, 2, 44-49.

Bagga-Gupta, S. (2001). Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor. Utbildning och Demokrati, 10 (1), 55-83.

Bagga-Gupta, S. (2000). Visual language environments: exploring everyday life and litearcies in Swedish deaf bilingual schools. Visual Anthropology Review, 15 (2), 95-120.

Artiklar, recensioner

Bagga-Gupta, S. (2000). Everyday literacies: students, discourse and social practice. [Av] Michele Knobel. Discourse & Society, 11 (3), 428-430.

Böcker

Bagga-Gupta, S. (2004). Literacies and deaf education: a theoretical analysis of international and Swedish literature. Stockholm: Skolverket (Forskning i fokus 23).

Kapitel i böcker, del av antologier

Bagga-Gupta, S. (2015). Om att ”göra det omöjliga möjligt” och att ”brinna för kultur, ungdomar och kaffe”. [About ”making possible the impossible” and ”burning for culture, young people and coffee”]: en tredje position i samtal om inklusion och kritiska tankar kring representations-didaktik. [A third position in conversations about inclusion and critical thoughts about representational-didactics]. I: Karen Bjerg Petersen, Perspektiver om inkludering [Perspectives on inclusion]. Aarhus: CURSIV, Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus Universitet..

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. I: Damian J Rivers and Karin Zotzmann, -isms of Oppression in Language Education: . Berlin: Mouton de Gruyter.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2015). Making complexities (in)visible: Empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Marginalization Processes and Institutional Practices. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2015). Learning on-the-go in institutional telecollaboration: Anthropological perspectives on the boundaries of digital spaces. I: Ed Dixon and Michael Thomas, Researching Language Learner Interaction Online: From Social Media to MOOCs. . CALICO.

Bagga-Gupta, S. (2014). Languaging: Ways-of-being-with-words across Disciplinary Boundaries and Empirical Sites. I: Heli Paulasto, Helka Riionheimo, Lea Meriläinen & Maria Kok, Language Contacts at the Crossroads of Disciplines (ss. 89-130). Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2014). Performing and accounting language and identity: Agency as actors-in-(inter)action-with-tools. I: P. Deters, Xuesong Gao, E. Miller and G. Vitanova-Haralampiev, Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning: Interdisciplinary Approaches (ss. 113-132). Bristol: Multilingual Matters.

Bagga-Gupta, S. (2014). A common education-for-all and life-long learning?: Reflections on inclusion, equity and integration. I: Berit H. Johnsen, Theory and methodology in international comparative classroom studies (ss. 225-243). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bagga-Gupta, S. (2014). Signed Languages and Bilingual Education. I: Stefan May, Bilingual Education. Rotterdam: Springer.

Bagga-Gupta, S. (2013). Literacies som handling: den språkande människan och praktikgemenskaper. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö, Literacy-praktiker i och utanför skolan . Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bagga-Gupta, S. & Säljö, R. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola: Introduktion. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö, Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bagga-Gupta, S. , Hasnain, I. & Mohan, S. (2013). Introduction: (re)searching language, culture and identity. I: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta, Shailendra Mohan, Alternative Voices: (re)searching language, culture and identity (ss. 1-27). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2013). The Boundary-Turn: Relocating Language, Culture and Identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions. I: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta & Shailendra Mohan, Alternative Voices: (Re)searching Language, Culture and Identity... (ss. 28-49). England: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2012). Språk och identiteter i skolmiljöer [Language and Identities in school environments]: Flerspråkiga, mångkulturella kommunikativa undervisningspraktiker i början av 2000-talet [Multilingual, multicultural communicative instructional practices in the begining of the 21st century]. I: Resultatdialog 2012 (ss. 23-32). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Bagga-Gupta, S. (2012). Challenging understandings of bilingualism in the Language Sciences from the lens of research that focuses Social Practices. I: Eva Hjörne, Geerdina van der Aalsvoort, Guida de Abreu, Learning, social interaction and diversity: exploring school practices (ss. 85-102). Rotterdam: Sense Publishers.

Bagga-Gupta, S. (2012). Chaining and Fluidity in "multilingual" Communication: Reflections from Empirical Research on Oral, Signed and Written Social Practices. I: Csilla Bartha, Multilingualism in Europe. Budapest: Tinta Publishing House & Research Center for Multilingualism.

Bagga-Gupta, S. (2012). Privileging identity positions and multimodal communication in textual practices: intersectionality and the (re)negotiation of boundaries. I: Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm, Literacy practices in transition: perspectives from the Nordic countries (ss. 75-100). Bristol: Multilingual Matters.

Bagga-Gupta, S. (2006). Från läs- och skrivkompetenser till literacy: ett sociokulturellt och kommunikativt perspektiv på språkanvändning. I: Madeleine Ellvin, Ord och bild ger mening: om literacy i förskola och skola [Svensklärarföreningens årsskrift 2006] (ss. 7-19). Stockholm: Svensklärarföreningen.

Bagga-Gupta, S. (2004). "Bilingual talk and talk about bilingualism": a birds eye view of research and developmental projects in the Swedish Deaf educational landscape. I: Grete Høie, Ann-Elise Kristoffersen, Inkluderende eller ekskluderende klasserom: døveundervisningen - et case å lære av? (ss. 167-198). Oslo: Skådalen kompetansesenter.

Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: discursive and technological resources in Swedish deaf pedagogical arenas. I: Mieke Van Herreweghe, Myriam Vermeerbergen, To the lexicon and beyond: sociolinguistics in European deaf communities (ss. 171-207). Washington D.C.: Gallaudet University Press.

Bagga-Gupta, S. (2003). Gränsdragning och gränsöverskridande: identiteter och språkande i visuellt orienterade skolsammanhang i Sverige. I: Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson, Ett vardagsliv med flera språk (ss. 154-178). Stockholm: Liber.

Bagga-Gupta, S. & Domfors, L. (2003). Pedagogical issues in Swedish deaf education. I: Leila Monaghan, Many ways to be deaf: international variation in deaf communities (ss. 67-88). Washington DC: Gallaudet University Press.

Bagga-Gupta, S. & Nilholm, C. (2002). Situerad mångfald i skolan. I: Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002 (ss. 277-287). Linköping: Linköpings universitet.

Bagga-Gupta, S. & Domfors, L. (2002). Language, Social History and Politics: Critical Reflections - Swedish Deaf Education. I: Patricia Mudgett-DeCaro, A reader in inclusion of deaf people in education and society: a cross cultural analysis of policies and practices (ss. 28 pgs-. Chelmsford, MA: Courier Custom Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2001). Tid, rum och visuell tvåspråkighet. I: Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström, Interaktion i pedagogiska sammanhang (ss. 125-142). Stockholm: Liber.

Bagga-Gupta, S. (1999). Tecken i kommunikation & identitet: specialskolan & vardagsdeltagande. I: Ullabeth Sätterlund Larsson, Kerstin Bergqvist, Möten: en vänbok till Roger Säljö (ss. 111-139). Linköping: Linköpings universitet.

Konferensbidrag

Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in and across virtual-irl timespaces: Challenging disciplinary and methodological hegemonies through the lens of visually-oriented data. Konferensbidrag vid Plenary at the Visual Media Culture Conference, KC College, Mumbai University, India, 20-21 February 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: Challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. Konferensbidrag vid 36th Annual Ethnography in Education Research Forum: Inequality, Poverty, and Education: An Ethnographic Invitation. University of Pennsylvania, 27-28 February 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). Challenges in (re)searching literacies in the 21st century: Issues of space, mobility and identity-positions in the GLO-CAL North and South. I: GURT 2015. Konferensbidrag vid GURT 2015, Diversity and Super-diversity: Sociocultural Linguistic Perspectives, Georgetown University, 13-15 March 2015.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2015). (Im)mobilities and transnational identity positions on-the-go: language learning in glocal spaces. Konferensbidrag vid The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015.

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2015). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time. I: The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization.. Konferensbidrag vid The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). Center(staging) language from earthrise perspectives: Chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. Konferensbidrag vid The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2015). “We are doing Distanskurs!”: (Re)thinking the “distance” in online language education encounters. Addressing the decolonial and boundary turn in transformative learning. I: 16 biennial EARLI 2015 conference. 16 biennial EARLI 2015 conference: Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, 25-29 August 2015.. Konferensbidrag vid 16 biennial EARLI 2015 conference: Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, 25-29 August 2015..

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language: Webs-of-understandings in the era of reinforced boundaries. I: 16 biennial EARLI 2015 conference Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, 25-29 August 2015. Konferensbidrag vid Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, 25-29 August 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). ). Languaging and diversity-at-work inside, across and outside educational, work-place and virtual arenas: Contextualizing accountings and performances. Konferensbidrag vid Paper at the international workshop “Contextualizing Linguistic Diversity in Institutional Settings”. UiT, Norges Artiske Universitet, 8-9 October 2015. Tromsö.

Bagga-Gupta, S. & Weckström, P. (2015). Going Beyond Inculsion: Reflections from research, culture and three years of DoT. Konferensbidrag vid Paper at the Cross-sector multidisciplinary international conference “Going Beyond Inclusion. New forms of Cultural Spaces in the 21st century, ICS 2015”. 18-21 November 2015. Örebro, Sweden.

Bagga-Gupta, S. (2015). A third position in conversations about one-(education)-for-all: On “making the impossible possible” and “burning for culture, young people and coffee”. I: Plenary at the conference “Conceptions of Social Justice and Intersectionality in Swedish and Scottish education systems”. 7 December 2015. Gothenburg. Konferensbidrag vid Plenary at the conference “Conceptions of Social Justice and Intersectionality in Swedish and Scottish education systems”. 7 December 2015. Gothenburg.

Bagga-Gupta, S. (2015). Kritiska reflektioner kring “ISM:s” av betonade gränser inom utbildningsvetenskap: En tredje position kring en-(utbildning)-för-alla. Konferensbidrag vid Plenary at the 10th anniversary conference of the Journal EDUCARE. Malmö University College. 9 December Lund.

Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in and across virtual-irl timespaces: challenging disciplinary and methodological hegemonies through the lens of visually-oriented data. Konferensbidrag vid Visual Media Culture Conference, KC College, Mumbai University, India, 20-21 February 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. Konferensbidrag vid Annual Ethnography in Education Research Forum: Inequality, Poverty, and Education: An Ethnographic Invitation. University of Pennsylvania, USA, 27-28 February 2015.

Bagga-Gupta, S. (2015). Challenges in (re)searching literacies in the 21st century: issues of timespace, mobility and identity-positions in the GLO-CAL North and South. Konferensbidrag vid GURT 2015, Diversity and Super-diversity: Sociocultural Linguistic Perspectives, Georgetown University, Washington DC, USA, 13-15 March 2015. Colloquim - Literacy and diversity – approaches to researching literacy practices in transition..

Bagga-Gupta, S. (2015). Center(staging) language from earthrise perspectives: chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. Konferensbidrag vid The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015. The invited symposium 'Illusions and Delusions of the Centre within the Framework of Globalization'..

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language: webs-of-understandings in the era of reinforced boundaries. Konferensbidrag vid 16th biennial EARLI 2015 conference: Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, 25-29 August 2015, Limassol, Cyprus.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2014). Learning as access and learning as participation: (im)mobilities and transnational identity positions in cyber communities. I: Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. Konferensbidrag vid Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India.. Mysore, India: CIIL.

Bagga-Gupta, S. & MMC, M. (2014). Accessing global communities through local resources?: a study of barriers and facilitators of first generation women users of new communication technologies. I: Central Institute of Indian Languages., Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Konferensbidrag vid Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. Mysore, India: CIIL.

Bagga-Gupta, S. (2014). Agency, agents and artifacts: Performing and accounting for languaging and identity. Konferensbidrag vid AAAL 2014 (American Association for Applied Linguistics, 22-25 March 2014, Portland, USA..

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2014). Learning on the go while staying at home: languaging in virtual learning spaces. Konferensbidrag vid AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. (2014). Current challenges of researching literacies in “multilingual, multimodal” glocal settings in the North and South. Konferensbidrag vid AILA World Congress (International Applied Linguistics Association) “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014, Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. & Gynne, A. (2014). Young people’s languaging and multimodal practices: “Bilingualism” in a Swedish school and in virtual spaces. Konferensbidrag vid AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2014). Online-offline learning spaces in language focused higher education: (re)visiting boundaries. Konferensbidrag vid EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction, SIG 10, 21 & 25 "Social Interaction in Learning and Instruction","Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings" and "Educational Theory" 27-30 August 2014. Padova, Italy.

Bagga-Gupta, S. & Surian, A. (2014). Center-staging global north-south research in the glocal-virtual age: Challenges in researching and theorizing learning, communication and diversity. Konferensbidrag vid EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities.27-30 August 2014. Padova, Italy..

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2014). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time.. Konferensbidrag vid LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization.Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India..

Bagga-Gupta, S. (2014). Human rights and democracy in the age of reinforced boundaries: Learners and learning in the here, the there, the virtual. Konferensbidrag vid EARLI,European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities, 27-30 August 2014. Padova, Italy..

Bagga-Gupta, S. (2013). (Re)searching languaging and identity positions: Perfomances and accountings. Konferensbidrag vid Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden..

Gynne, A. , Bagga-Gupta, S. & Lainio, J. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education: An ethnographic case study of a “bilingual” Sweden Finnish School . Konferensbidrag vid Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden..

Bagga-Gupta, S. (2013). Human Languaging: Studying what? (Re)creating what?. Konferensbidrag vid Pragmatics of Cross-Cultural Communication in a Multilingual Setting, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, 14-16 September 2013.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education. : An ethnographic case study of a "bilingual" Sweden Finnish School. I: Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). Konferensbidrag vid Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). Stockholms University, Stocksholm:

Bagga-Gupta, S. (2013). Multilingual, Multimodal Languaging.: Theorizing Communication Across Sites.. I: CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013.University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.. Konferensbidrag vid CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland..

Bagga-Gupta, S. (2013). Language and Diversity across time and space.: Representations loose in Northern sites and losing sight of democratic agendas in the global North?. I: Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland.. Konferensbidrag vid International conference on Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland. (ss. 188-.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in glocal communities of practices.: Becoming a group in virtual learning sites.. Konferensbidrag vid 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2013). Enabling and Disabling Participation.: Handling technologies in institutional settings.. Konferensbidrag vid 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada..

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Constraints and affordances in epistemic practices:: Socialization in virtual affinity spaces. I: 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning" Book of abstracts and extended summaries. Konferensbidrag vid Responsible teaching and sustainable learning. 15th Biennial EARLI conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany.379).

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2013). Shaping identities and futures through language learning. I: 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning". Konferensbidrag vid 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany. (ss. 637-638).

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in transnational epistemic practices: Constraints and affordances in virtual classrooms. I: International Pragmatics Association Abstracts, 13th International Pragmatics Conference NEW DELHI, INDIA 8-13 September 2013. Konferensbidrag vid 13th IPrA, International Pragmatics Conference 8-13 September 2013302).

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2013). Negotiating linguistic and cultural diversity in the adult language learning classroom: A study of practiced language policy in institutional education for immigrants in Sweden. I: International Pragmatic Association Abstracts. Konferensbidrag vid 13th IPrA, International Pragmatics Conference, New Dehli, 8-13 september 2013.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Mapping epistemic practices and identity in and across social spaces: constraints and affordances in cyber-education. I: Bagga-Gupta, Sangeeta, Revisiting Identity. Embodied Communication Across Time and Space. International Multidisciplinary Conference. Konferensbidrag vid REID 2013, Elite Stora Hotellet, Örebro, Sweden, 22-24 October 2013.

Bagga-Gupta, S. (2013). Languaging: a multi critique of the prefx bi and multi!. Konferensbidrag vid International conference Passion for language, June 13-14, 2013, Jönköping, Sweden.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2013). Socialization in glocal communities of practices: Becoming a group in virtual learning sites. Konferensbidrag vid IIEMCA, The International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Theme, Technologies and techniques. 5-13 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada..

Bagga-Gupta, S. (2013). Accounting for and (re)visiting special needs: the identity of language and the language of identity. I: Panel “Social Workers andusers encounters – narrative and accounting practices”. Konferensbidrag vid 13th IPrA, International Pragmatics Association Conference. 8 to 13 September 2013 in New Delhi, India..

Bagga-Gupta, S. (2012). Scaffolding social developmental trajectories in an Asian megacity: NGO’s as sites for sustainable change. Konferensbidrag vid Conference on Anthropology and Sustainability in Asia, CASA, December 2012, Bangkok, Thaliland.

Bagga-Gupta, S. (2012). Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle  [Learning research and the challenges we face in present day society]: om gränser, gränslandet och “(re)search” [On boundaries, borderlands and “(re)search”]. Konferensbidrag vid The 2nd national SPARC conference ”Att forska och utvecklas tillsammans. Hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?” [Researching and developing together. How can we strengthen participation based action-research?]. Stockholm.

Bagga-Gupta, S. (2012). Språkets identiteter och identitetens språk [The identities of languages and the languages of identities]: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum [Complexities and boundaries in educational practices across time and space]. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2012. Konferensbidrag vid Annual conference of the Educational Sciences Committee, The Swedish Research Council, Stockholm.

Bagga-Gupta, S. (2012). What can we learn from a “Third-Position” in the deaf education area?: A case study of Swedish deaf education. Konferensbidrag vid The 8th Mexican national continuing education program. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje.

Bagga-Gupta, S. (2012). Mediation and a third position in deaf research: studies of languaging and subject positions. Konferensbidrag vid SANT-NAF Anthropology conference. Theme: MediationsPanel: Mediation and Functional Disabilities.

Bagga-Gupta, S. (2012). 'Scaffolding identities and learning at construction sites': literacies and representations as mediation across time and space in an Indian NGO. Konferensbidrag vid SANT-NAF Anthropology Conference, Theme: MediationsPanel: Asian Mediations II - South Asia.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2012). Virtual learning sites as transnational borderlands: dialogical approaches to participants 'multilingual-modal' languaging. Konferensbidrag vid EUROCALL, European Association for Computer Assisted Language Learning.

Bagga-Gupta, S. (2012). Variations and modalities in languaging: the writing, talking, signing human being and communities of practices. Konferensbidrag vid ECER, European Conference on Educational Research, September 18, 2012, Cádiz, Spain.

Bagga-Gupta, S. (2011). En segregerad skolform för vissa inom ramen för en-skola-för alla [A segregated school for some within the framework of a common-school-for-all]: Vad kan vi lära från sociohistoriska och tvärgeografiska blickar? [What can we learn from socio-historical and cross-geographical perspectives?]. Konferensbidrag vid Sveriges Dövas Riksförbunds skolseminarium [Swedish National Deaf Association School Seminar].

Bagga-Gupta, S. (2011). Critical empirically based reflections on development of biliteracy: cross-cultural examples from hearing and deaf groups. Konferensbidrag vid The Japanese conference on Development of Biliteracy. Keio University, Tokyo, Japan, 22-24 February.

Bagga-Gupta, S. (2011). Re-thinking human diversity & multilingualism in Europe: critical reflections from empirical research on oral, written & signed communication. Konferensbidrag vid The International conference on multilingualism in Europe. Budapest, Hungary.

Bagga-Gupta, S. (2011). The boundary-turn: reflections on language, culture and identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions in the 21st century. Konferensbidrag vid European Expert Seminar: Cultural Education and Civil Society: How can languages contribute?.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2011). Young people’s language usage and identity positioning inside and outside a Swedish Finnish bilingual educational setting: explorations from a pilot study. Konferensbidrag vid 39th Congress of the Nordic Educational Research Association, Rights and Education, Jyväskylä, Finland.

Lyngvær Hansen, A. , Bagga-Gupta, S. & Muruvik Vonen, A. (2011). Visual orientation and chaining: communicative practices in deaf and hearing settings. Konferensbidrag vid ISB8, International Symposium on Bilingualism, Oslo, Norway. 15-18 June.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2011). Languages and identities in the development of the educational system ‘Swedish for immigrants’: a sociohistorical account of categories. Konferensbidrag vid ISB8, International Symposium on Bilingualism. Oslo, Norway. 15-18 June.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2011). ”Technologies at work”: a sociohistorical analysis of human identities and communication : focus upon CI and language. Konferensbidrag vid 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2011). Unimodal behaviors in multimodal bilingual virtual learning settings: languaging in online synchronous higher educational environments. Konferensbidrag vid 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2011). Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. Konferensbidrag vid 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September.

Bagga-Gupta, S. & St John, O. (2011). Doing instructions: exploring instructions in multilingual classroom interaction. Konferensbidrag vid 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. (2010). (Re)visiting borderlands: learning, communicating, identities inside and outside school settings. Konferensbidrag vid The Research Workshop – Part II “Is there a place for intersectionality in educational research? Theoretical perspectives and practical implications”. Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2010). Språk, språkande och människa [Language, languaging and human beings]: Reflektioner kring demokrati och delaktighet [Reflections on democracy and participation]. Konferensbidrag vid National Human Rights Conference [Mänskliga rättigheters dagar], Conventum, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2010). Reflections and issues on language, culture and identity in the 21st century. Konferensbidrag vid Valedictory lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.

Bagga-Gupta, S. (2010). Representations as mediation: revisiting understandings of language and identity in present day northern settings. Konferensbidrag vid Plenary lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.

Bagga-Gupta, S. & St John, O. (2010). Orchestrating feedback: a study of teacher-student multimodal interaction in a language learning setting. Konferensbidrag vid The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands.

Bagga-Gupta, S. & St John, O. (2010). Making complexities invisible?: Contributions to the representation of social interaction in scholarly writings. Konferensbidrag vid The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands, 2-3 September 2010.

Bagga-Gupta, S. (2009). The KKOM-DS (CCD) research group: implications and issues for education based on research. Konferensbidrag vid European Parental non-governmental organization FEAPDA. Örebro, Sweden, 15 September 2009. Invited lecture.

Bagga-Gupta, S. (2009). Communication-practices and identities inside and outside school arenas in Sweden: languages, literacies and cultural practices in the 21st century. Konferensbidrag vid International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism, Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2009). Meaning making processes in human communication: chaining in and between language codes and modalities. Konferensbidrag vid International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism. Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2009). Talk about bilingualism and bilingual talk. Konferensbidrag vid International English Schools National Annual Day, Stockholm.

Bagga-Gupta, S. , Lyngvaer Hansen, A. & Muruvik Vonen, A. (2009). Visually oriented multilingual communication in the classroom. Konferensbidrag vid 37th Congress of the Nordic Educational Research Association, Literacy as worldmaking, Norway.

Bagga-Gupta, S. (2009). Social interaction in learning and instruction: joining fources, losing focus?. I: Fostering Communities of Learners. Konferensbidrag vid 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, The Netherlands, 2009.

Bagga-Gupta, S. (2009). Representations of diversity and culture: critically understanding identity through the analysis of a Swedish national project "Exemplary schools for diversity". Konferensbidrag vid 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Fostering Communities of Learners, The Netherlands.

Bagga-Gupta, S. , Allard, K. , St John, O. & Nordmark, M. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: empirical explorations from 3 different language profile schools in present day Sweden. Konferensbidrag vid The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg.

Bagga-Gupta, S. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: conceptual and methodological points of departure & socio-historical reflections on “cultural diversity in Sweden”. Konferensbidrag vid The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg.

Bagga-Gupta, S. (2008). Critical explorations in understanding communication, culture and diversity. Konferensbidrag vid EARLI’s 1st Advanced Study Colloquium in Stellenbosch University, South Africa.

Bagga-Gupta, S. (2008). Visual or visually oriented?: What can one learn from research on bilingual models in Sweden. Konferensbidrag vid 4th Mexican national continuing education programme. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje. Mexico City, Mexico.

Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion matters in a democratic society. Konferensbidrag vid The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia.

Bagga-Gupta, S. (2008). Didactics of communication and identity in settings that are labeled "inclusive". Konferensbidrag vid The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia.

Bagga-Gupta, S. (2008). Democracy, participation and didactics: language issues in everyday life and in research. Konferensbidrag vid The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Tuzla, Bosnia.

Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion, communication and didactics: education for all or education for "the Other". Konferensbidrag vid International workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Bosnia.

Bagga-Gupta, S. (2007). The “acquisition” of blindness in communicative spaces. Konferensbidrag vid 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007.

Bagga-Gupta, S. (2007). Learning communication and identity in Swedish special schools: a sociohistorical and interactional analysis. Konferensbidrag vid 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007.

Bagga-Gupta, S. (2007). Delaktighet för elever med funktionshinder: hur kan det förstås och vad vet vi?. Konferensbidrag vid LIKA VÄRDE – Mötesplats för forskning och praktik, SIT, Specialpedagogiska institutet, Nynäshamn.

Bagga-Gupta, S. (2006). Education widens democracy – or?. Konferensbidrag vid 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Örebro.

Bagga-Gupta, S. & Skoog, M. (2006). Monological literacy practices in present day pluralistic preschool and school contexts. Konferensbidrag vid 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium III, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2006). Languages and identities in school arenas: Communication-practices in plurilingual and multicultural settings at the beginning of the 21st century. Konferensbidrag vid 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium II”, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2005). Diversity, disability or handicap?: Reflections on and from "special" education. Konferensbidrag vid 11th Biennnial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Promoting Inclusive Learning Settings, Nicosia, Cyprus.

Bagga-Gupta, S. (2004). Challenging understandings in pluralistic societies: language and culture loose in school sites and losing sight of democratic agendas in education?. Konferensbidrag vid The multicultural foreign language classroom: An arena for democratic experiences.

Bagga-Gupta, S. (2003). Bilingual ideologies and visually oriented language practices: reflections from research. Konferensbidrag vid Segni-Parole: percorsi di bilinguismo, Biella, Italy.

Bagga-Gupta, S. (2003). Språk och lärande i visuellt orienterade flerspråkiga pedagogiska miljöer i Sverige. Konferensbidrag vid Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Doveundervisning - et case laere av?, Oslo.

Bagga-Gupta, S. (2003). Drawing boundaries in everyday life: identity markers in everyday school settings in Sweden. Konferensbidrag vid 10th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Padova, Italy.

Bagga-Gupta, S. (2002). Communication and literacies in visually oriented classrooms: exploring the activity of “högläsning” in deaf schools in Sweden. Konferensbidrag vid The 23rd Ethnography in Education Forum conference, Pennsylvania, USA.

Bagga-Gupta, S. (2002). Swedish research on deaf bilingualism with a focus on literacies. Konferensbidrag vid Star Schools Project conference on Deaf Bilingualism, Santa Fe, New Mexico, USA.

Bagga-Gupta, S. (2002). Literacy matters in Swedish deaf education. Konferensbidrag vid PVD Chair in Deaf Studies annual lecture, Gallaudet University, Washington DC.

Bagga-Gupta, S. & Erting, C. (2002). Cross-cultural explorations in deaf bilingualism: Sweden and the United States. Konferensbidrag vid The international conference Deaf Way II, Washington DC.

Bagga-Gupta, S. (2001). Discursive-technological practices and belonging to a language: explorations of diversity and signs of deaf and hearing memberships. Konferensbidrag vid 100th American Anthropological Associations Conference, Panel: Desire, technology and language: The discursive power of technologies in deaf arenas, Society for linguistic anthropology, Washington DC.

Bagga-Gupta, S. (2000). Everyday language practices and notions of identities in deaf bilingual school settings. Konferensbidrag vid 7th conference of International Pragmatics Association (IPrA), Budapest, Hungary,.

Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction in deaf bilingual upper secondary schools in Sweden: an exploration of language ideologies and practices. Konferensbidrag vid 2nd International Symposium on Bilingualism, New Castle, England.

Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction: practising language and the practices of language at the bilingual Swedish schools for the deaf. Konferensbidrag vid 8th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Gothenburg.

Bagga-Gupta, S. (1999). Deaf children: practising literacy or participating in literacy practices?: Or “understanding some of the paradoxes & dilemmas in Swedish deaf education at the end of the 20th century”. Konferensbidrag vid European Days of Deaf Education (EDDE), Örebro.

Bagga-Gupta, S. & Domfors, L. (1997). Notions of deaf identity in the minority period in Sweden. Konferensbidrag vid 96th American Anthropological Associations Conference, Washington DC.

Manuskript

Holmström, I. , Bagga-Gupta, S. & Jonsson, R. Communicating and hand(ling) technologies : everyday life in educational settings where pupils with cochlear implants are mainstreamed

Holmström, I. & Bagga-Gupta, S. ”Va sa han?” : communicative strategies in educational environments where one participant has cochlear implants

Rapporter

Bagga-Gupta, S. (2006). Att förstå delaktighet utifrån forskning som fokuserar deltagande och interaktion. Stockholm: Specialpedagogiska institutet.

Bagga-Gupta, S. (2003). Research areas and globalisation [1] och Forskningsområde och globalisering [2]: en engelsk och en svensk expertrapport till University Sign Language utredning. .

Bagga-Gupta, S. (2002). Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i tvåspråkiga regionala specialskolor. Stockholm: Skolverket.

Bagga-Gupta, S. (1999). Utvärderingen av statliga specialskolor. Stockholm: Skolverket.

Samlingsverk (redaktör)

Bagga-Gupta, S. (ed.) (2015). Marginalization Processes: Studies of membership and participation across disciplines and sites. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (ed.) , Evaldsson, A. (ed.) , Liberg, C. (ed.) & Säljö, R. (ed.) (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Hasnain, I. (ed.) , Bagga-Gupta, S. (ed.) & Mohan, S. (ed.) (2013). Alternative voices: (Re)searching language, culture, identity... (1ed.). England: Cambridge Scholars Publishing.

Övrigt

Bagga-Gupta, S. (2013). Språk, språkande och tankar från ett tredje perspektiv [Language, languaging and ideas from a third perspective].

Bagga-Gupta, S. (2012). Människans språk och identiteter [Human language and identities]: utmaningar och en tredje position [Challenges and a third position].

Bagga-Gupta, S. (2008). Den enspråkiga människan och den enfaldiga skolan. [The monolingual human being and the momocultural/homogenous school]: Var finns de? [Where are they?].

Bagga-Gupta, S. (2006). Reflektioner kring flerspråkighet & kulturfrågor i hörande & Döva sammanhang [Reflections on multilingualism and cultural issues in hearing and deaf contexts].

Uppdaterad: 2016-02-06

Sidansvarig: Sangeeta Bagga-Gupta