Kurs- och utbildningsplaner

Alla utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika regler (föreskrifter) för en kurs respektive ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

Kursplanen innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen. Varje kurs på grundnivå och avancerad nivå har också en beteckning som bland annat utvisar kursens fördjupning inom huvudområdet (dessa beteckningar gäller från och med oktober 2014).

Kursplaner ska finnas tillgängliga senast den 1 april inför en hösttermin respektive den 1 oktober inför en vårtermin, det vill säga ca 14 dagar före sista anmälningsdag. Om det finns särskilda skäl kan en fastställd kursplan revideras efter dessa datum, dock senast innan kursstart.

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till.

Du kan läsa mer om vilka föreskrifter som ska finnas i en kurs- respektive utbildningsplan i universitetets lokala riktlinjer (se länkar till höger).

Uppdaterad: 2015-02-06

Sidansvarig: This is an email address