Program

Molekylär medicinsk biologi, 120 hp

Inställt höstterminen 2012

Utbildningens mål är att utbilda framtidens forskare för livsvetenskaplig och preklinisk forskning samt att förbereda studerande på en framtid inom läkemedels- och processindustrin.

Programmet ger dig en bred utbildning där begreppen vetenskap och vetenskaplighet är centrala. Hur tänker man vetenskap? Vilka metoder och modellsystem kan jag använda? Hur arbetar man med läkemedel och läkemedelsutveckling? Detta är frågor som vi fördjupar oss i. Vilka sjukdomar kommer att kunna drabba oss som en följd av t ex miljöförändringar och klimatförändringar är ytterligare exempel på frågor som du kommer att arbeta med.
Du kommer också att få göra ett eget arbete på 45 högskolepoäng under handledning av aktiva forskare. Ett arbete som kan genomföras var som helst i världen.

I programmet ingår följande obligatoriska kurser:

Vetenskaplig metodik. Syftet med kursen är att du ska uppnå en fördjupad förståelse för vetenskaplig hypotesbildning, experimentell design och hur ett vetenskapligt projekt drivs.

Molekylärmedicinsk metodik. Kursen behandlar experimentella metoder som används inom livsvetenskaplig forskning.

Modellsystem. Kursen ger en översikt över de olika modellsystem som används inom livsvetenskap men omfattar även regelverken kring försöksdjur samt genmodifierade organismer (GMO).

Nya sjukdomar och globala miljöproblem. Kursen tar upp problem relaterade till patogener och deras effekter på inflammation och andra sjukdomseffekter men även effekter av globala miljöförändringar.

Läkemedelsutveckling. Kursen tar upp hur läkemedel utvecklas, tillförs kroppen och testas i kliniska försök.

Utbildningen avslutas med ett enskilt experimentellt arbete.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biologi, biomedicinsk laboratorievetenskap, kemi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Masterexamen
Magisterexamen

Karriär

Utbildningens mål är att utbilda framtidens forskare för livsvetenskaplig och preklinisk forskning samt att förbereda studerande på en framtid inom läkemedels- och processindustrin.
Programmet är inriktat på att möjliggöra ingång till framtida forskarstudier för studerande inom de livsvetenskapliga och medicinska prekliniska områdena.

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Engelska

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Platser: 20

Urval: Platserna på programmet fördelas proportionellt efter antalet behöriga sökande i fyra urvalsgrupper utifrån de sökandes behörighetsgivande huvudområde; biologi, kemi, medicin/biomedicinsk laborationsvetenskap samt övriga sökande. Inom respektive grupp rangordnas de behöriga sökande efter totalt antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biologi, biomedicinsk laboratorievetenskap, kemi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs B från gymnasieskolan.


Inställt

Anmälningskod: ORU-59217

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address