Dokument för utbildning på forskarnivå

Gemensamma dokument för samtliga ämnen/inriktningar på IHM

Finansiering

Mall för finansieringintyg för externt anställda

Forskningsplan

Mall för forskningsplan

Individuell studieplan (ISP)

Lathund, individuell studieplan (nyare version)

Kursplaner

Kursplanemall - Individuell läskurs
Form for course syllabus - individual course

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande/application for credit transfer (Enligt allmän studieplan fr.o.m. 16 mars 2010 och framåt)

Ansökan om tillgodoräknande (Enligt äldre allmän studieplan)

Halvtidsseminarium/Mid-way review

Riktlinjer och checklista inför halvtidsseminarium för ämnet medicinsk vetenskap
Guidelines and checklist for the mid-way review for the subject medical science

Anmälan och beslut om halvtidsseminarium

Bedömning vid halvtidsseminarium

Slutseminarium

Bedömning vid slut-/kappaseminarium

Licentiatseminarium/licentiate seminars

Riktlinjer och checklista inför framställning av uppsats och licentiatseminarium
Guidelines and checklist for thesis preparation and licentiate seminars

Anmälan om licentiatseminarium

Inför disputation/dissertation

Att skriva kappa

Information och checklista till doktorander och handledare inför framställning av avhandling, spikning och disputation mm

Riktlinjer för spikning av avhandling

Guidelines for the notification of the date of the defence of a doctoral thesis (spikning)

Övrigt

Blankett för ansökan om ändrad studietakt
Klicka på länken för att ladda ner och spara den, på din egen dator, innan du fyller i den.

Blankett för ansökan om byte/tillägg av handledare
Klicka på länken för att ladda ner och spara den, på din egen dator, innan du fyller i den.

Blankett för ansökan och beslut om byte av inriktning inom ämnet medicinsk vetenskap
Klicka på länken för att ladda ner och spara den, på din egen dator, innan du fyller i den.

Ansökan om byte av allmän studieplan till medicinsk vetenskap
Klicka på länken för att ladda ner och spara den på din egen dator, innan du fyller i den.

Lathund för rutiner inom utbildning på forskarnivå inom inriktning hälso- och vårdvetenskap

Handikappvetenskap

Ansökan om byte av allmän studieplan handikappvetenskap

Idrottsvetenskap

Riktlinjer, Idrottsvetenskap

Uppdaterad: 2014-10-10

Sidansvarig: Pernilla Holmquist