Mätning av hälsorelaterad livskvalitet – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp


Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp

Användningen av olika typer av skattningsskalor för bedömning och utvärdering av hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) har blivit allt vanligare inom den hälsovetenskapliga forskningen. Kursens syfte är att ge en fördjupning i HRQoL mätning med avseende på metod, tillämpning, analys, tolkning och presentation av resultat.

Efter avslutad kurs ska doktoranden känna till vanligt förekommande HRQoL instrument, självständigt kunna välja instrument och designa mätning av HRQoL. Doktoranden ska kunna redogöra för metoder och begrepp som används inom livskvalitetsforskningen samt kritiskt kunna bedöma och värdera resultat från HRQoL mätningar.

Upplägg: Kursen omfattar 7 heldagar (kl. 10-16) med föreläsningar/seminarier och examinationsseminarium. Kursen ges på kvartsfart. Samtliga kurstillfällen är på tisdagar. Lokal: S-huset, Universitetssjukhuset, Örebro. Antal deltagare: min 10, max 16.

Kursen inleds med genomgång av grundläggande begrepp och metoder för mätning av HRQoL. Olika typer av instrument - generella, sjukdoms- och domänspecifika – presenteras. Kursen tar upp testteori och psykometriska principer för konstruktion av HRQoL instrument samt riktlinjer för översättning. För- och nackdelar med olika mätinstrument diskuteras. Metoder för analys och tolkning av data presenteras samt hur HRQoL skattningar används i hälsoekonomiska analyser. Olika tillämpningar i klinisk och epidemiologisk forskning presenteras. Kursens examinationsuppgift går ut på att värdera ett HRQoL instrument (som doktoranden själv väljer) utifrån den vetenskapliga litteraturen, kritiskt värdera instrumentets starka och svaga sidor och sammanställa dokumentationen i en rapport.

Kursansvariga: Jan Karlsson och Lars-Olov Lundqvist, docenter, forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset, Örebro.

E-post: This is an email address

OBS! Kursen har skjuts upp till hösten 2016. Mer information om exakta datum och anmälan kommer inom kort.

Uppdaterad: 2016-02-02

Sidansvarig: webbsupport