Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Marie Nordmark

Marie Nordmark
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303872
Rumsnummer: F3232

Marie Nordmark är sedan 2006 verksam i ämnet pedagogik vid Örebro universitet. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och geografi.

Avhandlingsprojekt

Den 21 mars 2014 försvaras avhandlingen ”Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen”. I avhandlingen undersöks skrivprocesser i gymnasieskolans svenskundervisning i relation till elevernas användning av datorn som redskap för skrivandet. Skrivundervisning handlar om att lära sig skriva varför det är nödvändigt att också studera miljön där detta sker. Från ekologiskt literacyperspektiv lyfts skrivmiljöernas påverkan på processer där skrivande samverkar fram med läsande, lyssnande och samtalande. Studien tar teoretisk utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på literacy och bygger på etnografiska studier i tre klasser på två olika skolor. Resultaten av studien visar att skiftet från papper och penna till dator och skärm betyder mer än ett byte av artefakter. I klassrummens multimodala miljöer är eleverna ofta ensamma när de skriver på datorerna eftersom lärarna på grund av rummens layout går mellan olika rum. Detta leder till att eleverna positioneras som hjälpsökande och hjälpande i skrivprocesser. Skrivandet i undervisningen bygger på att eleverna kommunicerar och hjälper varandra att skapa text, såväl individuella som kollektiva texter. Figuren ”Skrivroller i spänningsfält” har tagits fram för att visa på spänningar som skribenterna har mellan att vara skribenter och delta i det sociala samspelet i klassrummet i relation till artefaktanvändning och normer. Klassrummen kännetecknas av sociala mediers ständiga närvaro vilka stör elevernas koncentration, men vissa elever använder också sociala medier för att komma i kontakt med personer med specialistkunskaper eller för att motivera sig själva till skolarbete. I miljön är skrivande en leverans av text för bedömning. Tidigare generationers skrivprocess har betonat vikten av förberedelsefas, skrivfas och bearbetningsfas där de centrala momenten varit skrivande av planering, flera utkast och bearbetningar i textens slutskede. I den digitala skrivprocessen börjar eleverna däremot att skriva direkt på datorn. Den digitala skrivprocessen består av delarna: skriva, spara och skicka. Den fjärde generationens skrivprocess betonar skrivande på en mikronivå och eleverna planerar och bearbetar sin text samtidigt som de skriver den. Elevernas användning av ordbehandlingsprogrammets grammatik- och rättstavningsfunktion blir ett sätt att snabbt klicka bort problem men inte ett sätt att lära sig stava på. Digitalt skrivande är komplext. Det finns lite i skolmiljön som ger stöttning och svar på de frågor i normmöten som eleverna ställs inför i sitt skrivande.

Avhandlingen i fulltext

Undervisning

Läsåret 2013/2014:

Lärmiljöer och elevers skriv-, läs- och matematikutveckling, 8 hp, avancerad nivå

Uppsatshandledning av självständiga arbeten samt ordförandeskap, UVK III 15 hp

Specialpedagogikens verksamhets- och forskningsområde, 10 hp, Pedagogik, Specialpedagogik A

Konferensbidrag

Nordmark, Marie (2013): Students’ ‘pre-writing phase’ - searching at the web. Bidrag presenterat vid konferensen NFPF-NERA Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education, The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 7 – 9 March 2013 in Reykjavik.

Nordmark, Marie (2011): Anna du måste hjälpa mig, säg vad jag ska skriva. Säg bara den första meningen. /Anna you really have to help me, tell me what to write. Please, just the first line. Bidrag presenterat vid konferensen NFPF-NERA Rights and Education, Congress 10-12 March 2011, University of Jyväskylä, Finland.

Nordmark, Marie (2009): New patterns in code-switching? Empirical explanations on adolescents ‘emulate-switching’ in a community of membership. Bidrag presenterat vid konferensen Rethinking bilingualism – Challenges of multilingualism and communication in classroom settings, Örebro university 14-15 maj 2009.

Övrigt

Tillhör forskningsmiljön ”Utbildning och Demokrati” samt ”Nationella literacynätverket”

Doktorandrepresentant i ”Forskningskollegiet, Pedagogik” läsåren 2011/2012 och 2012/2013

Doktorandrepresentant i forskarskolan ”Utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning” läsåret 2010/2011

Uppdaterad: 2014-03-04

Sidansvarig: Marie Nordmark