Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Gun Hedlund

Gun Hedlund
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303893
Rumsnummer: F2201

Aktuellt

Kvinnors företagande: forskning, politik och praktik

Hur har kvinnors företagande förändrats och utvecklats i Sverige de senaste årtiondena? Har de politiska satsningarna på ökat företagande bland kvinnor burit frukt? Behövs insatser för att främja kvinnors företagande även framöver?

Docent Gun Hedlund var med och diskuterade i panel 3 under temat Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare? vid konferensen "Kvinnors företagande – forskning, politik och praktik" den 2 september 2011. Konferensen var en avslutning på ett forskningsprogram om kvinnors företagande finansierat av Vinnova. Du ser mer:

Panel 3

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jag disputerade 1996 på en avhandling om kvinnors villkor och intressen i lokal politik. Forskningen breddades sedan från fokus på kvinnliga politiker till ett intresse för kön, makt och organisation där även män och maskulinitet studerats. Genomgående tema har varit politikens förändring ur ett genusperspektiv. 1990-talets organisationsförändringar (New Public Management) i reformeringen av den offentliga sektorn med nya roller för både politiker, förvaltning och anställda har utforskats. 2000-talets ledarskapsförändringar i svenska kommuner och övergången till s k nätverkspolitik, governance, utforskas både vad gäller regional utveckling och partnerskap, ideella organisationer och lokal energiomställning, där frågan om kön och makt utgör en central frågeställning.

Jag var verksam som koordinator och senare föreståndare vid dåvarande Kvinnovetenskapligt forum under slutet av 1980-talet och 1990-talet (numera Centrum för feministiska samhällsstudier). Då forskade jag inom ramen för forskningsprogrammet "Women and men, power and politics in flux". 2009-2011 var jag föreståndare för Forskarskolan urbana studier och regioner i förändring vid Örebro universitet.

Nationellt

Forskningsprojekten bedrivs inom forskningsmiljön Center for Urban and Regional Studies, CUReS, med erfarenhet av nationellt och regionalt samarbete och tvärvetenskaplig, komparativ forskning om urbana och regionala förhållanden. Min pågående forskning sker i samverkan med Högskolan Dalarna.

Internationellt

CUReS har även mångårig kompetens inom internationellt samarbete.

  • Perioden 2010-2012 pågår ett uppdrag för SIPRU international på temat Local Democracy för afrikanska deltagare som gästar Sverige där jag ansvarar för ett tema om genus och lokal demokrati.

  • Ht 2011 genomförde jag fyra seminarier på samma tema i Georgien för organisationen Kvinna till kvinna.

  • Workshop director (tillsammans med Stig Montin) under tema Local governance and equality i en internationell workshop Sustainable Cities and Regions, Örebro University, March 11-13 2009


  • Projektledare och svensk koordinator för ett Fellowship Programme , finansiär STINT, med lärar- och forskarsamarbete med Department of Women´s Studies i San Diego State University (1999-2003) där jag som svensk partner deltog i utvecklande av internationell distansutbildning, Comparative Gender Politics.

  • Svensk partner i EU:s Socratesprojekt DIOTIMA för utveckling av en europeisk distanstutbildning, temat gender and politics i europeiska länder 1997-2000. Kursen genomfördes med nio olika partners i sju länder.

  • 2000-2004 var jag coordinator och senior advisor för ECPR:s (European Consortium for Political Research) standing group "Women and Politics".

  • 1986 och 2000 director för workshops i ECPR (tillsammans med Anna G Jónasdóttir 1986 och Wendy Stokes 2000).

  • Inbjuden expert i ett demokratiprojekt i Armenien med seminarier i Yerevan och i Örebro, projektansvariga SIDA och Vänsterpartiet.

  • I arrangemang av Svenska Institutet och ambassader och konsultat har jag medverkat i seminarier om jämställdhet, kvinnor och män och politik i Istanbul, Damaskus och Tunis på 1990-talet.

Avslutade forskningsprojekt är:

Kön, makt och auktoritet (projektledare fil dr Gunnel Karlsson) Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond. 1997-1999.

Önskade och oönskade förändringar. Könsmakt och organisationsförändringar i svenska kommuner" (projektledare) inom ramen för Svenska Kommunförbundets forskningsprogram Ledarskap i kommuner. 
2001-2003.

Governance - ett begrepp för genusforskningen? (projektledare) finansiär Vetenskapsrådet. 2004-2006

Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt- en fråga om genus, tillit och lärande (projektledare) Finansiär Vinnova. 2005-2007


EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande? (projektledare) Finansiär Vinnova. Projektledare: Gun Hedlund. 2008-2010.

School of Sustainable Development – stark forskningsmiljö i ett formativt skede. (projektledare) Finansiär: Vinnova. 2007

EU:strukturfonder och regionala partnerskap – hinder eller resurs för kvinnors företagande.(projektledare) Finansiär: Vinnova. 2008-2010.

Olika röster om tillväxt samt Olika röster om innovation. Filmprojekt för forskningsförmedling och seminarieverksamhet. Finansiär: Vinnova. (projektledare fil dr Katarina Larsson). 2008-2010

CUReS

Pågående forskningsprojekt:

Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext. (projektledare fil dr Karin Perman, Högskolan Dalarna). 2011-2012

Undervisning

Drygt 30-årig erfarenhet som lärare i kvinnovetenskap (numera genusvetenskap) och statskunskap. Kursutveckling av ett flertal kvinnovetenskapliga- och jämställdhetskurser vid Högskolan i Örebro/Örebro universitet under perioden 1978-2000. Dessutom undervisning i främst svensk politik och förvaltning, metod samt ansvarig för utveckling av it-baserad distansutbildning i statskunskap. Kursansvarig för distansutbildningen Kvinnofridskunskap 15 hp fr om VT 2010.

Övriga uppdrag

Ofta anlitad som föreläsare för kommuner och partier runt om i landet vana vid att medverka i media.

Ordförande för föreningen Kvinnohuset i Örebro.

Örebro universitets representant i länets samverkansgrupp för Kvinnofrid.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Gun Hedlund