Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Gunnela Björk

Gunnela Björk
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303133
Rumsnummer: F2245

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jag är docent i historia och min forskningsinriktning är modern politisk historia från sekelskiftet 1900 och framåt. Avhandlingen (Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950, Arkiv förlag 1999) är en studie av kvinnors organisering i kvinnoföreningar, fackföreningar och politiska partier under första hälften av 1900-talet.

År 2006 avslutade jag ett forskningsprojekt om Olof Palme och politikens medialisering, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Min del av projektet resulterade i boken Olof Palme och medierna (Boréa 2006).

Just nu arbetar jag med ett projekt som handlar om självbiografier skrivna av politiker i riksdag och regering under hela 1900-talet och fram till idag. Arbetet sker inom ramen för forskningsplattformen ”Berättande, liv, mening”, ett samarbete mellan historiker, litteraturvetare och filosofer i HumUS-akademin.

Undervisning

Undervisar för närvarande på alla nivåer i grundutbildningen samt har distanskurser: ”Biografin som historisk och politisk genre”, ”Skriva populärvetenskaplig text” samt ”Att förstå sin samtid”.

Övriga uppdrag

Lärarrepresentant i universitetets disciplinnämnd.
Ledamot i forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Stockholm.

Styrelseledamot i Arkivcentrum, Örebro län.
Vice ordförande i Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Publikationer

Monografier:

Olof Palme och medierna, Boréa, 2006.

Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950, (avh), Arkiv förlag, Lund 1999.

Övrigt i urval:

"Tankar om politikens medialisering", i Samtal i rörelse. Elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft, red. Marie Cronqvist, Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond årsbok 2009.

"Hildur Lien. Hon kunde gå långt - men inte längst", i Moderata kvinnor i stad och kommun. Efter 1909, red. Ann-Cathrine Haglund & Ann-Marie Petersson, Sällskapet för moderata kvinnors historia 2009.

”Ett helgon i Örebro? Dagny Thorvall (1883-1933)” i G. Björk m fl (red) Patroner, gästgivare och andra kvinnor, Örebro 2008.

”De oroliga åren 1917-18. Sverige i uppror”, i Populär Historia nr 2/2007

"Från PR-minister till massmediernas Segovia: Olof Palme och televisionen", i Mats Jönsson & Pelle Snickars (red), Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, 2007.

”Olof Palme och medierna”, Nationalencyklopedien (nätupplagan) 2006.

Länk till "Olof Palme och medierna"

"En jakobin i svensk politik. Den tidiga mediebilden av Olof Palme 1956-1969" i Arbetarhistoria nr 3 2005.

Kartläggning av svensk forskning i historieämnet om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser 1990-2003, publicerad i Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser - en kartläggning av forskningen under perioden 1990-2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag. Vetenskapsrådets rapportserie nr 15 Stockholm: Vetenskapsrådet 2003.

"Rösträttsföreningen 100 år", i Från bergslag till bondebygd: Kvinnor i Örebro län. Örebro: Örebro läns museum 2003.

"Olof Palme och medierna" i Erik Åsard (red) Politikern Olof Palme, Stockholm, Hjalmarson & Högberg, 2002.

"Olof Palme och politikens medialisering" i Kjell Östberg (red) Olof Palme i sin tid - en projektbeskrivning. Samtidshistoriska institutets skriftserie, nr 1, Södertörns högskola, 2001.

"Kvinnors politiska vardagsarbete för rösträtt" i Rösträtten 80 år. Forskarantologi, red. Christer Jönsson, Riksbankens Jubileumsfond och Justitiedepartementet, 2001

"Det bekönade medborgarskapet. Skoarbeterskor, fackförening och parti under 1920- och 1930-talen" i Historisk tidskrift 1998:3.

"Kvinnors gemensamma handlande - vad kan vi lära av historien? i Stressens olika ansikten. Kunskap - insikt - handling, red. Anna Hertting, Folkhälsoinstitutet 1997:40.

"Nykterhetsfrågan - en kvinnofråga" i Lokalhistorisk läsning för Örebro län, Örebro 1997

"Strejken vid kexfabriken i Örebro 1906-1907" i Lokalhistorisk läsning för Örebro län, Örebro 1993.

"Sömmerskorna i Örebro organiserar sig" i Arbetarhistoria nr 4/1990-1/1991.

"Kvinnornas fackliga organisering i början av 1900-talet". I Skor, kex och statens trygga kaka. Industristaden Örebro växer fram: företagare fackföreningar och politik 1900-1950, red Thord Strömberg, Humanistic Studies at the University of Örebro 3.

Redaktör:

Lokalhistorisk läsning för Örebro län (nr 2-9)

Teorier om patriarkatet. Red. Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk. Kvinnovetenskapligt forums skriftserie nr 2. Högskolan i Örebro 1994.

Fronesis. Årsskrift för historieämnet vid Högskolan i Örebro(1994-1996)

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Gunnela Björk