Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Reidun Carlsson

Reidun Carlsson
Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303287
Rumsnummer: F2253

Intresseinriktning

Inkludering och demokrati / specialpedagogik
Övergripande handlar mitt intresseområde om skolans ambition att möta elevers olikheter. Det innefattar bl.a. utredning av kvalitativt olika uppfattningar av begreppen inkludering och demokrati, och huruvida de olika demokratimodellerna implicerar olika sätt att förstå inkludering, vilket hävdas i en artikel jag skrivit tillsammans med professor Claes Nilholm. Hur en statlig myndighet förstår sitt uppdrag att stödja skolor i upprättande av åtgärdsprogram genom utbildning, liksom hur en kommun via en särskild förskoleverksamhet/ språkförskolor försöker förebygga skolproblem, är teman för andra artiklar jag skrivit, den senare tillsammans med professor Sangeeta Bagga-Gupta. Min licentiatavhandling blev klar 2010.

Lärande- och undervisningspraktiker i förskola och förskoleklass är ett annat område för mitt intresse. Kring detta tema har jag deltagit i ett par olika konferenser och presenterat paper tillsammans med kollegor.

Undervisning

Lärarutbildning, specialpedagogik och uppdragsutbildning

Övrigt

Idéskolor för mångfald, som handledare i två utbildningsomgångar.

Tidigare ledamot i institutionsstyrelsen för pedagogiska institutionen vid Örebro universitet.

Deltagit i utvärdering av en introduktionsskola.

Deltagit i en skolas utvecklingsarbete kring språk och flerspråkighet med bland annat utveckling av en fortbildningskurs för skolans personal samt uppföljning av utvecklingsarbetet.

Deltagit i utbildningar inom Förskolelyftet under flera år.

Publikationer / Reidun Carlsson

Carlsson, Reidun & Rydin, Ingeborg (1998): Den mångkulturella kontexten – att definieras som problem. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 7(1), s 51-68

Carlsson, Reidun & Nilholm, Claes (2004): Demokrati och inkludering – en begreppsanalys.Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 13(2), s 77-95.

Carlsson, Reidun & Bagga-Gupta, Sangeeta (2006): "Verktyg och lådor". En studie om språkfokuserade aktiviteter för minoriteter på förskolearenor. Nordisk Pedagogik. Nordic Educational Research, 26(3), s 193-211

Carlsson, Reidun (2007): En myndighets gestaltning av ett uppdrag – fallstudie av en utbildning kring åtgärdsprogram. Specialpædagogik – tidskrift for specialundervisning og anden specialpedagogisk bistand, 27(6), s 57-73.

Carlsson, Reidun (2010): Gamla mönster i nya former? Tre studier om specialpedagogik i teori och praktik. Örebro universitet, HumUS, Licentiatavhandling i pedagogik.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Reidun Carlsson