Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Ann-Britt Ivarsson

Ann-Britt Ivarsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303760, 073-2761130
Rumsnummer: P2151

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Aktivitetsrelaterade faktorer och dess betydelse för delaktighet i samhällsliv för personer med psykisk funktionsnedsättning

Den forskning som Ann-Britt Ivarsson bedriver innefattar studier om personer med psykisk funktionsnedsättning. Studierna fokuseras på dessa personers förmåga att utföra dagliga aktiviteter samt hur aktivitet kan användas som terapeutiskt medel för att öka deras delaktighet i samhällsliv. Med aktivitet menas i detta sammanhang det personer gör i dagligt liv. Personernas egna beskrivningar av upplevelser av aktivitet ligger till grund för forskningen. Specifikt studeras begreppet aktivitet med avsikt att generera en teoretisk begreppsmodell. Vidare studeras hur terapeutiska dimensioner av aktivitet kan begreppsliggöras och utvärderas. Detta görs genom studier i sociala sammanhang där personer med psykisk funktionsnedsättning deltar i dagliga aktiviteter samt i sammanhang där aktivitet utgör del av behandling eller rehabilitering. Samarbetspartners är forskare vid Karolinska Institutet, Sektionen för arbetsterapi NEUROTEC, Mälardalen Högskola, Institutionen för omvårdnad och Uppsala universitet, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap. 
 

Publikationer

Avhandling
1. Ivarsson A-B. (2002) Occupational performance in individuals with severe mental disorders. Assessment and Family burden. Comprehensive Summaries of Uppsala
Dissertations from the Faculty of Social Sciences, 118. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis.
Originalartiklar
• Frisk M, Stridh G, Ivarsson A, Kamwendo K. Are there associations between indoor climate risk indicators, identified by a Housing Environmental index (HE-index), and clinical tests of lung-function, allergy and bronchial hyper-responsiveness in person with
asthma? (accepted, International Journal of Environment Health Research).
• Ivarsson A, Müllersdorf M. Occupation as described by occupational therapy students in Sweden: A follow-up study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2009; 16:57-64.
• Lidström Holmqvis K, Kamwendo K, Ivarsson A. Occupational therapists´ descriptions of their work with persons suffering from cognitive impairments following acquired brain injury. In press.
• Yilmaz M, Josephsson S, Danermark B, Ivarsson A. Participation by doing: social interaction in everyday activities among persons with schizophrenia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2008; 15:162-172.
• Ivarsson A, Müllersdorf M. An integrative review combined with a semantic review to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing and task. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2008; 15: 52-63.
• Müllersdorf M, Ivarsson A. Occupation as described by novice occupational therapy students in Sweden. A theory generative process grounded in empirical data. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2008; 15: 34-42.
• Salzman-Erikson M, Lützén K, Ivarsson A, Eriksson H. The core characteristics and nursing care activities in psychiatric intensive care units in Sweden. International Journal of Mental Health Nursing, 2008; 17:98-107.
• Frisk M, Magnuson A, Larsson M, Kiviloog J, Ivarsson A, Kamwendo K. Increased occurrence of reported respiratory symptoms is associated with occurrence of indoor climate risk indicators – a cross sectional study in a Swedish population. Respiratory Medicine, 2007; 101: 186-191.
• Lindstedt H, Ivarsson A, Söderlund A. Background factors related to and/or influencing occupation in mentally disordered offenders. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2006; 20: 331-338.
Ann-Britt Ivarsson Örebro universitet Hälsoakademin
• Frisk M, Arvidsson H, Kiviloog J, Ivarsson A, Kamwendo K & Stridh G. An investigation of the housing environment for persons with asthma and persons without asthma. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2006; 13: 4-12.
• Ivarsson A, Sidenvall B, Carlsson M. The factor structure of the Burden Assessment Scale and the perceived burden of caregivers for individuals with severe mental disorders. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2004; 18: 396-401.
• Ivarsson A, Carlsson M, Sidenvall B. Performance of occupations in daily life among individuals with severe mental disorders. Occupational Therapy in Mental Health a journal of psychosocial practice research, 2004; 2: 33-50.
• Ivarsson A, Carlsson M. Development of the Experiences of Occupational Performance Questionnaire: Validity and reliability in a sample of individuals with severe mentaldisorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2002; 4: 184-191.
• Ivarsson A, Söderback I, Ternestedt B-M. The meaning and form of occupational therapy as experienced by women with psychosis. A phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2002; 16: 193-110.
• Ivarsson A, Söderback I, Stein F. Goal, intervention and outcome of occupational therapy in individuals with psychosis. Content analysis through a chart review. Occupational Therapy International, 2000; 7(1): 21-41.
• Ivarsson A, Söderback I, Stein F. The application of concept analysis in the occupational therapy treatment process in mental health. Occupational Therapy International, 1998; 5(2): 83-103.
• Gullberg MT, Olsson H, Alenfelt G, Ivarsson A, Nilsson M. Ability to Solve Problems, Professionalism, Management, Empathy and Working Capacity in Occupational Therapy: The Professional Self Description Form. Scandinavian Journal of Caring Sciences 1994; 8:
173-178. Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga kongresser med accepterat manuskript
Förste författare och presentatör:
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, april 2007. Stockholm. Ledare för Miniseminariet: Hur möjliggör vi delaktighet i vardag och samhällsliv för personer med psykiska funktionshinder?
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, april 2007. Stockholm. Föredrag: Innehåll och mening i begreppet aktivitet – en integrerad
analys.
• 14th WFOT Word Congress of Occupational Therapists, July 2006. Sydney, Australia. Postertitel: Performance of occupations in daily life among individuals with severe mental disorders.
• Advanced health sciences of tomorrow. Vårdalinstitutet. November 2004. Göteborg. Postertitel: Performance of occupations in daily life among individuals with severe mental disorders.
• The 22nd International Human Science Research Conference. Theme: Human Science Research and Human Vulnerability, augusti 2003. Stockholm. Postertitel: Expereinces of occupational therapy.
Ann-Britt Ivarsson Örebro universitet Hälsoakademin
• 13th WFOT Word Congress of Occupational Therapists, juli 2002. Stockholm. Postertitel: Experiences of OT; The meaning and form of occupational therapy as experienced by women with psychosis.
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum, april 2005. Föredrag: Aktivitetsförmåga och aktivitet som terapeutiskt medel hos personer med psykiska funktionshinder
• Att leva med psykisk ohälsa. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdalstiftelsen, maj 2004. Föredrag: Aktivitet som terapeutiskt medel för personer med psykisk ohälsa.
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum, mars 2003. Föredrag: Upplevelser av att delta i aktivitet som medel i terapi.
• VI European congress of occupational therapy in Paris, ERGO. September 2000. Föredrag: Goal, intervention and effect of occupational therapy in individuals with psychosis.
• 2001 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum, 2001. Föredrag: Kännetecken och effekt av arbetsterapi för personer med psykotisk diagnos. En fenomenologisk studie
• 2001 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum, 2001. Föredrag: Systematisk dokumentation av arbetsterapi.
• Örebro Läns Landsting, Psykiatri och habilitering, Psykiatri på 2000-talet, oktober 2000. Psykiatrisk behandling ur olika perspektiv. Föredrag: Innehåll i arbetsterapi för personer
med psykos – en fenomenologisk studie.
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum, 1999. Föredrag: Kan dokumenterat innehåll för patienter med psykisk störning av psykotisk karaktär analyseras?
• Örebro Läns Landsting, Psykiatri och habilitering. 7:e Forskningskonferensen (Renezvous), april 1999. Människa, handikapp, livsvillkor (abstrakt-bok finns). Föredrag: Kan
journaldokumentation analyseras?
• Ergoterapeutföreningen Danmark, Ergoterapi i hele Norden. Nordisk seminar of ergoterapikonference, november 1995. Föredrag: Research-linked education in occupational therapy.
Medförfattare och annan presentatör
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, april 2007. Stockholm. Föredrag: Arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada.
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, april 2007. Stockholm. Föredrag: Aktivitet såsom nyantagna arbetsterapistuderande i Sverige beskriver det.
• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, april 2007. Stockholm. Föredrag: Aktivitetsmönster, interaktion och delaktighet hos personer med schizofreni.
• Society for the study of occupation: USA. Fourth annual research conference. October 27-29 Potomac, Maryland. 2006. Föredrag: Occupation as described by novice occupational therapy students – A theory generative process grounded in empirical data.
Ann-Britt Ivarsson Örebro universitet Hälsoakademin
Annan publicering
• Helena Lindstedt och Ann-Britt Ivarsson. Översättning och bearbetning av GAS- arbetsbok (GoalAttainment Scaling). Skriftserien Vårdvetenskap 3. 2008. Örebro universitet.
• Ivarsson A, Müllersdorf M. Aktivitet – ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Arbetsterapeuten. Nummer 6, 2008.
• Medförfattare till FSAs Stidpendifond 30. Verksamhets åren 1977-2007. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. 2008.
• Ulla-Britt Hemmingsson och Ann-Britt Ivarsson. Systematisk reflektion för lärande och utveckling i vården. Studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning, Vårdpersonals kompetensutveckling. Skriftserien Vårdvetenskap 2; 2007. Örebro universitet
• Medförfattare till Arbetsterapi inom psykiatri. FSAs publikationer 2005.
• Medverkat i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) videoproduktion Utbildningsprogram i arbetsterapi, 1986.

Uppdaterad: 2010-03-12

Sidansvarig: Ann-Britt Ivarsson