Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Ann-Britt Ivarsson

Ann-Britt Ivarsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303760, 073-2761130
Rumsnummer: P2151

Ann-Britt Ivarsson legitimerad arbetsterapeut och professor i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ann-Britt Ivarssons forskningsområde är inriktad på hur aktivitet kan användas som terapeutiskt medel för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med studierna inom forskningsområdet är att öka kunskapen och därmed tydliggöra hur aktivitet kan bidra till dessa personers återhämtning och delaktighet i dagligt liv. Inom forskningsområdet har instrumentet Satisfaction with Occupational Ability (SOA) utvecklats och psykometriskt testats i ett flertal studier. Vidare har begreppet aktivitet undersökts i studier både som ett vardagligt begrepp och som ett professionsbegrepp inom arbetsterapi. Studier om hur kreativa aktiviteter används som ett medel i arbetsterapi genomförs också inom området. Externa samarbetspartners inom forskningsområdet är forskare från Uppsala Universitet, Gävle högskola och Mälardalens högskola.

Ytterligare forskning som Ann-Britt Ivarsson medverkar i är forskningsprojektet: Håll koll på tiden – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv funktionsnedsättning. Syftet med detta projekt är att undersöka om tidshantering och organisationsförmåga kan utvecklas och förbättras genom interventionen ”Håll koll på tiden” och därmed underlätta dagligt liv för personer med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD. Externa samarbetspartners i detta projekt är forskare från Dalarnas högskola och Uppsala universitet.
Ann-Britt Ivarsson är också delaktig i studier om kvalitet i psykosocial verksamhet med fokus på boendestöd och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att i samverkan med brukare, närstående och personal få kunskap om vilka områden som upplevs ha låg kvalitet. Denna kunskap förväntas ge underlag till förbättring av verksamhetens kvalitet. Som grund för detta kunskapsunderlag utvecklas och psykometriskt testas instrumenten: Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av din dagliga sysselsättning (KPV-DS) och Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av din ditt boendestöd (KPV-BS). Externa samarbetspartners i dessa projekt är forskare inom Örebro Läns Landsting, Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet och Halmstads högskola.

Metodologiskt har Ann-Britt kunskap i kvalitativa metoder men även i deskriptiva och psykometriska metoder.

Övriga uppdrag

Ann-Britt är refereegranskare för ett flertal vetenskapliga tidskrifter och anlitad som opponent och ledamot i betygsnämnder vid externa och interna disputationer samt som extern granskare vid tillsättning av lektorat och docenturer.

Hon är ledamot av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters Begrepp- och termgrupp.

Publikationer

Publikationer finns i DIVA

Uppdaterad: 2014-10-03

Sidansvarig: Ann-Britt Ivarsson