Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Ingvor Pettersson

Ingvor Pettersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303746
Rumsnummer: P2158

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ingvor Pettersson arbetar som univ.lektor på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Den forskning Ingvor bedriver har ett fokus på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I hennes avhandlingsarbete (Significance of assistive devices in the daily life of persons with stroke and their spouses) från 2006 redovisas forskning om vad hjälpmedel betyder för personer med funktionsnedsättning efter stroke men även vad hjälpmedlen betyder för deras närstående. Dessutom redovisas vad en eldriven rullstol för utomhusbruk betyder för aktivitet, delaktighet och livskvalitet i dagligt liv för en grupp personer som fått stroke. I samband med avhandlingsarbetet initierade och ansvarade Ingvor för översättning av WHODAS II (World Health Organization Disability Assessment Schedule) och PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale) till svenska.

Nuvarande forskning anknyter till olika områden i relation till hjälpmedel och hjälpmedelsanvändning för personer med funktionsnedsättning, deras närstående och personal. Pågående projekt syftar till att utvärdera betydelsen av eldrivna rullstolar vad gäller aktivitet och delaktighet samt utvärdera kostnadseffektiviteten vid användning av sådana rullstolar. I ett annat forskningsprojekt studeras omgivningsfaktorers betydelse för hjälpmedelsanvändning. Forskning pågår även inom området ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) i relation till arbetsterapi. Samarbetspartners är forskare vid Habiliteringens forskningscentrum och Vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting och FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro samt forskare vid Uppsala universitet och Landstinget Dalarna.

Publikationer

Akademisk avhandling
• Pettersson I. 2006. Significance of assistive devices in the daily life of persons with
stroke and their spouses. Doctoral dissertation. Örebro studies in caring sciences 8.
Örebro University: Örebro. (http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:136830)


Vetenskapliga publikationer
• Pettersson I, Pettersson V, Frisk M. ICF from an occupational therapy perspective in adult care: an integrative literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2011; early online, 1-14.
• Pettersson I, Fahlström G. Roles of assistive devices for home care staff in Sweden – a qualitative study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2010;5(5):295-304
• Pettersson I, Ahlström G, Törnquist K. The value of an outdoor powered wheelchair
with regard to the quality of life of persons with stroke: A follow-up study. Assistive
Technology 2007; 19(3):143-153.
• Pettersson I, Törnquist K, Ahlström G. The effect of an outdoor powered wheelchair
on activity and participation in users with stroke. Disability and Rehabilitation:
Assistive Technology; 2006; 1(4):235-243.
• Pettersson I, Berndtsson I, Appelros P, Ahlström G. Lifeworld perspectives on
assistive devices: Lived experiences of spouses of persons with stroke. Scandinavian
Journal of Occupational Therapy 2005; 12 159-169.
• Pettersson I, Appelros P, Ahlström G. Lifeworld perspectives on using assistive
devices: Individual´s lived experience following a stroke. Canadian Journal of
Occupational Therapy 2007;74(1):15-26.
• Söderback I, Pettersson I, von Essen L, Stein F. Cancer patients’ and their physicians’
perceptions of the formers need for occupational therapy. Scandinavian Journal of
Occupational Therapy 2000;7:77-86.

Övriga publikationer, urval
• Holmqvist K, Ivarsson A, Olstam M, Pettersson I, Yilmaz M. Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet, submitted, 2011.
• Pettersson I. Att använda hjälpmedel i vardagen: upplevelser av dubbelhet sett ur brukarens perspektiv. [Elektronisk]. Vårdalinstitutets tematiska rum: Stroke – vård, omsorg och rehabilitering. Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 2008.
• Pettersson I, Fredriksson C, Törnquist K. Ansvariga för översättning till svenska och
faktagranskning av PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale), 2002
• Calais van Stokkom S, Ahlström G, Pettersson I. Ansvariga för översättning till
svenska och faktagranskning av WHODAS II, 36 item (World Health Organization
Disability Assessment Schedule), 2002, rev. 2011.

Presentationer vid nationella och internationella konferenser 2002-2011
• Frisk M, Pettersson V, Pettersson I. ICF ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv: Resultat från en integrerad litteraturstudie. At-forum, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Muntlig presentation, 2011.
• Frisk M, Pettersson V, Pettersson I. ICF ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv: resultat från en integrerad litteraturstudie. Vårdforskningens dag. Vårdforskning till nytta för patienten? Föredrag. Örebro Läns Landsting, Örebro Universitet. 2010.
• Jönsson M, Pettersson I. Activities of daily living and cognitive function in frail multi-diseased elderly patients ready for discharge planning. Poster. 20:th Nordic Congress of Gerontology. Reykavik, Island. June 2010.
• Pettersson I, Fahlström G. Home care staff experiences of assistive devices at work - an explorative study. 15th WFOT World Congress, Santiago, Chile, World Federation of Occupational Therapists, Abstract in conference proceedings, 2010.
• Pettersson I, Pettersson V, Frisk M. Current knowledge about the application of the ICF in relation to occupational therapy. A systematic review. 15th WFOT World Congress, Santiago, Chile, World Federation of Occupational Therapists, Poster and abstract in conference proceedings, May, 2010.
• Pettersson I. Pettersson V, Frisk M. Current knowledge about the application of the ICF in relation to occupational therapy. A systematic review. Poster.Vårdforskningens dag. Vårdforskning till nytta för patienten? Örebro Läns Landsting, Örebro Universitet. Okt 2010.
• Holmqvist K, Ivarsson A, Pettersson I, Yilmaz M. Nationell kartläggning av arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel inom psykiatrin. At-forum, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Muntlig presentation, 2011.
Pettersson I, Betydelsen av hjälpmedel ur hemtjänstpersonals perspektiv. At-forum, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Stockholm, 2009.
• Pettersson I. Vad betyder hjälpmedel för hemtjänstpersonal? Hjälpmedelsmässan Linköping, 2009.
• Pettersson I, ”International Experiences with Self-Reporting Measures of AT Outcomes”, Presentation i workshop, Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA), Phoenix, Arizona, 2007.
• Pettersson I, Törnquist K, Ahlström G. The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke. Rehabilitation Engineering &Assistive Technology Society of North America (RESNA). Phoenix, Arizona, 2007.
• Pettersson, I. 2007 ”Vad betyder det för den enskilde individen att använda hjälpmedel i vardagen?” At-forum och Nordisk kongress. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Stockholm, 2007.
• Pettersson I, Törnquist K, Ahlström G. “The impact of a powered wheelchair for
outdoor use on activity, participation and quality of life of users with stroke” 14th
WFOT World Congress, World Federation of Occupational Therapists. Sydney, 2006.
Pettersson I, Berndtsson I, Appelros P, Ahlström G. “Perspectives on assistive
devices: Lived experiences of spouses of persons with stroke”. European Congress of
Occupational Therapy. Athens, 2004.
• Pettersson I, Appelros P, Ahlström G. “Lifeworld perspectives on using assistive
devices-lived experiences of persons with stroke” Vårdalinstitutet. Advanced health
care sciences of tomorrow. Lund, 2003.
• Pettersson I, Ahlström G. "The meaning of assistive technology devices in daily life",
WFOT 13th World Congress, World Federation of Occupational Therapists.
Stockholm, 2002.
• Pettersson I, Ahlström G. "Värdet av hjälpmedel i vardagslivet", 8:e
forskningskonferensen Vardagsliv, livskvalitet, habilitering. Örebro, 2002.

Uppdaterad: 2013-03-07

Sidansvarig: Ingvor Pettersson