Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303896
Rumsnummer: L2627, E3204

Bakgrund

Anna-Karin Andershed är docent i psykologi, dekan för Fakultetsnämnden för Humaniora och Socialvetenskap, och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Hon fokuserar forskningsmässigt på framför allt anpassning och socialisation utifrån ett utvecklingspsykologiskt livsförloppsperspektiv (från barndom till vuxen ålder) och är bl a forskningsledare för två stora longitudinella studier: SOFIA-studien och IDA-programmet. Intresseområden är utveckling av antisocialitet, normbrytande beteende och aggressivitet, utveckling av interventioner inriktade på normbrytande beteende, samt strukturerade bedömningsinstrument. Undervisar huvudsakligen i utvecklingspsykologi och kriminologi.

Aktuella forskningsprojekt

  • SOFIA-studien – Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. En prospektiv, longitudinell studie som följer ca 2 000 barn från 3-5 års ålder, med huvudfokus att bättre förstå utvecklingen av normbrytande, kriminellt beteende; dess utvecklingsvägar och viktigaste risk- och skyddsfaktorer.
  • IDA-programmet - Individual Development and Adaptation. En prospektiv longitudinell studie av ca 1 000 personer som startade när de var 10 år gamla år 1965. Deltagarna har hittills undersökts flertalet gånger upp till ca 50 års ålder.
  • RESUMÉ-studien - Retrospektiv Studie av Unga Människors Erfarenheter och upplevelser. En tvärsnitts- och retrospektiv studie av 2 500 unga vuxna, vars huvudfokus är att studera tidiga erfarenheter av utsatthet och dess samband med psykosocial anpassning och hälsa i vuxen ålder.
  • PETSS - Identifiering av risker och skyddande faktorer i utveckling av normbrytande beteende och psykopatiliknade personlighetsdrag: En longitudinell tvillingstudie.
  • ESTER - Strukturerad bedömning och uppföljning av evidensbaserade risker, resurser och insatser av barn i riskzonen för, eller med, normbrytande beteende.
  • Aggressiva flickor - utvecklingsvägar och socialisationsprocesser i ett livsperspektiv
  • Karaktärsdrag och utveckling hos aggressiva flickor i tonåren
  • Utveckling av ett interventionsprogram för förskolan.

Publikationer

till publikationer

Uppdaterad: 2014-10-02

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka