Sangeeta Bagga-Gupta

Sangeeta Bagga-Gupta
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303589
Rumsnummer: F3115

Profil

Sangeeta Bagga-Gupta är professor i pedagogik vid Genusvetenskap, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Hon är även forskningsledare vid Habiliterings forskningscentrum, HFC, Örebro läns landsting. Hon är vetenskaplig ledare för den tvärvetenskaplig nätverksbaserade forskningsmiljön Communication, Culture and Diversity, CCD, sedan slutet av 90-talet.

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv i ett flertal internationella och nationella akademiska föreningar och är dessutom styrelsemedlem bl a i den globala Southern Multilingualisms and Diversity Consortium och Swedish Participatory Action Research Consortium, SPARC. Hon är sedan 2008 projektledare och föreståndare för Vetenskapsrådets nationella forskarskola Literacies, Multilingualism and Cultural Practices in present day society, LIMCUL. Sangeeta Bagga-Gupta har varit styrelseledamot i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté, UVK 2007-2012. Hon är medlem (eller har varit medlem) i styrgruppen för fyra stora nationella forskningsplattformar/forskarskolor där flera lärosäten och ämnen ingår: (i) LIMCUL, (ii) Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik, UVD, (iii) Teknikburna kunskapsprocesser, TKP, och (iv) SPARC. Hon är medlem i Advisory Board för IES, International English Schools i Sverige.

Sangeeta Bagga-Gupta har en uttalad tvärvetenskaplig och flerfälts/disciplinär bakgrund. Hon disputerade inom det tvärvetenskapliga området "Communication Studies" vid Linköpings universitet och innan dess läste hon vid Hull University (M.Ed), England, SNDT University (M.Sc), Mumbai och Delhi University (B.Sc), Delhi. Hon har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet på flera håll i världen. Hon har under åren 2012-2014 fått utmärkelsen ”Framstående senior forskare” vid Örebro universitet.

Forskningsinriktning

Sangeeta Bagga-Guptas forskningsintresse rör, på ett övergripande plan, människans (i) kommunikation, (ii) lärande och (iii) identiteter i såväl historiska som nutida kontexter, inklusive IKT och teknologier. Frågor kring barn, unga och vuxnas livsvärldar intresserar henne. Hur sociala kategorier avseende (i) identiteter (såsom kön, etnicitet, funktionshinder) och (ii) språk (såsom olika språk, två/flerspråkighet, flerspråkighet, hemspråk, främmande språk, olika teckenspråk) framträder i olika sammanhang och praktiker inklusive policy är centrala i hennes arbete. Problematiserande av "gränser" och en orientering mot intersektionalitet som forskningsobjekt, men även som kunskapsobjekt, genomsyrar hennes forskning.

Hur olika literacies och mångspråkighet gestaltas i skolan, specialskolan, arbetsplatsen, familjen, fritiden i olika samhällen och tider berörs i hennes arbeten. I fokus ligger generella frågor kring lärande inom och utanför institutionella kontexter och didaktiska frågor avseende olika skolämnen/fält (t ex olika språk, tvåspråkighet, läs och skriv, matematik, musik). Utöver detta fokuseras teknologiers plats i människans liv både historiskt och i början av 2000-talet.

I hennes användning av etnografiska forskningsansatser sammanvävs i en bred metodologisk ram (i) mikrostudier och diskursiva studier av vardagslivet, (ii) mesoanalyser av sociala praktikers organisationer över tid och rum och (iii) makroansatser som fokuserar samhälliga nivåer. På liknande sätt skapas synteser av sociokulturella/sociohistoriska perspektiv och postkolonial teoribildning.

Samhällsutvecklingsprojekt

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv inom universitetets tredje uppgift och är för närvarande vetenskapligt ansvarig för det stora regionala utvecklingsprojektet Delaktighet och teater, Dot, som finansieras av Kulturrådet. Hon bygger upp forskningskapacitet vid Mumbai Mobile Creches, MMC i Indien. Hon har varit ansvarig för ett antal nationella skolutvecklingsprojekt och utvärderingar med extern finansiering,
bl a Skriv- och läsprojektet finansierat av Skolverket, Idéskolor för mångfald finansierat av departementet via Myndigheten för skolutveckling och uppdragsprojektet Barn och Ungas Språkande och Literacy i dagens samhälle, BUS, som finansieras av Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

Internationella konferenser / Workshops / Symposier

Länkpil Internationella tvärvetenskapliga konferenser organiserade av CCD

Postdoktorala utmärkelser/positioner

2012-2014: Framstående seniora forskare vid Örebro University (Fellowship Outstanding Professor Örebro University)

2001-2002: Powrie V. Doctor. Chair in Deaf Studies, Gallaudet University, Washington DC, USA

1996-1998: Wallenberg Stiftelse stöd till unga disputerade postdok kvinnliga forskare i Sverige (Fellowship for young post-doctoral women researchers in Sweden)

Nätverk

  • The Global Southern Multilingualisms and Diversities Consortium
  • SPARC, The Swedish Participatory Action Research Consortium
  • Literacy Praktiker nationella nätverk. Finansierad av Vetenskapsrådet
  • Literacies in transition in Nordic societies. Finansierad av NOS-HS rådet
  • The Mercator Network of Language Diversity. Finansierad av The European Lifelong Learning Program, EU

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Bagga-Gupta, S. (2015). Going beyond oral-written-signed-virtual divides.: Theorizing languaging from social practice perspectives. Writing & Pedagogy, 7 (2).

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2014). Understanding glocal learning spaces: an empirical study of languaging and transmigrant positions in the virtual classroom. Learning, Media & Technology, 39 (4), 468-487.

Bagga-Gupta, S. , Ferm Thorgersen, C. , Georgii-Hemming, E. & Varkøy, Ø. (2014). Aesthetic and communicative experiences: building on the ideas of Christopher Small. Music Education Research.

Rosén, J. K. & Bagga-Gupta, S. (2013). Shifting identity positions in the development of language education for immigrants: an analysis of discourses associated with ‘Swedish for immigrants’. Language, Culture and Curriculum, 26 (1), 68-88.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2013). Young people’s language usage and identity positioning: Chaining in “bilingual” educational settings in Sweden. Linguistics and Education, 24 (4), 479-496.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2013). Young people's languaging and social positioning: chaining in “bilingual”educational settings in Sweden. Linguistics and Education, 24 (4), 479-496.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Communication in the virtual classroom in higher education: languaging beyond the boundaries of time and space. Learning, Culture and Social Interaction, 2 (3), 127-142.

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2013). Shifting identity positions in the development of language education for immigrants: an analysis of discourses associated with ‘Swedish for immigrants’. Language, Culture and Curriculum, 26 (1), 68-88.

Holmström, I. & Bagga-Gupta, S. (2013). Technologies at work: a sociohistorical analysis of human identities and communication. Deafness and Education International, 15 (1), 2-28.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2012). Making complexities (in)visible: empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. Learning, Culture and Social Interaction.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2012). Trajectories of learning and participation in online glocal communities: languaging and identity positions at borderlands. Learning, Media & Technology.

Bagga-Gupta, S. , Lyngvær Hansen, A. & Muruvik Vonen, A. (2012). Visuelt orientert flerspråklig kommunikasjon. [Visually oriented multilingual communication]: En empirisk fundert teoretisk diskusjon med utgangspunkt i analyse av hverdagskommunikasjon i høyere utdanning [An empirically grounded theoretical discussion based on the point of departure of analysis of everyday communication in higher education]. Nordic Studies in Education.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2012). 'Prata svenska vi är i Sverige': languaging and identities in the construction and organization of 'Swedish for immigrants'. Language and Education.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2012). What did he say?: Communicative strategies in institutional learning environments where one participant has a CI. Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2012). Doing the answer: co-correcting in French language form-focused interaction. The Modern language journal.

Bagga-Gupta, S. (2011). Gränsdragningar och identiteter [Creating boundaries and identities]: en skola för (nästan) alla [A school for (almost) everyone]. Pedagogiska Magasinet (4), 52-57.

Bagga-Gupta, S. (2010). Vadå interkulturellt?: En sociohistorisk och tvärgeografisk blick på det som vi kallar kultur. Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 3, 15-18.

Bagga-Gupta, S. (2010). Creating and (re)negotiating boundaries: representations as mediation in visually oriented multilingual Swedish school settings. Language, Culture and Curriculum, 23 (3), 251-276.

Böcker

Bagga-Gupta, S. , Liberg, C. , Evaldsson, A. & Säljö, R. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bagga-Gupta, S. , Hasnain, I. & Mohan, S. (2011). Language, Culture and Identity. Volume 1: Cross Cultural Perspectives (first editioned.). Peter Lang.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bagga-Gupta, S. (2015). Om att ”göra det omöjliga möjligt” och att ”brinna för kultur, ungdomar och kaffe”. [About ”making possible the impossible” and ”burning for culture, young people and coffee”].: En tredje position i samtal om inklusion och kritiska tankar kring representations-didaktik. [A third position in conversations about inclusion and critical thoughts about representational-didactics].. I: Karen Bjerg Petersen, Perspektiver om inkludering [Perspectives on inclusion].. Aarhus: CURSIV, Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus Universitet..

Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries.: Challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. I: Damian J Rivers and Karin Zotzmann, -isms of Oppression in Language Education: . Berlin: Mouton de Gruyter.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2015). Making complexities (in)visible: Empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Marginalization Processes and Institutional Practices. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2015). Learning on-the-go in institutional telecollaboration: Anthropological perspectives on the boundaries of digital spaces. I: Ed Dixon and Michael Thomas, Researching Language Learner Interaction Online: From Social Media to MOOCs. . CALICO.

Bagga-Gupta, S. (2014). Languaging: Ways-of-being-with-words across Disciplinary Boundaries and Empirical Sites. I: Heli Paulasto, Helka Riionheimo, Lea Meriläinen & Maria Kok, Language Contacts at the Crossroads of Disciplines (ss. 89-130). Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2014). Performing and accounting language and identity: Agency as actors-in-(inter)action-with-tools. I: P. Deters, Xuesong Gao, E. Miller and G. Vitanova-Haralampiev, Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning: Interdisciplinary Approaches (ss. 113-132). Bristol: Multilingual Matters.

Bagga-Gupta, S. (2014). A common education-for-all and life-long learning?: Reflections on inclusion, equity and integration. I: Berit Hansen, Theory and methodology in international comparative classroom studies: Volume 2. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bagga-Gupta, S. (2014). Signed Languages and Bilingual Education. I: Stefan May, Bilingual Education. Rotterdam: Springer.

Bagga-Gupta, S. (2013). Literacies som handling: den språkande människan och praktikgemenskaper. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö, Literacy-praktiker i och utanför skolan . Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bagga-Gupta, S. & Säljö, R. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola: Introduktion. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö, Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bagga-Gupta, S. (2013). A common-education-for-all and life-long-learning?: Reflections on inclusion, equity and integration. I: Berit Hansen, Theory and method in international comparative classroom studies: volume 2. Kristiansand: Norwegian Academic Press - Hoyskoleforlaget.

Bagga-Gupta, S. , Hasnain, I. & Mohan, S. (2013). Introduction: (re)searching language, culture and identity. I: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta, Shailendra Mohan, Alternative Voices: (re)searching language, culture and identity (ss. 1-27). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2013). The Boundary-Turn: Relocating Language, Culture and Identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions. I: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta & Shailendra Mohan, Alternative Voices: (Re)searching Language, Culture and Identity... (ss. 28-49). England: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (2012). Challenging understandings of bilingualism in the Language Sciences from the lens of research that focuses Social Practices. I: Eva Hjörne, Geerdina van der Aalsvoort, Guida de Abreu, Learning, social interaction and diversity: exploring school practices (ss. 85-102). Rotterdam: Sense Publishers.

Bagga-Gupta, S. (2012). Chaining and Fluidity in "multilingual" Communication: Reflections from Empirical Research on Oral, Signed and Written Social Practices. I: Csilla Bartha, Multilingualism in Europe. Budapest: Tinta Publishing House & Research Center for Multilingualism.

Bagga-Gupta, S. (2012). Privileging identity positions and multimodal communication in textual practices: intersectionality and the (re)negotiation of boundaries. I: Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm, Literacy practices in transition: perspectives from the Nordic countries (ss. 75-100). Bristol: Multilingual Matters.

Konferensbidrag

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2014). Learning as access and learning as participation: (im)mobilities and transnational identity positions in cyber communities. I: Central Institute of Indian Languages., Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. Paper presented at Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. www.oru.se/ccd/landpost. Mysore, India: CIIL.

Bagga-Gupta, S. & MMC, M. (2014). Accessing global communities through local resources?: A study of barriers and facilitators of first generation women users of new communication technologies. I: Central Institute of Indian Languages., Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization.. Paper presented at Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. Mysore, India: CIIL.

Bagga-Gupta, S. (2014). Agency, agents and artifacts: Performing and accounting for languaging and identity. Paper presented at AAAL 2014 (American Association for Applied Linguistics, 22-25 March 2014, Portland, USA..

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2014). Learning on the go while staying at home: languaging in virtual learning spaces. Paper presented at AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. (2014). Current challenges of researching literacies in “multilingual, multimodal” glocal settings in the North and South. Paper presented at AILA World Congress (International Applied Linguistics Association) “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014, Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. & Gynne, A. (2014). Young people’s languaging and multimodal practices: “Bilingualism” in a Swedish school and in virtual spaces. Paper presented at AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2014). Online-offline learning spaces in language focused higher education: (re)visiting boundaries. Paper presented at EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction, SIG 10, 21 & 25 "Social Interaction in Learning and Instruction","Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings" and "Educational Theory" 27-30 August 2014. Padova, Italy.

Bagga-Gupta, S. & Surian, A. (2014). Center-staging global north-south research in the glocal-virtual age: Challenges in researching and theorizing learning, communication and diversity. Paper presented at EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities.27-30 August 2014. Padova, Italy..

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2014). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time.. Paper presented at LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization.Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India..

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2014). Learning as access and learning as participation: (im)mobilities and transnational identity positions in cyber communities. Paper presented at LanDpost- Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages.15-17 October 2014. Mysore, India..

Bagga-Gupta, S. & MMC, M. (2014). Accessing global communities through local resources?: A study of barriers and facilitators of first generation women users of new communication technologies. Paper presented at LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India..

Bagga-Gupta, S. (2014). Human rights and democracy in the age of reinforced boundaries: Learners and learning in the here, the there, the virtual. Paper presented at EARLI,European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities, 27-30 August 2014. Padova, Italy..

Bagga-Gupta, S. (2013). (Re)searching languaging and identity positions: Perfomances and accountings. Paper presented at Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden..

Gynne, A. , Bagga-Gupta, S. & Lainio, J. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education: An ethnographic case study of a “bilingual” Sweden Finnish School . Paper presented at Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden..

Bagga-Gupta, S. (2013). Human Languaging: Studying what? (Re)creating what?. Paper presented at Pragmatics of Cross-Cultural Communication in a Multilingual Setting, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, 14-16 September 2013.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education. : An ethnographic case study of a "bilingual" Sweden Finnish School. I: Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). Paper presented at Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). Stockholms University, Stocksholm:

Bagga-Gupta, S. (2013). Multilingual, Multimodal Languaging.: Theorizing Communication Across Sites.. I: CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013.University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.. Paper presented at CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland..

Bagga-Gupta, S. (2013). Language and Diversity across time and space.: Representations loose in Northern sites and losing sight of democratic agendas in the global North?. I: Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland.. Paper presented at International conference on Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland. (ss. 188-.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in glocal communities of practices.: Becoming a group in virtual learning sites.. Paper presented at 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2013). Enabling and Disabling Participation.: Handling technologies in institutional settings.. Paper presented at 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada..

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Constraints and affordances in epistemic practices:: Socialization in virtual affinity spaces. I: 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning" Book of abstracts and extended summaries. Paper presented at Responsible teaching and sustainable learning. 15th Biennial EARLI conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany.379).

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2013). Shaping identities and futures through language learning. I: 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning". Paper presented at 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany. (ss. 637-638).

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in transnational epistemic practices: Constraints and affordances in virtual classrooms. I: International Pragmatics Association Abstracts, 13th International Pragmatics Conference NEW DELHI, INDIA 8-13 September 2013. Paper presented at 13th IPrA, International Pragmatics Conference 8-13 September 2013302).

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. (2013). Negotiating linguistic and cultural diversity in the adult language learning classroom: A study of practiced language policy in institutional education for immigrants in Sweden. I: International Pragmatic Association Abstracts. Paper presented at 13th IPrA, International Pragmatics Conference, New Dehli, 8-13 september 2013.

Messina Dahlberg, G. & Bagga-Gupta, S. (2013). Mapping epistemic practices and identity in and across social spaces: constraints and affordances in cyber-education. I: Bagga-Gupta, Sangeeta, Revisiting Identity. Embodied Communication Across Time and Space. International Multidisciplinary Conference. Paper presented at REID 2013, Elite Stora Hotellet, Örebro, Sweden, 22-24 October 2013.

Bagga-Gupta, S. (2013). Languaging: a multi critique of the prefx bi and multi!. Paper presented at International conference Passion for language, June 13-14, 2013, Jönköping, Sweden.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2013). Socialization in glocal communities of practices: Becoming a group in virtual learning sites. Paper presented at IIEMCA, The International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Theme, Technologies and techniques. 5-13 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada..

Bagga-Gupta, S. (2013). Accounting for and (re)visiting special needs: the identity of language and the language of identity. I: Panel “Social Workers andusers encounters – narrative and accounting practices”. Paper presented at 13th IPrA, International Pragmatics Association Conference. 8 to 13 September 2013 in New Delhi, India..

Bagga-Gupta, S. (2012). Scaffolding social developmental trajectories in an Asian megacity: NGO’s as sites for sustainable change. Paper presented at Conference on Anthropology and Sustainability in Asia, CASA, December 2012, Bangkok, Thaliland.

Bagga-Gupta, S. (2012). Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle  [Learning research and the challenges we face in present day society]: om gränser, gränslandet och “(re)search” [On boundaries, borderlands and “(re)search”]. Paper presented at The 2nd national SPARC conference ”Att forska och utvecklas tillsammans. Hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?” [Researching and developing together. How can we strengthen participation based action-research?]. Stockholm.

Bagga-Gupta, S. (2012). Språkets identiteter och identitetens språk [The identities of languages and the languages of identities]: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum [Complexities and boundaries in educational practices across time and space]. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2012. Paper presented at Annual conference of the Educational Sciences Committee, The Swedish Research Council, Stockholm.

Bagga-Gupta, S. (2012). What can we learn from a “Third-Position” in the deaf education area?: A case study of Swedish deaf education. Paper presented at The 8th Mexican national continuing education program. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje.

Bagga-Gupta, S. (2012). Mediation and a third position in deaf research: studies of languaging and subject positions. Paper presented at SANT-NAF Anthropology conference. Theme: MediationsPanel: Mediation and Functional Disabilities.

Bagga-Gupta, S. (2012). 'Scaffolding identities and learning at construction sites': literacies and representations as mediation across time and space in an Indian NGO. Paper presented at SANT-NAF Anthropology Conference, Theme: MediationsPanel: Asian Mediations II - South Asia.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2012). Virtual learning sites as transnational borderlands: dialogical approaches to participants 'multilingual-modal' languaging. Paper presented at EUROCALL, European Association for Computer Assisted Language Learning.

Bagga-Gupta, S. (2012). Variations and modalities in languaging: the writing, talking, signing human being and communities of practices. Paper presented at ECER, European Conference on Educational Research, September 18, 2012, Cádiz, Spain.

Bagga-Gupta, S. (2011). En segregerad skolform för vissa inom ramen för en-skola-för alla [A segregated school for some within the framework of a common-school-for-all]: Vad kan vi lära från sociohistoriska och tvärgeografiska blickar? [What can we learn from socio-historical and cross-geographical perspectives?]. Paper presented at Sveriges Dövas Riksförbunds skolseminarium [Swedish National Deaf Association School Seminar].

Bagga-Gupta, S. (2011). Critical empirically based reflections on development of biliteracy: cross-cultural examples from hearing and deaf groups. Paper presented at The Japanese conference on Development of Biliteracy. Keio University, Tokyo, Japan, 22-24 February.

Bagga-Gupta, S. (2011). Re-thinking human diversity & multilingualism in Europe: critical reflections from empirical research on oral, written & signed communication. Paper presented at The International conference on multilingualism in Europe. Budapest, Hungary.

Bagga-Gupta, S. (2011). The boundary-turn: reflections on language, culture and identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions in the 21st century. Paper presented at European Expert Seminar: Cultural Education and Civil Society: How can languages contribute?.

Gynne, A. & Bagga-Gupta, S. (2011). Young people’s language usage and identity positioning inside and outside a Swedish Finnish bilingual educational setting: explorations from a pilot study. Paper presented at 39th Congress of the Nordic Educational Research Association, Rights and Education, Jyväskylä, Finland.

Lyngvær Hansen, A. , Bagga-Gupta, S. & Muruvik Vonen, A. (2011). Visual orientation and chaining: communicative practices in deaf and hearing settings. Paper presented at ISB8, International Symposium on Bilingualism, Oslo, Norway. 15-18 June.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2011). Languages and identities in the development of the educational system ‘Swedish for immigrants’: a sociohistorical account of categories. Paper presented at ISB8, International Symposium on Bilingualism. Oslo, Norway. 15-18 June.

Bagga-Gupta, S. & Holmström, I. (2011). ”Technologies at work”: a sociohistorical analysis of human identities and communication : focus upon CI and language. Paper presented at 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. & Messina Dahlberg, G. (2011). Unimodal behaviors in multimodal bilingual virtual learning settings: languaging in online synchronous higher educational environments. Paper presented at 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. & Rosén, J. (2011). Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. Paper presented at 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2011). Doing instructions: exploring instructions in multilingual classroom interaction. Paper presented at 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September 2011.

Bagga-Gupta, S. (2010). (Re)visiting borderlands: learning, communicating, identities inside and outside school settings. Paper presented at The Research Workshop – Part II “Is there a place for intersectionality in educational research? Theoretical perspectives and practical implications”. Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2010). Språk, språkande och människa [Language, languaging and human beings]: Reflektioner kring demokrati och delaktighet [Reflections on democracy and participation]. Paper presented at National Human Rights Conference [Mänskliga rättigheters dagar], Conventum, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2010). Reflections and issues on language, culture and identity in the 21st century. Paper presented at Valedictory lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.

Bagga-Gupta, S. (2010). Representations as mediation: revisiting understandings of language and identity in present day northern settings. Paper presented at Plenary lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2010). Orchestrating feedback: a study of teacher-student multimodal interaction in a language learning setting. Paper presented at The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands.

Bagga-Gupta, S. & St-John, O. (2010). Making complexities invisible?: Contributions to the representation of social interaction in scholarly writings. Paper presented at The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands, 2-3 September 2010.

Bagga-Gutpa, S. (2009). Communication-practices and identities inside and outside school arenas in Sweden: languages, literacies and cultural practices in the 21st century. Paper presented at International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism, Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2009). Meaning making processes in human communication: chaining in and between language codes and modalities. Paper presented at International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism. Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.

Bagga-Gupta, S. (2009). Talk about bilingualism and bilingual talk. Paper presented at International English Schools National Annual Day, Stockholm.

Bagga-Gupta, S. , Lyngvaer Hansen, A. & Muruvik Vonen, A. (2009). Visually oriented multilingual communication in the classroom. Paper presented at 37th Congress of the Nordic Educational Research Association, Literacy as worldmaking, Norway.

Bagga-Gupta, S. (2009). Social interaction in learning and instruction: joining fources, losing focus?. I: Fostering Communities of Learners. Paper presented at 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, The Netherlands, 2009.

Bagga-Gupta, S. (2009). Representations of diversity and culture: critically understanding identity through the analysis of a Swedish national project "Exemplary schools for diversity". Paper presented at 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Fostering Communities of Learners, The Netherlands.

Samlingsverk (redaktör)

Bagga-Gupta, S. (ed.) (2015). Marginalization Processes: Studies of membership and participation across disciplines and sites. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bagga-Gupta, S. (ed.) (2014). Marginalization Processes.. Newcastle-upon-tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Hasnain, I. (ed.) , Bagga-Gupta, S. (ed.) & Mohan, S. (ed.) (2013). Alternative voices: (Re)searching language, culture, identity... (1ed.). England: Cambridge Scholars Publishing.

Övrigt

Bagga-Gupta, S. (2013). Språk, språkande och tankar från ett tredje perspektiv [Language, languaging and ideas from a third perspective].

Bagga-Gupta, S. (2012). Människans språk och identiteter [Human language and identities]: utmaningar och en tredje position [Challenges and a third position].

Uppdaterad: 2014-12-16

Sidansvarig: Sangeeta Bagga-Gupta