Mall för vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel följer oftast en bestämd mall, där följande moment ingår:

Abstract

I ett abstract (sammanfattning) bör det finns en kortfattad beskrivning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. Här anges också ämnes- eller nyckelord som identifierar artikelns innehåll.

Introduktion

Artikeln inleds ofta med en allmän bakgrundsbeskrivning. Syfte och frågeställningar presenteras samt de avgränsningar som gjorts.

Metod och material

I metodkapitlet beskrivs de metoder och eventuellt material som använts. Beskrivningen ska vara så detaljerad och noggrann att andra forskare kan bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten och upprepa försöken.

Resultat

Här redovisas forskningsresultaten tillsammans med eventuella tabeller och diagram.

Diskussion/slutsatser

I diskussionskapitlet värderas de resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området.

Referenser

Alla dokument som åberopas i artikeln ska återfinnas i referenslistan.

Se filmen "Vad är en vetenskaplig artikel?" från Växjö universitetsbibliotek (1:33 minuter):

Uppdaterad: 2010-06-01

Sidansvarig: webbsupport