UTBILDNINGSPLAN

Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng

Master's Programme in Professional Psychology, 300 Credits

Programkod:
SPS2Y
Utbildningsnivå:
Grundnivå och avancerad nivå
Inrättat:
2002-04-23 (dnr CF 481/2002)
Fastställd:
2012-06-26 (dnr CF 52-311/2012)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2013
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Institution:
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

PSYKOLOGEXAMEN

För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Kunskap och förståelse
För psykologexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
- visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
- visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
- visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
- visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen ska studenten
- visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
- visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

Lokala mål för utbildningsprogrammet

Efter avslutad utbildning ska studenten
- visa fördjupad förmåga att planera och genomföra förebyggande program inom olika psykologiska verksamheter, och
- visa fördjupad förmåga att tillämpa integrativ psykoterapi i psykologisk behandling.

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Psykologi A, Psykologins grunder, 30 högskolepoäng
Psykologi A, Utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng
Psykologi A, Samhälle, organisation och grupp, 30 högskolepoäng
Psykologi B, Personlighetspsykologi och Psykopatologi, 30 högskolepoäng
Psykologi B, Utredning på individnivå, 30 högskolepoäng
Psykologi C, Klinisk psykologi II, 7,5 högskolepoäng
Psykologi C, Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi III, 20 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Ledarskapspsykologi, 7 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning I, 3 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi, 12 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning II, 3 högskolepoäng
Valfria kurser inom ramen för universitetets utbud i psykologi på avancerad nivå omfattande totalt 26 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning III och utbildningsterapi, 4 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Examensarbete, 30 högskolepoäng

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Psykologprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 300 högskolepoäng och som leder till en psykologexamen. Det huvudsakliga området för utbildningen är psykologi, inom vars ram samtliga kurser ges. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Programmet består av sex ämnesmässiga block. Det första är psykologins grunder som handlar om individens psykiska funktioner och även den biologiska basen för detta. Det andra blocket är utvecklingspsykologi, som även innehåller träning i prevention för att reducera risken för att individer längre fram i livet drabbas av psykiska problem. Det tredje blocket behandlar samhälle, ledarskap, organisation, grupp och arbetsliv. Det fjärde blocket är det kliniska som innehåller psykopatologi, neuropsykologi, diagnostik, behandlingsplanering, psykoterapeutisk behandling och utvärdering av psykoterapi. Till det blocket hör även hälsopsykologi, som handlar om psykiska reaktioner på somatiska tillstånd och egen utbildningsterapi som genomförs under terminerna 2-4 och 7-8. Vid en särskild psykologmottagning ska studenterna under termin 7–9 bedriva klientarbete under handledning. Det femte blocket behandlar psykologiska utredningar på individnivå inklusive testning, utlåtandeskrivning, juridik och etik och innehåller även psykologpraktik, det vill säga verksamhetsförlagd utbildning. Det sjätte blocket innehåller vetenskapsteori, forskningsmetod och examensarbete.

Studierna har genomgående forskningsanknytning med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande ska stimuleras bland annat genom vetenskapsteoretiska resonemang och problemorienterande inslag. Kraven på färdighetsträning och laborativa inslag har en framskjuten plats i utbildningen. Stor vikt läggs vid att utbildningen utformas på ett sådant sätt att integrering av olika kunskapsområden samt av teori, metod och tillämpning befrämjas.

Programmet inleds med kursen Psykologins grunder, 30 högskolepoäng. Därefter läser studenten programmets kurser i den ordning som framgår under föregående rubrik.

EXAMEN

Psykologexamen

Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (40 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (60 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2006 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 15 juni 2004 till och med höstterminen 2012.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2007 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med höstterminen 2013.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2008 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med vårterminen 2014.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2008 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med höstterminen 2014.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2009 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med vårterminen 2015.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2009 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med höstterminen 2015.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 3 november 2009 till och med vårterminen 2016.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 3 november 2009 till och med höstterminen 2016.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2011 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 3 november 2009 till och med vårterminen 2017.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2011 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 3 november 2009 till och med höstterminen 2017.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2012 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 3 november 2009 till och med vårterminen 2018.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2012 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 16 juni 2011 till och med vårterminen 2018.

De som påbörjade utbildningen vårterminen 2013 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 16 juni 2011 till och med vårterminen 2019.