UTBILDNINGSPLAN

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Sports Science and Coaching Programme, 180 Credits

Programkod:
ITR1K
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Inrättat:
2008-11-25 (dnr CF 52-633/2008)
Fastställd:
2012-06-12 (dnr CF 52-308/2012)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2013
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
Institution:
Institutionen för hälsovetenskaper

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

Lokala mål för utbildningsprogrammet

Efter avslutad utbildning ska studenten
- visa förmåga att självständigt kunna planera, genomföra samt utvärdera träning med både hälso- och prestationsutveckling till målgrupper som inkluderar såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre,
- visa förmåga till en etiskt grundad ledarfilosofi med respekt för klienters integritet och säkerhet,
- visa bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga området, inbegripet kunskap om träning och fysisk aktivitet såväl ur ett prestations- som hälsoperspektiv,
- visa kunskap om och förståelse för coachning, ledarskap och konflikthantering,
- visa kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
- visa kunskap om psykologiska samt fysiologiska mätmetoder inom idrott, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt kunna tillvarata och reflektera över evidensbaserad kunskap samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom området.

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Idrott A, inriktning träningslära, 30 högskolepoäng
Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng
Idrottspsykologi och coaching, 30 högskolepoäng (idrott, B-nivå)
Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 högskolepoäng (idrott, C-nivå)
Träningslära inriktning prestation, 30 högskolepoäng (idrott, C-nivå)
Idrott C, inriktning träningslära, 30 högskolepoäng

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Programmet inleds med en A-kurs om 30 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet idrott med inriktning mot träningslära. Därefter ges två kurser på B-nivå inom idrott om vardera 30 hp, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet samt Idrottspsykologi och coaching. Termin 4 och 5 ges på C-nivå kurserna Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 hp och Träningslära inriktning prestation, 30 hp. Som programmets sjätte och avslutande termin ges en C-kurs med inriktning mot träningslära i vilken ett examensarbete om 15 hp ingår.

EXAMEN

Kandidatexamen

En kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Delar av det kursutbud som bygger upp programmet kan komma att ges på engelska.

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2009 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes november 2008 till och med vårterminen 2013.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2010 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes november 2008 till och med vårterminen 2014.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2011 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes november 2008 till och med vårterminen 2015.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2012 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 21 juni 2011 till och med vårterminen 2016.