UTBILDNINGSPLAN

Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

Programme for Business and Economics, 240 Credits

Programkod:
SCE2Y
Utbildningsnivå:
Grundnivå och avancerad nivå
Inrättat:
2008-06-12 (dnr CF 52-351/2008)
Fastställd:
2011-06-14 (dnr CF 52-112/2011)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2012
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap
Institution:
Handelshögskolan vid Örebro universitet

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

CIVILEKONOMEXAMEN

För civilekonomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen ska studenten
- visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och
beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
- visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
- visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen ska studenten
- visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen ska studenten
- visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Företagets affärer och styrning A, 30 högskolepoäng (företagsekonomi)
Företagets affärer och styrning B, 30 högskolepoäng (företagsekonomi)
Valfri(a) kurs(er) inom ramen för universitetets utbud inom företagsekonomi på
C-nivå omfattande totalt 30 högskolepoäng
Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Konjunktursvängningar och finansiella marknader, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Strategiska beslut, 7,5 högskolepoäng
Valfri(a) kurs(er) inom ramen för universitetets utbud inom nationalekonomi på B-nivå omfattande totalt 15 högskolepoäng
Nationalekonomi C, Ekonomisk tillväxt, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi C, Mikroteori, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi C, Uppsats, 15 högskolepoäng
Grundläggande statistik A, 15 högskolepoäng
Undersökningsmetodik A, 7,5 högskolepoäng (statistik)
Regressionsanalys A, 7,5 högskolepoäng (statistik)
Handelsrättslig översiktskurs A, 15 högskolepoäng (rättsvetenskap)
VFU på företag eller förvaltningar, 15 högskolepoäng (företagsekonomi/nationalekonomi, B-nivå)
Valfri(a) kurs(er) inom ramen för universitetets utbud på grundnivå omfattande totalt 30 högskolepoäng
Valfri(a) kurser inom ramen för universitetets utbud på avancerad nivå omfattande totalt 30 högskolepoäng
Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng (företagsekonomi/nationalekonomi)

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 120 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. I programmet ingår också kurser inom andra områden omfattande totalt 30 hp. De återstående kurserna väljs fritt ur universitetets kursutbud, 30 hp på grundnivå och 30 hp på avancerad nivå. Programmet kan avslutas efter tre år och leder då till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi alternativt nationalekonomi som huvudområde.

Utbildningen inleds med kursen Företagets affärer och styrning A, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi A, 30 hp. Under det andra året läser studenten som valt företagsekonomi som huvudområde kursen Företagets affärer och styrning B, 30 hp samt Grundläggande statistik A, 15 hp och Handelsrättslig översiktskurs A, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde ska studenten läsa valfria kurser inom ramen för universitetets utbud inom nationalekonomi på B-nivå omfattande totalt 15 hp, kurserna Konjunktursvängningar och finansiella marknader (7,5 hp), Strategiska beslut (7,5 hp), Grundläggande statistik A (15 hp) Undersökningsmetodik A (7,5 hp) och Regressionsanalys A (7,5 hp).

Tredje året inleds med kurs(er) om 30 hp på C-nivå. Studenter med nationalekonomi som huvudområde läser kurserna Ekonomisk tillväxt, 7,5 hp, Mikroteori, 7, 5 hp och Uppsats, 15 hp. Studenter med företagsekonomi som huvudområde väljer sina 30 hp fritt inom ramen för universitetets utbud inom företagsekonomi på C-nivå, för studenter som avser att avsluta utbildningen med en kandidatexamen ska dock 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Under tredje årets andra termin väljer studenten kurs(er) på grundnivå motsvarande 30 hp ur universitetets utbud, eller kursen VFU på företag eller förvaltningar, 15 hp och valfri(a) kurs(er) motsvarande 15 hp. Studenter med företagsekonomi som huvudområde som tänker sig en yrkeskarriär som revisor, rekommenderas under denna termin att läsa kurser med fördjupning inom kommersiell rätt och beskattningsrätt, totalt motsvarande 30 hp (se Revisorsnämndens anvisningar).

Under det fjärde året läser studenten valfri(a) kurs(er) ur universitetets utbud på avancerad nivå motsvarande 30 hp. Programstudierna avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp inom valt huvudområde.

EXAMEN

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie kandidatexamen

En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav
- minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) i ett av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå,
- minst 30 högskolepoäng inom det andra huvudområdet.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Det kan förekomma att kurser inom programmet samläses med utländska studenter, varvid undervisningen bedrivs på engelska.

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

De som påbörjat utbildningen höstterminen 2008 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 12 juni 2008 till utgången av höstterminen 2013.

De som påbörjat utbildningen vårterminen 2009 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 12 juni 2008 till utgången av vårterminen 2014.

De som påbörjat utbildningen höstterminen 2009 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 12 juni 2008 till utgången av höstterminen 2014.

De som påbörjat utbildningen vårterminen 2010 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 12 juni 2008 till utgången av vårterminen 2015.

De som påbörjat utbildningen höstterminen 2010 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av höstterminen 2015.

De som påbörjat utbildningen vårterminen 2011 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av vårterminen 2016.

De som påbörjat utbildningen höstterminen 2011 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av höstterminen 2016.

De som påbörjat utbildningen vårterminen 2012 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av vårterminen 2017.