UTBILDNINGSPLAN

Ekonomiprogrammet, 180 högskolepoäng

Programme for Business Administration and Economics, 180 Credits

Programkod:
SEK1K
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Inrättat:
1993-12-14
Fastställd:
2011-06-23 (dnr CF 52-113/2011)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2012
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap
Institution:
Handelshögskolan vid Örebro universitet

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
Företagsekonomikurser C, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi B, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi C, 30 högskolepoäng
Grundläggande statistik A, 15 högskolepoäng
Undersökningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (statistik)
Regressionsanalys 7,5 högskolepoäng (statistik)
Handelsrättslig översiktskurs A, 15 högskolepoäng (rättsvetenskap)
Valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 30 högskolepoäng

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra.

Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi A, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi A, 30 hp. Under det andra året rekommenderas studenten att fortsätta läsa kurs/kurser inom valt huvudområde. Om företagsekonomi utgör huvudområde läser studenten kursen Företagsekonomi B, 30 hp därefter rekommenderas studenten även läsa kursen Grundläggande statistik A, 15 högskolepoäng och kursen Handelsrättslig översiktskurs A, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde rekommenderas studenten läsa kurser i statistik om 30 högskolepoäng. Grundläggande statistik A, 15 hp, Undersökningsmetodik, 7,5 hp samt Regressionsanalys 7,5 hp.

Under det tredje årets första termin väljer studenten fritt ur universitetets kursutbud ytterligare kurs(er) på motsvarande 30 högskolepoäng. För studenter som tänker sig en yrkeskarriär som revisor, rekommenderas fördjupning inom kommersiell rätt och beskattningsrätt, totalt motsvarande 30 högskolepoäng (se Revisorsnämndens föreskrifter). Programmet avslutas med studier i det valda huvudområdet. Studenter med huvudområde företagsekonomi väljer först kurser omfattande 15 hp ur huvudområdet företagsekonomis kursutbud på C-nivå inom områdena management, redovisning, marknadsföring, finansiering och produktionsekonomi. Programstudierna avslutas med kursen Företagsekonomi C, Uppsats, 15 hp, i vilken studenten gör ett självständigt arbete om 15 hp. Studenter med huvudområdet Nationalekonomi avslutar programstudierna med kursen Nationalekonomi C, där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår

EXAMEN

Ekonomie kandidatexamen

En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav
- minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) i ett av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå,
- minst 30 högskolepoäng inom det andra huvudområdet.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2008 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 18 oktober 2007 till utgången av höstterminen 2011.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2008 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 18 oktober 2007 till utgången av vårtterminen 2012.

De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2009 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 18 oktober 2007 till utgången av höstterminen 2012.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2009 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 18 oktober 2007 till utgången av vårterminen 2013.

De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2010 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av höstterminen 2013.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2010 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av vårterminen 2014.

De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2011 har rätt att genomföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till utgången av höstterminen 2014.