UTBILDNINGSPLAN

Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Social and Behavioural Science Programme, 180 Credits

Programkod:
SSB1K
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Inrättat:
1993-12-14
Fastställd:
2011-06-16 (dnr CF 52-151/2011)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2012
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Institution:
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

Lokala mål för utbildningsprogrammet

Efter avslutad utbildning ska studenten
- visabåde djup och bred samhälls- och beteendevetenskaplig kompetens,
- visa särskilt goda kunskaper i samhälls- och beteendevetenskaplig vetenskapsteori och metod, samt
- visa särskilt god förmåga att utreda samhälls- och beteendevetenskapliga problemställningar.

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Vetenskaplig baskurs, 30 högskolepoäng, (sociologi, A-nivå)
Sociologi A, 30 högskolepoäng, (sociologi)
Socialpsykologi A, 30 högskolepoäng, (sociologi)
Sociologi och socialpsykologi B, 30 högskolepoäng, (sociologi)
Sociologi och socialpsykologi C, 30 högskolepoäng, (sociologi)

Kulturgeografi A, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi B, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi C, 30 högskolepoäng:

Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng
Genusvetenskap B, 30 högskolepoäng
Genusvetenskap C, 30 högskolepoäng

Pedagogik A, Specialpedagogik 30 högskolepoäng
Pedagogik B, Specialpedagogik 30 högskolepoäng
Pedagogik C, Specialpedagogik 30 högskolepoäng

Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Strategiska beslut – Mikroteori, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Finansiella marknader, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Finansiering I, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Finansiering II, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi B, Utvecklingsekonomi, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi C, självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Nationalekonomi C, Makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi C, Mikroekonomi, 7,5 högskolepoäng

Statskunskap A, 30 högskolepoäng
Statskunskap B, 30 högskolepoäng
Statskunskap C, 30 högskolepoäng

Psykologi A, 30 högskolepoäng
Psykologi B, 30 högskolepoäng
Psykologi C, 30 högskolepoäng

Valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 60 högskolepoäng

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Programmet inleds med den obligatoriska kursen Vetenskaplig baskurs, om 30 högskolepoäng, (hp). Inom ramen för utbildningen läser studenten därefter 90 hp (A- till C-nivå) inom något av programmets sju huvudområden: kulturgeografi, genusvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi eller statskunskap.

För huvudområdet sociologi gäller att den studerande kan välja mellan A-nivåkurserna Sociologi A, 30 hp eller Socialpsykologi A, 30 hp.

För huvudområdet nationalekonomi gäller att den studerande på B-nivå först läser de obligatoriska kurserna Nationalekonomi B, Makroekonomi, 7,5 hp samt
Nationalekonomi B, Strategiska beslut – Mikroteori, 7,5 hp. För de sista 15 hp på B-nivån, väljer studenten två av de fyra valbara kurserna: Nationalekonomi B, Finansiella marknader, 7,5 hp, Nationalekonomi B, Finansiering I, 7,5 hp, Nationalekonomi B, Finansiering II, 7,5 hp, Nationalekonomi B, Utvecklingsekonomi, 7,5 hp.

För att uppnå kravet på Filosofie kandidatexamen rekommenderas den studerande rekommenderas att varva kurser i det valda huvudområdet med kurser inom andra huvudområden. De återstående kurserna, upp till 180 hp, väljer studenten fritt ur universitetets kursutbud. Det valda huvudområdets C-kurs bör läsas i slutet av utbildningen, då studier på denna nivå underlättas av god studievana samt fördjupade kunskaper i såväl huvudområdet som andra områden. Under någon del av kurserna på C-nivå, ska ett självständigt arbete om 15 hp ingå.

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen

En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav
- minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) inom ett huvudområde från filosofiskt fakultetsområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå,
- minst 30 högskolepoäng inom annat huvudområde/andra huvudområden från filosofiskt fakultetsområde.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet.

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2008 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 22 mars 2007 (inklusive ändring den 16 oktober 2007), till och med höstterminen 2012.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2009 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 22 mars 2007 (inklusive ändringarna den 16 oktober 2007 och den 25 november 2008) till och med höstterminen 2013.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 22 mars 2007 (inklusive ändringarna den 16 oktober 2007 och den 25 november 2008) till och med höstterminen 2014.

De som påbörjade utbildningen höstterminen 2011 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes den 22 mars 2007 (inklusive ändringarna den 16 oktober 2007 och den 25 november 2008) till och med höstterminen 2015.