UTBILDNINGSPLAN

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng

Specialist Nursing Programme - Pre-hospital Emergency Care, 60 Credits

Programkod:
VAM2Y
Utbildningsnivå:
Avancerad nivå
Inrättat:
2009-03-11 (dnr CF 52-46/2009)
Fastställd:
2011-04-27 (dnr CF 52-180/2011)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2012
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
Institution:
Institutionen för hälsovetenskaper

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT AMBULANSSJUKVÅRD

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierade förhållanden, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

MAGISTEREXAMEN

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Medicin, avancerad nivå, Prehospital vård, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård med verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng
Valfri kurs inom ramen för universitetets utbud inom omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå omfattande 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete 15 högskolepoäng

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 45 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs inom medicin. Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

För studenter som avser att avsluta sin utbildning med en yrkesexamen ingår ett examensarbete om 7,5 hp och valfri kurs inom ramen för universitetets kursutbud inom omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå om 7,5 hp . För studenter som avser att avsluta sin utbildning med både yrkesexamen och magisterexamen ingår i stället ett examensarbete om 15 hp.

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) samt en verksamhetsförlagd del av utbildningen. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Medicine magisterexamen

En medicine magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav
- minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom ett medicinskt huvudområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng,
- minst 15 högskolepoäng inom annat medicinskt huvudområde/andra medicinska huvudområden, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring, och körkort med behörighet B.

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Örebro universitet har tecknat avtal om samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning (vfu) med Örebro läns landsting. Vfu kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses. Vfu kan medföra merkostnad för studenten i form av resor och bostad.

Undervisning kan ske på annat språk än svenska, främst annat nordiskt språk och/eller engelska.

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Den som har påbörjat utbildningen höstterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes i 16 mars 2010 till och med vårterminen 2013.

Den som har påbörjat utbildningen höstterminen 2011 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes i 16 mars 2010 till och med vårterminen 2014.