This page in English

Att organisera grupparbeten på distans

Alla läraktiviteter på distans behöver inte ledas av dig som lärare. En lärplattform och andra digitala verktyg ger goda möjligheter för studenterna att bygga kunskaper tillsammans och dokumentera sitt lärande. Grupparbete kan upplevas som ett slitet koncept, men faktum är att lärprocessen ofta får ett starkt kreativt inslag när medlemmarna i en grupp tillsammans måste lösa en uppgift eller ett problem. Det är i sådana situationer som ett plus ett kan bli mer än två.

Digitala grupparbeten kan se olika ut. Vissa främjar kollaborativt lärande där studenterna arbetar för att tillsammans utveckla ny kunskap. Det kan handla om att en grupp studenter gemensamt fördjupar sig i ett ämne som de sedan presenterar för andra studenter. Andra grupparbeten kännetecknas av kooperativt lärande. Det innebär att studenterna hjälper varandra att i mindre grupper reda ut ett problem eller förstå en tankeoperation. I grupparbeten som fokuserar teambaserat lärande är målet att studenterna tillsammans som grupp ska definiera en uppgift och hitta ett arbetssätt där gruppmedlemmarnas olika kompetenser kommer till användning. Grupparbeten som karaktäriseras av problembaserat lärande, slutligen, utgår från ett problem som studenterna tillsammans ska finna en lösning på genom att söka information, avgöra vad som relevant i den och applicera den på det problem som de har till uppgift att lösa. 

Vid grupparbeten på distans är det viktigt att det finns formulerade mål och ramar. Som lärare bör du med andra ord beskriva dels vad gruppen förväntas prestera, dels hur arbetsprocessen ska se ut. Det kan också vara en god idé att uppmuntra gruppmedlemmarna att själva komma överens om hur de ska arbeta tillsammans. Att inte veta vilka regler som gäller skapar lätt osäkerhet och leder ibland till missförstånd. Konflikter i digitala lärmiljöer uppstår oftare på grund av att människor är otydliga i sin kommunikation än att de tycker olika om något.

Grupparbete på distans kan organiseras på olika sätt. I en lärplattform finns det möjlighet att skapa särskilda projektrum där grupperna kan diskutera uppgiften eller problemet i ett forum och dessutom förvara och arbeta med gemensamma dokument, bilder och filmer. Det finns också en poäng i att uppmuntra studenterna att regelbundet mötas ansikte mot ansikte på nätet. I synnerhet planeringsfasen i ett grupparbete på distans riskerar att bli lång och utdragen när gruppmedlemmarna inte kan prata direkt med varandra.

Tips på digitala verktyg

  • Tydliga mål, ramar och instruktioner till grupparbete läggs, med fördel, upp på kurssidan i Blackboard, gärna i form av en kort film. Se instruktioner för hur du använder Kaltura och Blackboard för att spela in och publicera undervisningsfilm.
  • Studenterna kan diskutera i grupper antingen i diskussionsforum eller med ljud och rörlig bild. Se instruktion om diskussionsforum i Blackboard Original och Blackboard Ultra, och om verktyg för digitala möten i Zoom och Blackboard Collaborate
  • Studenterna kan producera material (text, ljud och rörlig bild) och laddar upp på kursplatsen i Blackboard. Se lärarinstruktion för inlämning av rörlig bild i Blackboard Ultra eller studentinstruktion för inlämning av rörlig bild i Blackboard Ultra.

 

När du organiserar digitala grupparbeten på distans – tänk på

  • att fundera på vilken typ av digitalt grupparbete som studenterna ska göra: Vad talar för att grupparbetet ska ske med ljud och rörlig bild? Vad talar emot?
  • att formulera tydliga mål och ramar för det digitala grupparbetet: Hur kan du underlätta för studenterna att snabbt komma igång och hitta ett fungerande arbetssätt?
  • att uppmuntra studenterna att regelbundet kommunicera med varandra med ljud och rörlig bild: Om inte möjligheten till kommunikation med ljud och rörlig bild finns, kan du på något annat sätt hjälpa studenterna att snabbt och effektivt räta ut frågetecken och reda ut problem som uppstår i arbetet?