Att undervisa i hybrid form

Hybridundervisning omfattar olika typer av undervisning, och gemensamt för dessa är att de innebär en interaktion mellan fysiska och digitala lärmiljöer. Det handlar ofta om att undervisningen sker i realtid och då kombinerar deltagande på campus och på distans. Det kan exempelvis vara fråga om ett litteraturseminarium där en mindre grupp studenter finns på plats i lärosalen medan merparten deltar hemifrån via Zoom.

Som lärare i hybridundervisning måste du alltså förhålla dig till två olika lärmiljöer, den fysiska och den digitala, vid samma tillfälle. De här två lärmiljöerna har skilda förutsättningar när det gäller möjligheter till kommunikation och interaktion, förnimmelser av rummet och upplevelser av det som sker under läraktiviteten.

Här följer ett antal allmänna tips och råd för dig som vill planera och genomföra undervisning som samtidigt sker i fysisk och digital miljö. Tipsen och råden utgår från de erfarenheter som Högskolepedagogiskt centrum har samlat in under pandemin och tar särskilt sin utgångspunkt i insikterna från och utvärderingen av det utvecklingsprojekt av hybridklassrum som centrumet genomfört i samarbete med Örebro Campus Lab.

Tips och råd för god undervisning i hybrid form

Det är viktigt att studenterna ges lika goda förutsättningar att vara delaktiga i undervisningen, oavsett om de befinner sig på campus eller deltar på distans. Sträva därför efter att göra lärsituationen så likvärdig som möjligt. Informera studenter som ska delta på distans om platsen för det digitala mötet samtidigt som du i schemat anger i vilken lokal som undervisningen äger rum, och sätt igång det digitala mötet samtidigt som du börjar lektionen i salen. Det är viktigt att alla studenter känner att de deltar i undervisningen på lika villkor. 

Tänk dessutom på att

Tydliggöra hybridformen för studenterna
Ta en stund i början av lektionen och berätta hur hybridundervisningen kommer att gå till. Tala om för studenterna på campus och på distans hur de ska göra för att begära ordet och hur frågor till lärare och kurskamrater ska kommuniceras.

Ibland kan det vara en god idé att använda sig av en moderator som hjälper dig att hålla koll på handuppräckningar, frågor och meddelanden från studenter på distans. Det gör att du som lärare kan koncentrera dig på att organisera och leda läraktiviteterna i och från salen och samtidigt försäkra dig om att studenterna på distans blir delaktiga i undervisningen.

Planera för en god ljudupplevelse
Inled alltid lektionen med att kontrollera ljudkvaliteten. Uppmana studenterna på distans att använda headset för en så god ljudupplevelse som möjligt, och be dem att ha ljudet avstängt när de inte har ordet. Det är också viktigt att du som lärare gör vad du kan för att ljudet av din röst ska tas upp med god kvalitet.

Om du använder en rumsupptagande mikrofon måste du vara noga med att vända dig mot mikrofonen när du pratar och ta hänsyn till mikrofonens räckvidd för ljudupptagning. Upprepa gärna frågor som ställs från studenter såväl på campus som på distans. På så vis kan du försäkra dig om att alla studenter uppfattar frågan samtidigt som du kan kontrollera att du har förstått frågan rätt.

Med ett headset kan du se till att ljudet från det digitala mötet endast finns i dina hörlurar. På så vis kan studenterna på distans påkalla din uppmärksamhet utan höras i salen.

Planera för en god bildupplevelse
Det är viktigt att studenterna på distans kan se dig i bild när du interagerar i salen. Gör därför en bildkontroll innan lektionen börjar för se hur långt du kan röra dig utan att gå ur bild. Uppmana gärna distansstudenterna att ha sina kameror påslagna, eftersom det ger bättre förutsättningar för en god interaktion med dig som lärare

Tänk på att ljuset påverkar bildkvaliteten. Det är inte ovanligt att det reflekteras i salens whiteboard och gör det svårt för distansstudenterna att ta del av informationen som står där. Välj därför hellre att arbeta med digitala verktyg som går att dela på din skärm.

Om du vill ge studenterna på distans en möjlighet att få en visuell uppfattning av salen på campus, kan du arbeta på två sätt: antingen placerar du kameran som är riktad mot dig som lärare så att den också visar en del av salen eller väljer du att använda ytterligare en kamera som visar en översiktsbild av salen. Att lägga till en kamera behöver inte vara komplicerat. Det räcker gott med att använda en mobiltelefon eller en läsplatta som placeras på en lämplig plats i salen och med vilken du loggar in i det digitala mötet. 

Planera för en god interaktion
För att möjliggöra en god studentaktivitet i din hybridundervisning bör du fundera över hur studenterna ska kunna interagera med varandra. Ett sätt att ge båda studentgrupperna goda möjligheter till effektiva gruppdiskussioner och grupparbeten är att låta campusstudenter arbeta för sig och distansstudenter för sig. Om du ser ett särskilt värde med interaktion mellan studenter på campus och på distans kan det vara en god idé att låta dem arbeta parvis i digitala möten.

Om du planerar att låta campusstudenterna dokumentera sitt arbete på whiteboards i salen, är det viktigt att du skapar digitala möjligheter för distansstudenterna att arbeta på liknande sätt. Lämna inte åt studenterna att på egen hand lösa hur det ska gå till. Vid samarbete mellan studenter på campus och på distans är verktyg i den digitala miljön att föredra.

Vidare läsning:
Marie Leijon & Björn Lundgren, Connecting physical and virtual spaces in a HyFlex pedagogic model with a focus on teacher interaction (Malmö universitet,2019) 

Banu Saatc, Roman Rädl, Sean Rintel, Kenton O'Hara, Clemens Nylandsted Klokmose Hybrid Meetings in the Modern Workplace: Stories of Success and Failure, (Collabe Tech 2019)

Läs mer om hur covid-19-pandemin har påverkat högre utbildning i UKÄ:s delrapport ”Coronaviruset och högskolan”.