School of Health Sciences

Arbetsterapi

träning handstyrka

Arbetsterapi fokuserar på kunskap om människan i aktivitet och handlar om hur mänsklig aktivitet inverkar på hälsa och välbefinnande. Ämnet omfattar kunskap om hur människor väljer och prioriterar aktiviteter utifrån sina resurser och vad de upplever som meningsfullt att göra. Vidare innefattar ämnet åtgärder som kan vidtas för att öka eller bibehålla möjligheterna att delta i dagligt liv för personer, som av olika skäl, har nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Kunskap om teorier och modeller inom arbetsterapi ger möjlighet att kunna analysera individens förmåga till aktivitet samt den sociokulturella och fysiska miljö som individen lever i. Kunskapen ger förklaring till och förståelse för hur inre, individuella faktorer såsom sjukdom och skada, i samverkan med yttre, samhälleliga förhållanden påverkar individens aktivitetsförmåga och aktivitetsmönster.

Den pågående forskningen handlar om att beskriva det som sker i praktiken. Studier inriktas även på aktivitetshinder som uppstår till följd av sjukdom och funktionsbortfall samt hur dessa kan reduceras eller förhindras att uppkomma.

Arbetsterapi kan läsas i kurser på grundnivå samt avancerad nivå antingen inom arbetsterapeutprogrammet eller som fristående kurser. Studenter som läser fristående kurser i arbetsterapi på A-C nivå läser tillsammans med programstudenter, varför platsantalet är begränsat till fem per kurs. Arbetsterapi kan utgöra huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen