School of Health Sciences

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskapen studerar hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Folkhälsovetenskapen använder gränsöverskridande forskningsansatser och fokuserar speciellt livsvillkorens; levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemens betydelse för hälsoutvecklingen. Kunskaper och kompetenser skapas för hälsofrämjande arbete och förebyggande av sjukdom och skada och för kritisk värdering av effekter av olika åtgärder.

Forskningen inom folkhälsovetenskap på Örebro universitet är omfattande och spänner över områden så som barn och ungas hälsa, frivilligorganisationernas alkohol och
drogförebyggande arbete samt forskning kring en hälsosam stad. Detta inkluderar
ett flertal forskningsprojekt med olika externa finansiärer. Skade- och säkerhetsfrämjande forskning är också omfattande på Örebro universitet, där WHO:s Centre for Injury in revention and Safety Promotion (CIPSP) är placerat. Vill Du läsa mer om forskningen gå in på fliken forskning och klicka Dig fram till ämnet folkhälsovetenskap.