Christine Roman

Professor i sociologi. Hur moderna familjer på 2000-talet organiserar sina liv och hittar lösningar för att kunna förena familjeliv och arbetsliv. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Varför ramlar män och kvinnor så lätt tillbaka i gamla könsrollsmönster? Hur förändras parrelationer när det kommer barn med i bilden? Hur får ensamstående mödrar vardagslivet att fungera? Vad betyder flexibiliseringen i arbetslivet för deras möjligheter att förena yrkesarbete och familj? Hur ser fostransidealen ut i dagens Sverige? Har vi blivit ”helikopterföräldrar” som curlar våra barn och ser dem som projekt i en strategisk livsplanering?

Christine Roman är professor i sociologi på Örebro universitet och intresserar sig för hur moderna familjer på 2000-talet organiserar sina liv, vilka värderingar som formar deras val och och hur de utifrån olika förutsättningar hittar lösningar för att kunna förena familjeliv och arbetsliv. ”Jag vill att min forskning ska öka förståelsen för hur vardagslivets organisering i det lilla påverkar det större samhället, och tvärtom, och att forskningen ska påverka jämställdhet och jämlikhet i positiv riktning”

Christine skrev sin avhandling om könssegregering i kunskapsföretag ”Lika på lika villkor” och genusfrågan är närvarande i all hennes forskning. I forskningen om övergången till föräldraskap försöker hon identifiera vad det är som avgör om ett par fastnar i gamla könsroller eller bryter ny mark. Christines forskning om fostransideal bidrar med viktig och angelägen kunskap eftersom förändringar i föräldraskapet både speglar och bidrar till vidare samhälleliga förändringar. Det sätt på vilket morgondagens vuxna fostras får konsekvenser för hela samhället, samtidigt som krav och ideal förknippade med föräldraskapet inverkar på föräldrars välbefinnande och hälsa.

Undersökningen om ensamstående mödrar bidrar med en fördjupad förståelse för hur omsorg och arbete fungerar för denna särskilt sårbara grupp. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på hur arbete och familj kombineras i familjer med två försörjare.

”Vår forskning bidrar med viktig kunskap till politiska beslutsfattare som vill veta mera om förhandlingar i familjer och hur politik och institutioner bidrar till att forma dessa” säger Christine. Hon är en mycket engagerad och uppskattad föreläsare som framförallt engageras av arbetsplatser inom offentliga sektorn och en rubrik som hon ofta ombeds prata om är, ”Jämställdhet i familjeliv och arbetsliv.”