Jenny Alsarve

Filosofie doktor i sociologi. Forskar kring föräldrars livssituation. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Att få ihop livspusslet som yrkesarbetande förälder är ingen enkel ekvation, inte ens i ett land som Sverige med en väl utbyggd barnomsorg av god kvalitet. Denna fråga brukar inom forskningen kallas ”work-family-balance” och utgör en viktig del av Jenny Alsarves forskning.

Jenny är fil doktor i sociologi. Hon disputerade 2009 på en avhandling om hur familjerelationer konstrueras efter en skilsmässa, ur skilsmässobarnens perspektiv, ”Efter kärnfamiljen. Familjepraktiker efter en skilsmässa”.

Idag forskar hon vidare från samma utgångspunkt men med ett vidgat perspektiv. ”Jag vill med min forskning visa hur sociala institutioner, nationella policys, diskurser om föräldraskap och barns bästa samt sociala nätverk spelar roll för hur vi agerar som föräldrar” Jenny hoppas att hennes forskning bidrar till att öka kunskapen om föräldrars livssituation och deras möjligheter att kombinera förvärvsarbete och familjeansvar, en ständigt aktuell och närvarande fråga både för individer, familjer, arbetsplatser och samhället i stort.

Jennys forskning är mycket relevant för t ex socialtjänst, kommunala politiker, arbetsgivare, förskolor etc. eftersom den till stor del handlar om föräldraskapets villkor. Tillgången och kvaliteten på offentlig barnomsorg liksom arbetsvillkor är två viktiga faktorer som påverkar möjligheterna att förena yrkesarbete med ett familjeansvar. Jennys forskning ger också en röst till exempelvis ensamstående mödrar, en grupp som sällan kommer fram och som det behövs mera kunskap om.

”Att visa hur familjerelationer kan förändras och omförhandlas över tid och inte minst, hur barn är aktiva i dessa processer är också ett viktigt bidrag från min forskning” säger Jenny

Hon beskriver sig själv, och hennes åhörare instämmer, som en engagerad, lugn och förtroendeingivande föreläser som gärna använder många exempel för att illustrera sin forskning. Hennes starka intresse och engagemang för frågor som rör föräldraskap och arbete skapar ofta intressanta diskussioner när hon föreläser.