This page in English

Forskargrupp

CIVIC - The Center for Studies on Civic Engagement

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Erik Amnå

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna forskargrupp är fokuserad på medborgarna och formerna för deras organisering i politik och samhällsfrågor med särskilt fokus på hur samhällsengagemang och politiskt deltagande utvecklas. Den har sin teoretiska grund inom politiskt deltagande, politisk socialisation, politisk kommunikation och civilsamhällsteori.

Den bygger framför allt på den statsvetenskapliga kommunaldemokratiska forskning som ägt rum sedan början på 1980-talet. Den utvecklades inom ramen för forskning kring civilt samhälle, inte minst genom EU FP7 anslaget om europeiska civilsamhällen. Mest kraftfullt kring den forskning om politik och ungdomar som tog form under början av 2000-talet i samarbete med dels utbildningsvetenskaplig forskning inom ramen för VR-anslag, dels forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap och utvecklingspsykologi inom ramen för RJ:s programanslag 2009-2014.

Inriktningen handlar om medborgarnas demokratiska kunskaper och attityder samt beteenden så som organisering och deltagande i ideella organisationer och andra typer av politisk kommunikation, till exempel på Internet. Av intresse är också hur dessa skilda grupper och organisationer försöker få politiskt inflytande. Processer av inkludering och exkludering är i fokus, liksom olika former av extremism och hot eller våld av politisk art. Av särskilt intresse är att förstå ungdomars demokratiska utveckling i form av kunskaper, attityder och engagemang.

Exempel på nyligen avslutad och pågående empirisk forskning är en longitudinell studie av politisk socialisation bland ungdomar från 10 till 30 års ålder; jämförande studier av högstadieungdomars demokratiska kunskaper, attityder och beteende i 27 länder; en jämförelse mellan unga och äldre ideella organisationer; jämförelser av kvinnors, invandrades och ungas politiska deltagande i åtta europeiska länder.

CIVICS bedriver ett omfattande arbete med att kommunicera forskningsresultat bland nationella och internationella aktörer inom forskning, politik och allmän samhällsdiskussion.

CIVICS inryms tillsammans med CDR i paraplyorganisationen Youth & Society (YeS). Det är en flervetenskaplig organisation som genom seminarier och delad forskarhandledning inkluderar forskare inom psykologi, media och kommunikationsvetenskap och statskunskap. Samarbetet innebär för närvarande en sexårig longitudinell studie av hur politiskt engagemang och samhällsengagemang utvecklas under tonåren och de tidiga vuxenåren. Vi arbetar också tillsammans med forskare vid Södertörns högskola, Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Forskare

Forskare

Forskningsprojekt