This page in English

Forskargrupp

Intraoperativ omvårdnad

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Intraoperativ omvårdnad

Operationssalen är en högteknologisk och komplex miljö där effektivitet, vårdkvalitet och patientsäkerhet är beroende av det interdisciplinära operationsteamarbetet. Komplexiteten är ett resultat av interaktioner och är karakteristiskt för ett system som fungerar då olika delar kan anpassa sig till variationer och avbrott. Säkerheten kan förbättras genom att få ökad kunskap om hur vårdpersonal hanterar variationer och avbrott för att skapa säker vård. Inom projektet ingår därför att observera och beskriva aktiviteter och avbrott inom operationsteamet och hur teamet hanterar avbrotten. Vidare att undersöka attityder hos operationsteamet relaterade till arbetsförhållanden och patientsäkerhet.  Projektet syftar också till att psykometriskt testa instrument som mäter dessa attityder och instrument som mäter upplevd kompetens. Professionsrelaterad upplevd kompetens har identifierats internationellt som en betydelsefull faktor i operationssjuksköterskans förmåga att utföra säker intraoperativ vård därför kommer detta att studeras i en svensk kontext och då om det finns någon skillnader i upplevd kompetens mellan anestesi- och operationssjuksköterskor samt om det finns något samband mellan upplevd kompetens och self-efficacy. 

På en operationsavdelning är inte bara miljön högteknologisk och komplex utan det krävs också strikta hygienrutiner i avsikt att förhindra bakteriell kontaminering av patientens operationssår och därmed minska risken för postoperativa sårinfektioner. De viktigaste smittvägar varierar med typ av operation och de hygieniska och aseptiska åtgärder som vidtagits. Forskargruppen bedriver studier i syfte att undersöka olika aseptiska åtgärder samband med en operation och dess effekter på kolonisering och hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterierna sker samt att kartlägga hur operationssjuksköterskor i Sverige arbetar efter dessa.

Målet med forskningen inom intraoperativ omvårdnad är att finna evidens och kunskapsunderlag för kliniska riktlinjer och åtgärder för att minska postoperativa sårinfektioner och öka patientsäkerheten. Forskningen omfattar psykometriska, undersökande, kvalitativa, kvantitativa och kliniska interventions studier.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län