This page in English

Forskargrupp

Seminariet för kritisk realism

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Seminariet för kritisk realism utgör en plattform där frågor om relationen mellan vetenskapsteori, filosofi, samhällsteori och empirisk forskning diskuteras och fördjupas. Seminariet är mångvetenskapligt till sin karaktär och sammanför forskare från olika vetenskapliga fält med betoning på samhällsvetenskap. Seminariet utgör därmed en grund för att initiera eller förena projekt utifrån kritisk realism som sammanlänkande perspektiv.

Kritisk realism är en vetenskapsteoretisk inriktning som undersöker kunskapsproduktionen och samhällsvetenskapens grundläggande villkor. Inriktningen utgör ett alternativ till både positivism och socialkonstruktivism. Begreppet refererar till kombinationen av enrealistisk ontologi – utgångspunkten att det finns en objektiv verklighet som går bortom vår uppfattning om densamma och som vi kan veta mer eller mindre om – och en kritisk kunskapssyn – uppfattningen att kunskap om verkligheten är felbar och att våra erfarenheter eller observationer aldrig är förutsättningslösa.

Deltagande i seminariet är forskare från bland annat genusvetenskap, sociologi, handikappvetenskap och musikvetenskap.

Seminariet är kopplat till internationella nätverk såsom The International Association for Critical Realism (IACR)Journal of Critical RealismCritical Realism, Gender and Feminism och Nordic Network for Critical Realism.

Seminariet för kritisk realism är en fortsättning på en lång kritisk-realistisk tradition vid Örebro universitet. 1999 var Örebro universitet värd för IACRs årliga internationella konferens. Roy Bhaskar, den kritiska realismens förgrundsgestalt, vistades mycket vid Örebro universitet och utnämndes 2010 till en av universitetets hedersdoktorer.

Kontaktperson för gruppen är också Sebastian Svenberg

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Örebro universitet