Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

Måltidsekologiskt forum - Mer om

Bild på Broccolo

Foto: Camilla Adolfsson

Måltidsekologiskt forum startade 2011 för att utveckla forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom ämnet måltidsekologi med anknytning till det nya kandidatprogrammet inom måltidsekologi.

Vad som är en ekologiskt hållbar och säker livsmedelsproduktion och konsumtion inom planetens gränser är ett nytt, mång- och tvärvetenskapligt forskningsområde. Planetens gränser innebär att det existerar ett antal gränsvärden som inte bör överskridas om oöverskådliga, irreversibla globala miljöeffekter skall kunna undvikas. De gränser som identiferats rör klimatförändring, biodiversitet, kvävecykeln, ozonskiktet, havsförsurning, färskvattenanvändning, landanvändning, kemiska föroreningar och atmosfärisk aerosol. Frågor kring globala miljöhot och hållbarhet i livsmedelsförsörjningen har hög komplexitet och spänner över ett brett fält av ämnesområden, såväl samhälls- som naturvetenskapliga. Det saknas en systematisk ansträngning för att på akademisk nivå identifiera och prioritera viktiga forskningsområden och forskningsfrågor för att öka kunskapen om livsmedelssystemets hållbarhet och säkerhet från jord till den kulinariska konsumerade måltiden. Detta är en viktig uppgift för Måltidsekologiskt forum vid Örebro universitet.

Tallrik med mat.

Foto: Hans Lundholm

Relevant forskning behöver genomsyra utbildning och fortbildning i alla led så att myndigheter och näringsliv får den kompetens de behöver för omställningen till en hållbar utveckling inom livsmedelsområdet samt för att öka konkurrenskraften och i förlängningen ge Sverige en plats som ett starkt matland relaterat till det internationellt alltmer uppmärksammade begreppet ”Ny Nordisk Mat”. Att utgå från måltiden är ett nytt och kraftfullt sätt att utveckla forskning av mång- och tvärvetenskaplig karaktär som gör att forskare och forskning från olika lärosäten och ämnen kan mötas.

Måltidsekologiskt forum ska:

  • underlätta interaktionen mellan forskning, utbildning och praktik för att stärka kompetensen inom måltidsekologiområdet d.v.s. förkorta steget mellan forskning och praktik inom det tvärvetenskapliga området ”från jord till den konsumerade kulinariska måltiden”
  • utgöra navet i ett nätverk med regionala, nationella och nordiska deltagare med fokus på ekologiskt hållbara och säkra måltider
  • bidra till en ökad kunskap hos yrkesverksamma inom livsmedelskedjan om maten och måltidens miljö-, hälso-, kvalitetsaspekter i samklang med måltidens kulinariska aspekter
  • verka för ökning av lokal/regional livsmedelsförsörjning, och bidra till utveckling av högre kompetens inom områdena miljö, hälsa, kvalitet samt om måltidens kulinariska aspekter inom nationella och internationella marknader
  • bidra till utbyggnaden av ekologiskt hållbara måltider i storhushåll och till ökat fokus på måltidens alla aspekter, innefattande, ekologi, hälsa, säkerhet, etik, och estetik
  • formulera nya, ämnesövergripande forskningsbara frågor om framtidens ekologiskt hållbara och säkra måltider som bidrar till att göra Sverige till ett framgångsrikt matland
  • bidra till innovationer som utvecklar den nya nordiska mattraditionens hållbarhetsaspekter och kulinariska excellens.